Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rola i perspektywy Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SEM-LIC-KJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rola i perspektywy Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium licencjackie dla studentów trzeciego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 14.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie prac licencjackich dotyczących roli i perspektyw rozwoju Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Tematyka seminarium podejmuje zagadnienia roli i perspektyw rozwojowych Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Unii Europejskiej. W przygotowywanych pracach promowane jest ujęcie problemowe oraz porównawcze. Prace powinny podejmować kwestie ważne z politycznego, ekonomicznego i społecznego punktu widzenia. Pierwszy semestr poświęcony będzie przygotowaniu założeń i metodologii pracy. Natomiast w drugim semestrze studenci, pod kierunkiem promotora, będą pracować indywidualnie i konsultować w grupie swoje prace. Tematy prac licencjackich mogą obejmować następujące zagadnienia:

- geneza, cele i formy współpracy V4

- etapy rozwoju oraz efektywność działania

- przesłanki politycznego odrodzenia Grupy Wyszehradzkiej

- rola i funkcje inwestycji zagranicznych w krajach V4

- relacje państw V4 z Niemcami

- relacje państw V4 z Rosją

- potencjał polityczny Grupy w UE

- potencjał gospodarczy V4 w UE

- porównanie V4 i krajów nordyckich

- porównanie V4 i Beneluksu

- porównanie V4 i krajów Europy Południowej

- reakcje państw V4 na kryzys strefy euro

- podobieństwa i różnice polityczne oraz ustrojowe w krajach V4

- stosunek państw V4 do Brexitu

- mentalna mapa społeczeństw V4

- relacje krajów V4 z instytucjami UE

Nakład pracy studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 40 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów - 60 h

przygotowanie konspektu pracy - 50 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 40 h

razem - 420 h

Literatura:

Obowiązkowa:

A. Pułło. Prace magisterskie i licencjackie. Lexis Nexis. Warszawa 2006

R. Zenderowski. Praca Magisterska – Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. CeDeWu.Pl (brak miejsca i roku wydania)

Polecana:

U. Eco. Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. UW Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Efektem seminarium będzie przygotowanie pracy licencjackiej. Student powinien opanować umiejętności korzystania z piśmiennictwa oraz opracowywania i prezentowania osiągnięć.

Wiedza

Student

• Prezentuje uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię i metodologię z zakresu politologii, socjologii i ekonomii w zakresie dotyczącym tematyki pracy licencjackiej.

• Rozróżnia metody analizy, interpretacji, wartościowania i prezentacji wybranych zagadnień w obszarze własnych badań.

• Zna podstawowe zasady stosowania prawa autorskiego odnoszące się do pracy licencjackiej.

Umiejętności

• Potrafi zaplanować etapy pracy badawczej.

• Jest w stanie wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i integrować dane z różnych źródeł.

• Posiada umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych i wyrażania swojego stanowiska.

• Łączy argumentację merytoryczną z formułowaniem własnych poglądów i stanowisk innych autorów, a także tworzeniem syntetycznych podsumowań.

Kompetencje społeczne

• Potrafi współpracować z promotorem, prowadzić dialog i przyjmować konstruktywną krytykę.

• Prezentuje publicznie własne stanowisko, broni, wyjaśnia oraz interpretuje tezy wystąpienia.

• Identyfikuje i rozwiązuje dylematy związane z przygotowywaną pracą.

Metody i kryteria oceniania:

Semestr I:

- obecność na zajęciach

- określenie tematu i planu pracy wraz z podziałem na rozdziały

- zebranie literatury przedmiotu i zbudowanie odpowiedniej bibliografii

- sformułowanie tez pracy

- krytyczna analiza materiału

- podnoszenie kompetencji językowych, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edytorskich

Semestr II:

- prezentacja na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów prac i regularne konsultowanie ich treści

- promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, język i styl, poprawność warsztatu, autorski charakter pracy, staranność edycji

- warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jasiecki
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium licencjackie - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.