Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne migracje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SEM-LIC-MP Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne migracje
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium licencjackie dla studentów trzeciego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką migracji w Unii Europejskiej i przygotowanie ich do napisania pracy licencjackiej w tym zakresie.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie najważniejszych problemów dotyczących migracji i integracji migrantów w UE, ich roli dla europejskich rynków pracy i przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Celem zajęć przedstawienie najważniejszych problemów dotyczących migracji i integracji migrantów w UE, ich roli dla europejskich rynków pracy oraz wpływ kryzysu migracyjnego/uchodźczego na sytuację polityczną w Europie. Zakres tematyczny seminarium obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. Problemy demograficzne Europy

2. Swobodny przepływ osób – podstawy prawne, praktyka

3. Polityka migracyjna UE

4. Migranci na europejskim rynku pracy

5. Rynek pracy w UE

6. Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki pracy i przepływy migracyjne

7. Uchodźcy w Europie

Głównym elementem zajęć będzie przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej w zakresie tej problematyki.

Nakład pracy studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 40 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów - 60 h

przygotowanie konspektu pracy - 50 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 40 h

razem - 420 h

Literatura:

Literatura:

Balicki J., E. Frątczak, C. B. Nam, „Przemiany ludnościowe: fakty- interpretacje- oceny” Tom I „Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa”, Warszawa 2003

„Biuletyn Migracyjny” – wybrane numery

Bos- Karczewska M., „Migracje, szansa czy zagrożenie?”, Gdańsk 2005,

Brzozowski J., Procesy migracyjne w krajach Unii europejskiej-problemy teoretyczne i praktyczne, Kraków 2005.

Castles S., Miller M.J., Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011

Castro-Martín T., Cortina C., Demographic Issues of Intra-European Migration: Destinations, Family and Settlement, European Journal of Population, May 2015, Volume 31, Issue 2

Europejski model społeczny: doświadczenia i przyszłość, (red. nauk. Dariusz K. Rosati), Warszawa 2009.

Europejskie prawo pracy.(red. A. Flisek), Stan prawny styczeń 2009 – Teksty ustaw.

Eurostat, „European Social Statistics Migration”, European Communities, Luksemburg 2009

Fesnak Firlit G, Skoczny Szylko M. (red.) Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN 2008

Florek L., Europejskie prawo pracy, LexisNexis 2007.

Ghosh, B., The Global Economic Crisis and the Future of Migration: Issues and Prospects. What will migration look like in 2045?, London 2013

Huntington S., Kim jesteśmy? Warszawa 2007.

Jonczyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Zakamycze 2001.

Kaczmarczyk P., Okólski M., „Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, Warszawa 2005 K., Warszawa 2007.

Lesińska M., Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie, Warszawa 2013

Okólski M. , „Demografia zmiany społecznej”, Warszawa 2004

Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012

Problemy integracji imigrantów, Koncepcje, badania, polityki, pod red. A. Grzymały-Kazłowskiej i S.Łodzińskiego, Warszawa 2008

Statystyka międzynarodowa dotycząca migracji: OECD International Migration Statistics, UNHCR, Eurostat.

Sosnowska A., Problemy demograficzne „starej” Europy, w: Procesy demograficzne a kapitał społeczny, red. S. Kluza, K. Plotzka, Warszawa 2007.

Wach K., Europejski rynek pracy, Warszawa 2007.

Watson P.: EU social and employment law : policy and practice in an enlarged Europe, Oxford 2009.

Wybrane dokumenty oraz raporty z badań na temat migracji, dyskryminacji, polityki wobec migrantów (OECD, ILO, MPI, UE, OBM), polskie i zagraniczne źródła urzędowe, materiały filmowe, internetowe, prasowe.

Świątkowski A.M., Europejskie prawo socjalne, Tom 1 (1998) i Tom 2 (1999), Dom Wydawniczy ABC

Eurostat, „European Social Statistics Migration”, European Communities, Luksemburg 2009

Brzozowski J., Procesy migracyjne w krajach Unii europejskiej-problemy teoretyczne i praktyczne, Kraków 2005.

Warat M. (red.),: Ponad granicami : kobiety, migracje, obywatelstwo, Kraków 2010.

Watson P.: EU social and employment law : policy and practice in an enlarged Europe, Oxford 2009.

Wróbel I.: Zasady przyjmowania w Unii Europejskiej wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student:

W ZAKRESIE WIEDZY:

- zna problematykę i stan wiedzy w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną studiów,

- docenia wartość różnorodnych perspektyw i opinii wyrażanych w różnych tradycjach naukowych,

- zna zasady metodologiczne pisania rozpraw naukowych,

- zna zasady techniczne pisania tekstu akademickiego,

- rozumie konieczność rzetelnego dokumentowania wypowiedzi naukowej (przypisy, bibliografia)

- zna podstawowe zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej,

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zorganizować warsztat pracy oraz zaplanować etapy pracy,

- potrafi zbierać, selekcjonować i analizować materiały źródłowe,

- potrafi wykorzystać źródła obcojęzyczne,

- umie zastosować metodologię badaniu naukowym,

- umie samodzielnie opracować i przeprowadzić badanie,

- umie zaprezentować wyniki badania i sformułować wnioski,

- umie zredagować tekst pracy dyplomowej,

- rozumie, na czym polega etyka w pracy badawczej i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników badań,

- potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- ceni wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- potrafi identyfikować własne błędy i zaakceptować konstruktywną krytykę,

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- wie, że wartość samodzielnej pracy zależy od jej zrozumiałego zaprezentowania innym,

- rozumie odpowiedzialność związaną z użyciem różnorodnych przekazów i formułowaniem wniosków na ich podstawie,

- szanuje dorobek innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- sformułowanie tez badawczych,

- określenie problemu (tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały,

- zebranie literatury przedmiotu i zbudowanie poprawnej bibliografii,

- krytyczna analiza materiału

- podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

Semestr II:

Przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pacek
Prowadzący grup: Małgorzata Pacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.