Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia i metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L1SOMB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia i metody badań społecznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami życia społecznego rozwijanymi w socjologii, z podstawowymi pojęciami tej nauki oraz z głównymi założeniami metodologii badań społecznych.

Pełny opis:

W trakcie trwania kursu studenci zdobędą wiedzę na temat podstawowych sporów toczących się w obrębie socjologii a dotyczących natury życia społecznego. Zostaną zaprezentowane te koncepcje, które podkreślają znaczenie stabilności w życiu społecznym oraz te, które kładą nacisk na rolę konfliktu; będą prezentowane holistyczne wizje życia społecznego oraz teorie indywidualistyczne; zostanie omówione napięcie pomiędzy rolą struktury w kształtowaniu życia społecznego a rolą podmiotu sprawczego. W dalszej kolejności zostanie przekazana wiedza na temat podstawowych pojęć używanych w socjologii dla opisu życia społecznego. Będą omawiane między innymi takie pojęcia, jak: kultura, struktura, socjalizacja, wymiana, tożsamość, klasa, warstwa, interakcja, grupa. Równolegle na zajęciach konwersatoryjnych będzie przekazywana studentom wiedza i rozwijane ich umiejętności z zakresu realizacji podstawowych badań społecznych. Na zajęciach będzie analizowana m.in. kwestia tego, czym różnią się metody ilościowe od jakościowych, w jaki sposób powinno być organizowany proces badawczy, w jaki sposób powinny być konstruowane pytania badawcze, czy też, w jaki sposób należy przygotowywać kwestionariusz ankiety.

Od roku akademickiego 2019/2020

Treści programowe dla przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami życia społecznego rozwijanymi w socjologii, z podstawowymi pojęciami tej nauki oraz z głównymi założeniami metodologii badań społecznych.

W trakcie trwania kursu studenci zdobędą wiedzę na temat podstawowych sporów toczących się w obrębie socjologii a dotyczących natury życia społecznego. Zostaną zaprezentowane te koncepcje, które podkreślają znaczenie stabilności w życiu społecznym oraz te, które kładą nacisk na rolę konfliktu; będą prezentowane holistyczne wizje życia społecznego oraz teorie indywidualistyczne; zostanie omówione napięcie pomiędzy rolą struktury w kształtowaniu życia społecznego a rolą podmiotu sprawczego. W dalszej kolejności zostanie przekazana wiedza na temat podstawowych pojęć używanych w socjologii dla opisu życia społecznego. Będą omawiane między innymi takie pojęcia, jak: kultura, struktura, socjalizacja, wymiana, tożsamość, klasa, warstwa, interakcja, grupa. Równolegle na zajęciach będzie przekazywana studentom wiedza i rozwijane ich umiejętności z zakresu realizacji podstawowych badań społecznych. Na zajęciach będzie analizowana m.in. kwestia tego, czym różnią się metody ilościowe od jakościowych, w jaki sposób powinien być organizowany proces badawczy, w jaki sposób powinny być konstruowane pytania badawcze, czy też, w jaki sposób należy przygotowywać kwestionariusz ankiety.

Literatura:

W trakcie kursu będą wykorzystywane odpowiednie fragmenty następujących książek:

Babbie E. (2005), Badanie społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frankfort-Nachmias, C., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Szacka B. (2008), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków; Wydawnictwo Znak.

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu kursu będzie posiadał wiedzę o podstawowych mechanizmach kierujących życiem społecznym na poziomie makro, mezo i mikro (K_W04). Będzie również świadom wyzwań i trudności związanych z wszelkimi próbami interwencji w funkcjonowanie społeczeństwa (K_U05). Student będzie miał także rozwiniętą umiejętność pracy w grupie (K_K02) i dokonywania publicznej prezentacji wcześniej przygotowanego materiału (K_U08).

Od roku akademickiego 2019/2020

Absolwent zna i rozumie

ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu jednostek i grup w społeczeństwie oraz o przemianach struktur i więzi lokalnych i regionalnych

zna współczesne nurty teoretyczne i koncepcje funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz ewolucję poglądów w tym zakresie

Absolwent potrafi

właściwie diagnozować problemy ze sfery polityki regionalnej i lokalnej

Absolwent jest gotów do

uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniania aspektów prawnych, ekonomicznych, społecznych i politycznych w wymiarze lokalnym i regionalnym

odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

współdziałania i pracy w grupach, przyjmując w nich różne role i obowiązki

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena z konwersatorium składa się w 70% z oceny z prezentacji i w 30% z oceny aktywności na zajęciach. Ocena z wykładu to ocena z egzaminu ustnego. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu nie można mieć więcej niż dwóch niezaliczonych nieobecności na konwersatorium. Aby zaliczyć kurs można mieć maksymalnie cztery nieobecności na konwersatorium (zaliczone i niezaliczone łącznie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Pieliński
Prowadzący grup: Bartosz Pieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Pieliński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.