Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L1MIEK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem wykładu jest zaznajomienie studentów z działaniem mechanizmu rynkowego oraz teoriami charakteryzującymi zachowania podstawowych podmiotów działających na tym obszarze – konsumenta i producenta. Ponadto wykład stanowi wprowadzenie do nauk ekonomicznych, charakteryzując ich cele, zakres badań i metodę.

Pełny opis:

1. Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu. Analiza kosztów i korzyści, użyteczność, koszt alternatywny i koszt utopiony

2. Popyt i podaż: równowaga rynkowa

3. Wybór konsumenta – preferencje, krzywa obojętności, ograniczenia budżetowe, optimum konsumenta.

4. Przedsiębiorstwo – definicje, cele, majątek, formy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa.

5. Równowaga producenta – funkcje produkcji, funkcje kosztów, optimum przedsiębiorstwa.

6. Rynek konkurencji doskonałej – rola mechanizmu cenowego, optimum przedsiębiorstwa na rynku konkurencji doskonałej.

7. Monopol – warunki powstawania, optimum, nieefektywność monopolu.

8. Inne rodzaje rynków: rynek konkurencji monopolistycznej, oligopol.

9. Zawodność rynku: efekty zewnętrzne, dobra publiczne, asymetria informacji.

10. Handel międzynarodowy

Od roku akademickiego 2019/2020

Treści programowe dla przedmiotu: Podstawowym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z działaniem mechanizmu rynkowego oraz teoriami charakteryzującymi zachowania podstawowych podmiotów działających na tym obszarze – konsumenta i producenta. Ponadto wykład stanowi wprowadzenie do nauk ekonomicznych, charakteryzując ich cele, zakres badań i metodę.

Literatura:

Frank R.: Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie było, Gdańsk 2007

Core Economics – core-econ.org

Frank R.: Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy? czyli Ekonomia bez tajemnic, Kraków 2019

Bednarski M., Wilkin J., red.: Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

Warszawa.

Mankiw N.G., Taylor M.P.: Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

- student ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu rynku K_W10.

- student rozumie przesłanki zachowań przedsiębiorców i konsumentów K_W04.

Od roku akademickiego 2019/2020

Absolwent zna i rozumie

rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej oraz regulacyjną rolę struktur administracji publicznej w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po zakończeniu semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maximilian Piekut
Prowadzący grup: Maximilian Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maximilian Piekut
Prowadzący grup: Maximilian Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)