Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L2NAAD7 Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Nauka o administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... od 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cel kształcenia poznanie podstawowych struktur i organizacji oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej; poznanie i analizowanie form i procedur działania administracji publicznej. Omówienie statusu urzędników rządowych i samorządowych w administracji publicznej. Określenie roli kontroli i nadzoru w administracji publicznej..

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

I. Podstawowe pojęcia administracji publicznej

Pojęcie administracji. Rodowód i rodzaje administracji: administracja państwowa, rządowa i samorządowa. Cechy administracji publicznej. Przesłanki sprawnej administracji.

II. Zasady organizacji i działania administracji publicznej. Charakter działań administracji publicznej. Zasady działania administracji publicznej. Język administracji.

III. Proces decyzyjny w administracji

IV. Decyzja jako racjonalne działanie administracji publicznej. Typy i modele decyzji. System celów i środków w procesie decyzyjnym. Ograniczenia decyzyjne. Planowanie i wykonanie decyzji. Doradztwo w administracji publicznej.

IV. Podział terytorialny państwa

Pojęcie i rodzaje podziału terytorialnego. Kształtowanie podziału terytorialnego. Czynniki kształtujące podział terytorialny. Podział zasadniczy. Podział pomocniczy. Podział specjalny.

V. Administracja centrum rządowego i ministerialna

Rada Ministrów i administracja rządowa. Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów. Aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedzialność Rady Ministrów i jej członków. Administracja ministerialna.

VI. Administracja urzędów centralnych

Pozycja ustrojowa urzędów centralnych. Funkcje urzędów centralnych. Organizacja urzędów centralnych.

VII. Administracja rządowa w województwie

Wojewoda, jego pozycja ustrojowa i zakres działań. Wojewódzka administracja zespolona. Terenowe organy administracji niezespolonej.

VIII. Samorząd terytorialny.

Ustrojowa pozycja gminy, powiatu i województwa. Zadania i zakres działania gminy, powiatu i województwa. Władze gminy, powiatu i województwa. Urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski. Finanse gminy, powiatu i województwa. Mienie gminy, powiatu i województwa. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego.

IX. Kadry administracji publicznej.

Status prawny pracowników urzędów państwowych. Status prawny urzędników służby cywilnej. Status prawny urzędników samorządu terytorialnego. Normy etyczne pracowników administracji publicznej.

X. Formy działania administracji publicznej.

Akty administracyjne. Decyzje i postanowienia. Działania władcze i niewładcze. Rola informacji w administracji publicznej.

XI. Postępowanie administracyjne ogólne.

Zasady ogólne postępowania. Organy prowadzące postępowanie. Strony i uczestnicy postępowania.

XII. Administracja a polityka

Wykonawczy charakter administracji publicznej. Wielofunkcyjność administracji publicznej. Pola relacji między polityką a administracją.

XIII. Administracja a obywatel

Pozycja obywatela jako kreatora i odbiorcy przemian organizacyjnych i funkcjonalnych. Administracja publiczna jako organizacja inteligentna. Prawo obywatela do dobrej administracji. Europejski kodeks dobrej administracji.

XIV. Kontrola administracji publicznej.

Pojęcie i rodzaje kontroli. Kontrola a nadzór. Cechy działań kontrolnych. Kryteria kontroli. Wyniki i skutki kontroli. Kontrola państwowa. Kontrola sądowa. Kontrola kontroli.

XV. Administracja publiczna w unijnym procesie podejmowania decyzji.

Europejski wymiar obowiązków krajowej administracji publicznej. Udział administracji krajowej w formalnym i nieformalnym systemie decyzyjnym UE. System koordynacji krajowej polityki europejskiej w Polsce.

Literatura:

Literatura:

1. Administracja i polityka, Administracja publiczna w procesie przemian. pod red. A Ferensa i Iwony Macek, Wrocław 2002

2. Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005

3. Administracja publiczna w procesie dostosowania państwa do UE. pod red. T. Mołdawy, K. A. Wojtaszczyka, M. Małeckiego, Warszawa 2003

4. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski: Administracja publiczna. Kolonia Limited 2003

5. J. Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010

6. J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej. Warszawa 2007

7. Z. Leoński: Nauka administracji. Wyd. 6, Warszawa 2010

8. G. Rydlewski: Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa 2006

9. W. Wytrążek: Sprawność działania administracji publicznej w Polsce w warunkach decentralizacji. Lublin 2006

10. E. Zieliński: Samorząd terytorialny w Polsce. Warszawa 2004

Metody i kryteria oceniania:

Obecności, aktywność w toku zajęć wynikająca ze znajomości z literatury obowiązkowej lub/i wynikającej z literatury nadobowiązkowej oraz samodzielnie dobranej przez studenta, zaliczenie kolokwium końcowego, sprawdzającego wiedzę (test pisemny), referat

Dyżur: p. 103, N. Świat 67, wtorek, g. 15.00-16.30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Sześciło
Prowadzący grup: Maciej Górski, Dawid Sześciło, Stanisław Zakroczymski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Sześciło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.