Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dziedzinie ochrony wolności słowa i religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SEM-LIC-WS Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dziedzinie ochrony wolności słowa i religii
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium licencjackie dla studentów trzeciego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 14.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia, wynikające z bogatego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w zakresie ochrony wolności wypowiedzi (Art. 8) i wolności religii (Art. 9), w tym także relacji i możliwych konfliktów między realizacją tych obu kategorii wolności, chronionych przez Europejską Konwencję Praw Czlowieka.

Pełny opis:

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia, wynikające z bogatego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w zakresie ochrony wolności wypowiedzi (Art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) i wolności religii (Art. 9), w tym także relacji i możliwych konfliktów między realizacją tych obu kategorii wolności, chronionych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Seminarium będzie dwujęzyczne (w jęz. polskim i angielskim).

Przykładowe zagadnienia, ktorych dotyczy seminarium i których mogą dotyczyć prace licencjackie pisane w ramach tego seminarium to doktryna orzecznicza ETPCZ w odniesieniu do m.in. nast:

1. Mowa nienawiści i granice jej ochrony prawnej

2. Granice karania za naruszanie wrażliwości religijnej

3. Granice ochrony wypowiedzi homofobicznych

4. Nawoływanie do nienawiści etnicznej i rasowej

5. Ochrona symboli nawiązujących do ideologii totalitarnych

6. Obraza i zniesławienie funkjonariuszy publicznych

7. Mowa nienawiści w Internecie

8. Granice wolności prasy

9. Ochrona poufnych źródeł dziennikarskich

10. Ochrona symboli religijnych (np. krzyży w szkołach i w innych miejscach publicznych)

11. Nauczanie religii w szkołach publicznych

12. Granice regulacji strojów religijnych (w szczegolności, muzułmańskich)

13. Oświata a poglądy religijne rodziców uczniów szkół publicznych

14. Ochrona tożsamości religijnej a obowiązek ujawniania przekonań religijnych

15. Uznanie, organizacja i władze kościołów i organizacji reliijnych – granice regulacji prawnej

16. Ochrona działań zmierzających do nawracania religijnego

17. Granice prawa państw do czlonkowskich do ustanawiania świąt religijnych

18. Granice ochrony nieposłuszeństwa obywatelskiego, motywowanego religijnie

Kontakt z Prof. Sadurskim:

• Mailowy: wojciech.sadurski@sydney.edu.au

• Skype: wojciech_sadurski

Terminy seminarium: poniedziałki 10:00-12:00. Seminarium odbywać się będzie za pośrednictwem Skype i polegać będzie na indywidualnych dyskusjach studentów z prof. dr Sadurskim. Wcześniej należy umówić się z nim drogą mailową.

Przynajmniej raz w semestrze Prof. Sadurski postara się zorganizować w Warszawie sesję z udziałem wszystkich uczestników seminarium.

Nakład pracy studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 40 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów - 60 h

przygotowanie konspektu pracy - 50 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 40 h

razem - 420 h

Literatura:

Literatura w zależności od wyboru tematu.

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student:

W ZAKRESIE WIEDZY:

- zna problematykę i stan wiedzy w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną studiów,

- docenia wartość różnorodnych perspektyw i opinii wyrażanych w różnych tradycjach naukowych,

- zna zasady metodologiczne pisania rozpraw naukowych,

- zna zasady techniczne pisania tekstu akademickiego,

- rozumie konieczność rzetelnego dokumentowania wypowiedzi naukowej (przypisy, bibliografia)

- zna podstawowe zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej,

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zorganizować warsztat pracy oraz zaplanować etapy pracy,

- potrafi zbierać, selekcjonować i analizować materiały źródłowe,

- potrafi wykorzystać źródła obcojęzyczne,

- umie zastosować metodologię badaniu naukowym,

- umie samodzielnie opracować i przeprowadzić badanie,

- umie zaprezentować wyniki badania i sformułować wnioski,

- umie zredagować tekst pracy dyplomowej,

- rozumie, na czym polega etyka w pracy badawczej i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników badań,

- potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- ceni wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- potrafi identyfikować własne błędy i zaakceptować konstruktywną krytykę,

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- wie, że wartość samodzielnej pracy zależy od jej zrozumiałego zaprezentowania innym,

- rozumie odpowiedzialność związaną z użyciem różnorodnych przekazów i formułowaniem wniosków na ich podstawie,

- szanuje dorobek innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- sformułowanie tez badawczych,

- określenie problemu (tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały,

- zebranie literatury przedmiotu i zbudowanie poprawnej bibliografii,

- krytyczna analiza materiału

- podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

Semestr II:

Przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadurski
Prowadzący grup: Wojciech Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.