Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publiczne prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L2PPGK Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów licencjackich na makrokierunku 2008/2009
Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... od 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Pojęcie, geneza, przedmiot publicznego prawa gospodarczego

Gospodarka jako przedmiot regulacji prawnej; historyczno- i doktrynalno-prawna analiza relacji między państwem a gospodarką. Publiczne prawo gospodarcze jako prawo interwencji państwa w sferę gospodarki. Podstawowe pojęcia.

2. Zasady publicznego prawa gospodarczego

Pojęcie konstytucji gospodarczej (ustroju gospodarczego). Zakres konstytucyjnej regulacji ustroju gospodarczego i znaczenie tej regulacji. Podstawowe zasady ustrojowe oddziaływujące na porządek gospodarczy - zasady demokratyzmu i państwa prawnego. Sprawiedliwość społeczna - narzędzie łagodzenia skutków gospodarki rynkowej i wyrównywania szans czy też instrument ograniczania rynku realizowany na koszt przedsiębiorców. Zasada subsydiarności.

3. Podstawowe zasady ustroju gospodarczego.

Zasada społecznej gospodarki rynkowej; zasada gospodarstwa rodzinnego jako podstawy ustroju rolnego. Podstawy konstytucyjne, znaczenie pojęć i ich praktyczne znaczenie dla gospodarki.

4. Gwarancje wolności gospodarczej i wolność majątkowej

Konstytucyjne gwarancje wolności gospodarczej, wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz konstytucyjna ochrona własności i jej konsekwencje dla gospodarki rynkowej oraz przedsiębiorców.

5. Ograniczenia wolności gospodarczej

Zasada proporcjonalności - orzecznictwo TK i orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych.

6. Administracja właściwa w sprawach gospodarki.

Administracja wykonywana bezpośrednio przez organy administracji rządowej oraz pośrednia administracja gospodarcza - problematyka tzw. Agencji, państwowe fundusze celowe, formy prawa prywatnego, administracja gospodarcza wykonywana przez podmioty prywatne.

7. Samorząd gospodarczy i zawodowy

Konstytucyjne podstawy samorządu gospodarczego i zawodowego; samorząd a wolność zrzeszania się; pojęcie rzemiosła; samorząd rzemiosła; samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców; izby gospodarcze i izby rolnicze. Pojęcie zawodu zaufania publicznego; zasady wykonywania zawodów zaufania publicznego; samorząd zawodowy.

8. Gospodarka komunalna

Mienie samorządowe jako rodzaj mienia publicznego; gospodarka jednostek samorządu terytorialnego; zadania użyteczności publicznej a zadania własne jednostek samorządu terytorialnego; swoboda wyboru form prawnych wykonywania gospodarki komunalnej.

9. Prawo działalności gospodarczej

Pojęcia działalności gospodarczej i przedsiębiorcy. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Działalność wolna, koncesjonowana i regulowana.

10. Funkcje administracji gospodarczej

Funkcja nadzoru, funkcja reglamentacyjna, regulacja w gospodarce (problematyka tzw. regulatorów gospodarki, ich funkcje, instrumenty oddziaływania na gospodarkę - przykłady telekomunikacji, energetyki, poczty i zaopatrzenia w wodę), funkcja stymulacyjna.

11. Nadzór nad rynkiem finansowym.

Nadzór i kontrola w gospodarce na przykładzie ingerencji państwa w rynek finansowy. Publicznoprawne aspekty obrotu instrumentami finansowymi. Kompetencje KNF.

12. Konkurencja jako zasada gospodarki rynkowej i środki jej ochrony

Konstytucyjne podstawy konkurencji. Podstawy prawne ochrony konkurencji, aspekty publiczno i prywatnoprawne podstawowe pojęcia prawa ochrony konkurencji, jej skutki dla wolności przedsiębiorców i dobrobytu obywatela w świetle wartości będących przedmiotem ochrony w obowiązujących regulacjach prawnych.

13. Prawo ochrony konsumenta

Konsument jako słabszy uczestnik rynku i narzędzia ochrony jego interesów ekonomicznych - ochrona zbiorowych interesów konsumentów, klauzule niedozwolone, nieuczciwe praktyki rynkowe, ogólne bezpieczeństwo produktów.

14. Prywatyzacja

Cele, kierunki, podstawy prawne, sposoby realizacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. H. Gronkiewicz - Waltz, M. Wierzbowski (red.), "Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne", wydanie 3 zmienione, LexisNexis, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1. M. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, "Prawo gospodarcze publiczne. Testy", Warszawa 2011, wyd. 2.

2. K. Kokocińska, A. Trela, "Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie", Poznań 2011.

Źródła prawa:

1.Konstytucja RP w zakresie dotyczącym problematyki zajęć,

2.Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym swobody przedsiębiorczości, swobody świadczenia usług, ochrony konkurencji i pomocy publicznej,

3.ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

4.ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów,

5.rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu

6.ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

7.ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,

Efekty uczenia się:

1. Znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących daną tematykę (dyrektywy UE i ustawy obowiązujące w RP)

2. Znajomość środków prawnej ingerencji państwa w gospodarkę.

3. Znajomość orzeczeń sądów polskich i Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości w zakresie omawianej problematyki.

4. Przygotowanie do zdania egzaminu z przedmiotu Publiczne Prawo Gospodarcze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szafrański, Paweł Widawski
Prowadzący grup: Krzysztof Jaroszyński, Paweł Widawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.