Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L1MAEK Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej makroekonomii oraz stosowanymi tu instrumentami analizy. W związku z tym na wstępie rozważone są podstawowe miary i czynniki wzrostu gospodarczego. Następnie przedmiotem analizy jest budżet państwa i jego polityka fiskalna. Dalej prezentowane są problemy pieniądza i systemu bankowego. Te informacje pozwalają podjąć kwestie związane z inflacją i bezrobociem. Na koniec pokazane są wybrane zagadnienia z zakresu makroekonomii gospodarki otwartej i współczesne problemy gospodarki światowej.

Pełny opis:

1.Wytwarzanie i podział produktu narodowego.Na wstępie zaprezentowany zostaje ruch okrężny dochodów i płatności między gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami i państwem. Pozwala to w dalszej kolejności zaprezentować rachunek produktu narodowego i treść ekonomiczną występujących tu kategorii. 2.Czynniki wzrostu gospodarczego.Analiza czynników wzrostu gospodarczego prowadzona jest z dwóch perspektyw – keynesowskiej i monetarystycznej .Pokazane są odmienności obu koncepcji teoretycznych i wynikające z nich postulaty wobec polityki gospodarczej.3.Budżet państwa i polityka budżetowa.Tu rozważane są źródła dochodów budżetowych i kierunki wydatków. Analizowane są konsekwencje braku równowagi w systemie finansów publicznych.4.Pieniądz i jego funkcje.Pokazane są tutaj dzieje pieniądza w perspektywie historycznej, rozmaite jego formy oraz funkcje wyróżniane w teorii ekonomii.5.Współczesny system bankowy.W tym miejscu opisywany jest , z jednej strony, system banków komercyjnych, ich funkcje i sposób kreacji przez nie pieniądza.Z drugiej strony przedstawiony jest Bank Centralny, jego pozycja i zadania w państwie, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w polityce regulacji podaży pieniądza.6.Bezrobocie.Na wstępie rozważone są tu definicje bezrobocia i sposoby zbierania informacji o tym zjawisku .Następnie pokazane są źródła bezrobocia z różnych perspektyw teoretycznych oraz sposoby walki z tym problemem społecznym.7.Inflacja.Zaprezentowane jest tutaj pojęcie inflacji i sposoby jej mierzenia. Pokazane są źródła inflacji w perspektywie teoretycznej oraz sposoby działania rządów w warunkach silnych wzrostów cen.8.Makroekonomia gospodarki otwartej.Tutaj analizowane jest funkcjonowanie rynku walutowego, kształtowanie się bilansów płatniczych państw oraz kursów walutowych.9.Problemy gospodarki światowej.Rozważane są tu przede wszystkim problemy handlu międzynarodowego – jego przesłanki teoretyczne , kwestie polityki handlowej oraz funkcjonowania organizacji międzynarodowych.

Od roku akademickiego 2019/2020

Treści programowe dla przedmiotu: Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej makroekonomii oraz stosowanymi tu instrumentami analizy. W związku z tym na wstępie rozważone są podstawowe miary i czynniki wzrostu gospodarczego. Następnie przedmiotem analizy jest budżet państwa i jego polityka fiskalna. Dalej prezentowane są problemy pieniądza i systemu bankowego. Te informacje pozwalają podjąć kwestie związane z inflacją i bezrobociem. Na koniec pokazane są wybrane zagadnienia z zakresu makroekonomii gospodarki otwartej i współczesne problemy gospodarki światowej.

Efekty uczenia się:

A) WIEDZA1.Student ma wiedzę o przedmiocie makroekonomii jako nauki, S1A_W01, S1A_W082.Zna najważniejsze kategorie makroekonomiczne, S1A_W03,S1A_W063.Ma wiedzę o metodologicznych podstawach makroekonomii,S1A_W02,S1A_W03,S1A_W064.Wie jakie znaczenie mają główne polityki makroekonomiczne i przy pomocy jakich narzędzi są realizowane,S1A_W03,S1A_W06,S1A_W07,S1A_W095.Zna przyczyny i sposoby interwencji państwa w gospodarce i główne kontrowersje z tym związane,S1A_W02,S1A_W04,S1A_W07,S1A_W08,S1A_W096.Ma wiedzę o procesach globalizacji i ich skutkach dla gospodarek narodowych,S1A-W02,S1A_W03,S1A_W06,S1A_W07,S1A_W08 B) UMIEJĘTNOŚCI 1.Student potrafi wyjaśnić na czym polegają specyficzne cechy makroekonomii jako nauki,S1A_U01,S1a_U02,S1A_U03,S1A U04 2.Student ma umiejętność posługiwania się kategoriami i metoda- mi makroekonomii do analizy polityki gospodarczej,S1A_U01, S1A_U02,S1A_U03,S1a_U04 3.Student potrafi interpretować podstawowe dane statystyczne makroekonomiczne,S1A_U01,S1A_U02,S1A_U03,S1A_U04, S1A_U07,S1A_U08B) KOMPETENCJE SPOŁECZNE1.Student potrafi komunikować się z otoczeniem w kwestiach polityki makroekonomicznej,S1A_K01,S1A_K02,S1A_K03,S1A_K06,S1A_K072.Potrafi oceniać krytycznie źródła danych i informacj,iS1A_K01,S1A_K04,S1A_K05,S1A_K073.Student ma świadomość konieczności dokształcania się z zakresu wiedzy ekonomicznej,S1A_K01,S1A_K04,S1A_K07

Od roku akademickiego 2019/2020

Absolwent zna i rozumie

rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej oraz regulacyjną rolę struktur administracji publicznej w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie egzaminu w formie testowej.Egzamin sprawdza wiedzę i zdolność do interpretacji zjawisk makroekonomicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bednarski
Prowadzący grup: Marek Bednarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej makroekonomii oraz stosowanymi tu instrumentami analizy. W związku z tym na wstępie rozważone są podstawowe miary i czynniki wzrostu gospodarczego. Następnie przedmiotem analizy jest budżet państwa i jego polityka fiskalna. Dalej prezentowane są problemy pieniądza i systemu bankowego. Te informacje pozwalają podjąć kwestie związane z inflacją i bezrobociem. Na koniec pokazane są wybrane zagadnienia z zakresu makroekonomii gospodarki otwartej i współczesne problemy gospodarki światowej.

Pełny opis:

1.Wytwarzanie i podział produktu narodowego.Na wstępie zaprezentowany zostaje ruch okrężny dochodów i płatności między gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami i państwem. Pozwala to w dalszej kolejności zaprezentować rachunek produktu narodowego i treść ekonomiczną występujących tu kategorii. 2.Czynniki wzrostu gospodarczego.Analiza czynników wzrostu gospodarczego prowadzona jest z dwóch perspektyw – keynesowskiej i monetarystycznej .Pokazane są odmienności obu koncepcji teoretycznych i wynikające z nich postulaty wobec polityki gospodarczej.3.Budżet państwa i polityka budżetowa.Tu rozważane są źródła dochodów budżetowych i kierunki wydatków. Analizowane są konsekwencje braku równowagi w systemie finansów publicznych.4.Pieniądz i jego funkcje.Pokazane są tutaj dzieje pieniądza w perspektywie historycznej, rozmaite jego formy oraz funkcje wyróżniane w teorii ekonomii.5.Współczesny system bankowy.W tym miejscu opisywany jest , z jednej strony, system banków komercyjnych, ich funkcje i sposób kreacji przez nie pieniądza.Z drugiej strony przedstawiony jest Bank Centralny, jego pozycja i zadania w państwie, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w polityce regulacji podaży pieniądza.6.Bezrobocie.Na wstępie rozważone są tu definicje bezrobocia i sposoby zbierania informacji o tym zjawisku .Następnie pokazane są źródła bezrobocia z różnych perspektyw teoretycznych oraz sposoby walki z tym problemem społecznym.7.Inflacja.Zaprezentowane jest tutaj pojęcie inflacji i sposoby jej mierzenia. Pokazane są źródła inflacji w perspektywie teoretycznej oraz sposoby działania rządów w warunkach silnych wzrostów cen.8.Makroekonomia gospodarki otwartej.Tutaj analizowane jest funkcjonowanie rynku walutowego, kształtowanie się bilansów płatniczych państw oraz kursów walutowych.9.Problemy gospodarki światowej.Rozważane są tu przede wszystkim problemy handlu międzynarodowego – jego przesłanki teoretyczne , kwestie polityki handlowej oraz funkcjonowania organizacji międzynarodowych.

Literatura:

Bednarski M.,Wilkin J.: Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.Begg D., Dornbusch R., Fischer S. :Ekonomia, T.II, PWE, Warszawa 2003Mankiw N., Taylor M.: Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bednarski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.