Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L3SEMLICW1 Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... od 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Przedmiot seminarium stanowią:

1. zagadnienia polityki rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem szczebla lokalnego, w tym zasad, celów i podmiotów publicznych i społecznych oraz instrumentów polityki rodzinnej na poziomie lokalnym: Instrumenty wsparcia dochodowego, godzenia ról, programy rządowe i pracownicze wobec młodych małżeństw, młodych rodzin, rodzin z osobą niepełnosprawną, rodzin z osobą starszą;

2. problematyka organizacji pozarząowych/ organizacji trzeciego sektora/gospodarki społecznej i ich funkcji w realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społeczno-gospodarczej na poziomie lokalnym oraz relacji z administracją publiczną, biznesem i mediami.

Pełny opis:

Przedmiot seminarium stanowią:

1. zagadnienia polityki rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem szczebla lokalnego, w tym zasad, celów i podmiotów publicznych i społecznych oraz instrumentów polityki rodzinnej na poziomie lokalnym: Instrumenty wsparcia dochodowego, godzenia ról, programy rządowe i pracownicze wobec młodych małżeństw, młodych rodzin, rodzin z osobą niepełnosprawną, rodzin z osobą starszą;

2. problematyka organizacji pozarząowych/ organizacji trzeciego sektora/gospodarki społecznej i ich funkcji w realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społeczno-gospodarczej na poziomie lokalnym oraz relacji z administracją publiczną, biznesem i mediami.

W semestrze 1. seminarium licencjackie służy określeniu tematyki prac licencjackich, dopracowaniu planów prac, zgromadzeniu bibliografii. Studenci przygotowują ponadto pierwsze rozdziały prac. Napisanie każdego rozdziału jest poprzedzone prezentacją i dyskusją podczas seminarium. W czasie seminarium promotor ocenia i analizuje teksty przygotowane przez poszczególnych studentów. Podczas semestru 2. powstają kolejne rozdziały prac licencjackich, które są wcześniej prezentowane i poddawane wstępnej ocenie. Studenci przygotowują koncepcje własnych badań empirycznych, prowadzą badania pilotażowe i rozpoczynają właściwe własne badania empiryczne. Przygotowaniu badań empirycznych towarzyszą w toku seminariów: omówienie koncepcji badawczej, omówienie narzędzi badawczych, omówienie wyników badań pilotażowych, zatwierdzenie narzędzi badawczych po pilotażu, prezentacja wstępnych raportów z badań. Metody: prezentacja ustna, dyskusja z seminarzystami na podstawie przeanalizowanego przez nich piśmiennictwa lub przeprowadzonych badań, konsultacje zagadnień szczegółowych. Podczas seminarium licencjackiego wszyscy jego uczestnicy mają obowiązek przedstawienia i poddania pod dyskusję wstępnej koncepcji tej części pracy, nad którą aktualnie pracują oraz przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia ostatecznej wersji ustalonego przez promotora fragmentu pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zbigniew Tyszka, Ku społeczeństwu postindustrialnemu. Kondycja rodziny polskiej w dobie przyśpieszonych przemian, w: Rodzina we współczesnym świecie, UAM, Poznań, 2002.

2. Założenia polityki ludnościowej Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012

3. Stanisława Golinowska, Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa, w: Polityka Społeczna 2007, nr 8.

4. Polityka społeczna gmin i powiatów, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Warszawa 2011.

5. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Bożena Balcerzak-Paradowska (red.), Warszawa 2009.

6. O racjonalną politykę rodziną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Centrum PS Dialog, Warszawa, 2017.

7. Raport Rodzina 500+. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, luty 2017.

8. Ewa Leś, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013.

9. Działalność organizacji non profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych, GUS, Warszawa 2016.

10. Ewa Leś, Sławomir Nałęcz, Bartosz Pieliński, Czynniki wzrostu i ograniczenia w działalności organizacji trzeciego sektors w Polsce. Wnioski z badan Third Sector Impact, e. Leś (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student posiada szerszą wiedzę na temat głównych obszarów polityki rodzinnej lub roli organizacji trzeciego sektora w lokalnej polityce społecznej i rodzinnej, umożliwiającą rozpoczęcie przygotowań pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na seminarium. Przygotowanie ustnych prezentacji nt problematyki pracy, problemów badawczych, planu i szkicu wstępnego całości pracy i poszczególnych rozdziałów, przygotowanie i przeprowadzenie badań własnych. Złożenie do sprawdzenia i przyjęcie przez promotora kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z planem ustalonym przez promotora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Leś
Prowadzący grup: Ewa Leś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest problematyka polityki rodzinnej na szczeblu lokalnym oraz zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego i jego roli w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Przedmiot seminarium stanowią:

1. zagadnienia polityki rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem szczebla krajowego i lokalnego, w tym zasad, celów i podmiotów publicznych i społecznych oraz instrumentów polityki rodzinnej na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym: Instrumenty wsparcia dochodowego, godzenia ról, programy rządowe i pracownicze wobec młodych małżeństw, młodych rodzin, rodzin z osobą niepełnosprawną, rodzin z osobą starszą;

2. problematyka organizacji społeczeństwa obywatelskiego/trzeciego sektora/gospodarki społecznej i ich funkcji w realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społeczno-gospodarczej na poziomie krajowym i lokalnym oraz relacji z administracją publiczną, biznesem i mediami.

Literatura:

1. Zbigniew Tyszka, Ku społeczeństwu postindustrialnemu. Kondycja rodziny polskiej w dobie przyśpieszonych przemian, w: Rodzina we współczesnym świecie, UAM, Poznań, 2002.

2. Założenia polityki ludnościowej Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012

3. Stanisława Golinowska, Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa, w: Polityka Społeczna 2007, nr 8.

4. Polityka społeczna gmin i powiatów, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Warszawa 2011.

5. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Bożena Balcerzak-Paradowska (red.), Warszawa 2009.

6. O racjonalną politykę rodziną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Centrum PS Dialog, Warszawa, 2017.

7. Raport Rodzina 500+. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, luty 2017.

8. Ewa Leś, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013.

9. Działalność organizacji non profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych, GUS, Warszawa 2016.

10. Ewa Leś, Sławomir Nałęcz, Bartosz Pieliński, Czynniki wzrostu i ograniczenia w działalności organizacji trzeciego sektors w Polsce. Wnioski z badan Third Sector Impact, e. Leś (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016.

Uwagi:

Efekty kształcenia:

Student posiada szerszą wiedzę na temat głównych obszarów polityki rodzinnej lub roli organizacji trzeciego sektora w polityce społecznej, w tym rodzinnej, umożliwiającą rozpoczęcie przygotowań pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na seminarium. Przygotowanie ustnych prezentacji nt problematyki pracy, problemów badawczych, planu i szkicu wstępnego całości pracy i poszczególnych rozdziałów, przygotowanie i przeprowadzenie badań własnych. Złożenie do sprawdzenia i przyjęcie przez promotora kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z planem ustalonym przez promotora.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Leś
Prowadzący grup: Ewa Leś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest problematyka polityki rodzinnej na szczeblu lokalnym oraz zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego i jego roli w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Przedmiot seminarium stanowią:

1. zagadnienia polityki rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem szczebla krajowego i lokalnego, w tym zasad, celów i podmiotów publicznych i społecznych oraz instrumentów polityki rodzinnej na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym: Instrumenty wsparcia dochodowego, godzenia ról, programy rządowe i pracownicze wobec młodych małżeństw, młodych rodzin, rodzin z osobą niepełnosprawną, rodzin z osobą starszą;

2. problematyka organizacji społeczeństwa obywatelskiego/trzeciego sektora/gospodarki społecznej i ich funkcji w realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społeczno-gospodarczej na poziomie krajowym i lokalnym oraz relacji z administracją publiczną, biznesem i mediami.

Literatura:

1. Zbigniew Tyszka, Ku społeczeństwu postindustrialnemu. Kondycja rodziny polskiej w dobie przyśpieszonych przemian, w: Rodzina we współczesnym świecie, UAM, Poznań, 2002.

2. Założenia polityki ludnościowej Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012

3. Stanisława Golinowska, Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa, w: Polityka Społeczna 2007, nr 8.

4. Polityka społeczna gmin i powiatów, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Warszawa 2011.

5. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Bożena Balcerzak-Paradowska (red.), Warszawa 2009.

6. O racjonalną politykę rodziną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Centrum PS Dialog, Warszawa, 2017.

7. Raport Rodzina 500+. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, luty 2017.

8. Ewa Leś, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013.

9. Działalność organizacji non profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych, GUS, Warszawa 2016.

10. Ewa Leś, Sławomir Nałęcz, Bartosz Pieliński, Czynniki wzrostu i ograniczenia w działalności organizacji trzeciego sektors w Polsce. Wnioski z badan Third Sector Impact, e. Leś (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016.

Uwagi:

Efekty kształcenia:

Student posiada szerszą wiedzę na temat głównych obszarów polityki rodzinnej lub roli organizacji trzeciego sektora w polityce społecznej, w tym rodzinnej, umożliwiającą rozpoczęcie przygotowań pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na seminarium. Przygotowanie ustnych prezentacji nt problematyki pracy, problemów badawczych, planu i szkicu wstępnego całości pracy i poszczególnych rozdziałów, przygotowanie i przeprowadzenie badań własnych. Złożenie do sprawdzenia i przyjęcie przez promotora kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z planem ustalonym przez promotora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Leś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest problematyka polityki rodzinnej na szczeblu lokalnym oraz zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego i jego roli w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Przedmiot seminarium stanowią:

1. zagadnienia polityki rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem szczebla krajowego i lokalnego, w tym zasad, celów i podmiotów publicznych i społecznych oraz instrumentów polityki rodzinnej na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym: Instrumenty wsparcia dochodowego, godzenia ról, programy rządowe i pracownicze wobec młodych małżeństw, młodych rodzin, rodzin z osobą niepełnosprawną, rodzin z osobą starszą;

2. problematyka organizacji społeczeństwa obywatelskiego/trzeciego sektora/gospodarki społecznej i ich funkcji w realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społeczno-gospodarczej na poziomie krajowym i lokalnym oraz relacji z administracją publiczną, biznesem i mediami.

Literatura:

1. Zbigniew Tyszka, Ku społeczeństwu postindustrialnemu. Kondycja rodziny polskiej w dobie przyśpieszonych przemian, w: Rodzina we współczesnym świecie, UAM, Poznań, 2002.

2. Założenia polityki ludnościowej Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012

3. Stanisława Golinowska, Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa, w: Polityka Społeczna 2007, nr 8.

4. Polityka społeczna gmin i powiatów, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Warszawa 2011.

5. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Bożena Balcerzak-Paradowska (red.), Warszawa 2009.

6. O racjonalną politykę rodziną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Centrum PS Dialog, Warszawa, 2017.

7. Raport Rodzina 500+. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, luty 2017.

8. Ewa Leś, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013.

9. Działalność organizacji non profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych, GUS, Warszawa 2016.

10. Ewa Leś, Sławomir Nałęcz, Bartosz Pieliński, Czynniki wzrostu i ograniczenia w działalności organizacji trzeciego sektors w Polsce. Wnioski z badan Third Sector Impact, e. Leś (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016.

Uwagi:

Efekty kształcenia:

Student posiada szerszą wiedzę na temat głównych obszarów polityki rodzinnej lub roli organizacji trzeciego sektora w polityce społecznej, w tym rodzinnej, umożliwiającą rozpoczęcie przygotowań pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na seminarium. Przygotowanie ustnych prezentacji nt problematyki pracy, problemów badawczych, planu i szkicu wstępnego całości pracy i poszczególnych rozdziałów, przygotowanie i przeprowadzenie badań własnych. Złożenie do sprawdzenia i przyjęcie przez promotora kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z planem ustalonym przez promotora.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Leś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest problematyka polityki rodzinnej na szczeblu lokalnym oraz zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego i jego roli w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Przedmiot seminarium stanowią:

1. zagadnienia polityki rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem szczebla krajowego i lokalnego, w tym zasad, celów i podmiotów publicznych i społecznych oraz instrumentów polityki rodzinnej na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym: Instrumenty wsparcia dochodowego, godzenia ról, programy rządowe i pracownicze wobec młodych małżeństw, młodych rodzin, rodzin z osobą niepełnosprawną, rodzin z osobą starszą;

2. problematyka organizacji społeczeństwa obywatelskiego/trzeciego sektora/gospodarki społecznej i ich funkcji w realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społeczno-gospodarczej na poziomie krajowym i lokalnym oraz relacji z administracją publiczną, biznesem i mediami.

Literatura:

1. Zbigniew Tyszka, Ku społeczeństwu postindustrialnemu. Kondycja rodziny polskiej w dobie przyśpieszonych przemian, w: Rodzina we współczesnym świecie, UAM, Poznań, 2002.

2. Założenia polityki ludnościowej Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012

3. Stanisława Golinowska, Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa, w: Polityka Społeczna 2007, nr 8.

4. Polityka społeczna gmin i powiatów, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Warszawa 2011.

5. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Bożena Balcerzak-Paradowska (red.), Warszawa 2009.

6. O racjonalną politykę rodziną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Centrum PS Dialog, Warszawa, 2017.

7. Raport Rodzina 500+. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, luty 2017.

8. Ewa Leś, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013.

9. Działalność organizacji non profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych, GUS, Warszawa 2016.

10. Ewa Leś, Sławomir Nałęcz, Bartosz Pieliński, Czynniki wzrostu i ograniczenia w działalności organizacji trzeciego sektors w Polsce. Wnioski z badan Third Sector Impact, e. Leś (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016.

Uwagi:

Efekty kształcenia:

Student posiada szerszą wiedzę na temat głównych obszarów polityki rodzinnej lub roli organizacji trzeciego sektora w polityce społecznej, w tym rodzinnej, umożliwiającą rozpoczęcie przygotowań pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na seminarium. Przygotowanie ustnych prezentacji nt problematyki pracy, problemów badawczych, planu i szkicu wstępnego całości pracy i poszczególnych rozdziałów, przygotowanie i przeprowadzenie badań własnych. Złożenie do sprawdzenia i przyjęcie przez promotora kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z planem ustalonym przez promotora.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.