Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L3SEMLICW2 Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... od 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Cel zajęć: przyswojenie przez studentów zasad warsztatu i metodyki pracy dyplomowej, przeprowadzenie badań własnych, opracowanie rozdziałów pracy. Celem seminarium jest również przygotowanie – w drodze grupowej dyskusji oraz indywidualnych konsultacji z promotorem – pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Podstawowe kwestie objęte zakresem seminarium „Publiczne prawo gospodarcze”

- gospodarka w świetle Konstytucji RP (znaczenie przepisów konstytucyjnych w gospodarce, zasady ustroju gospodarczego);

- wolność działalności gospodarczej (pojęcie, zakres, w tym podmioty, treść, przesłanki dopuszczalności ograniczenia wolności gospodarczej);

- traktatowe swobody gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (podmioty swobód, zakres przedmiotowy swobód, standard traktowania narodowego, ograniczenia swobód);

- zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej (pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, rejestr przedsiębiorców, inne rejestry publiczne, transgraniczna działalność usługowa, kontrola działalności gospodarczej);

- reglamentowana działalność gospodarcza (koncesjonowana działalność gospodarcza, działalność gospodarcza objęta zezwoleniem, regulowana działalność gospodarcza, – podstawy prawne, zakres, organ właściwy, koncesja a zezwolenie);

- działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych (pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego, osoby zagraniczne i przedsiębiorcy zagraniczni z państw EOG (UE) oraz z państw trzecich, zasady i formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej, oddział a przedstawicielstwo);

- udział podmiotów publicznych w gospodarce (zasada subsydiarności, zasada legalizmu, działalność gospodarcza państwa, gospodarka komunalna - podstawy prawne i formy organizacyjno-prawne);

- ochrona konkurencji w polskim i unijnym prawie antymonopolowym (eksterytorialność prawa antymonopolowego, praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji, postępowania antymonopolowe, rozstrzygnięcia antymonopolowe i tryb ich zaskarżania);

- samorząd gospodarczy a samorząd zawodowy.

W semestrze 1. seminarium licencjackie służy określeniu tematyki prac licencjackich, dopracowaniu planów prac, zgromadzeniu bibliografii. Studenci przygotowują ponadto pierwsze rozdziały prac. Napisanie każdego rozdziału jest poprzedzone prezentacją i dyskusją podczas seminarium. W czasie seminarium promotor ocenia i analizuje teksty przygotowane przez poszczególnych studentów. Podczas semestru 2. powstają kolejne rozdziały prac licencjackich, które są wcześniej prezentowane i poddawane wstępnej ocenie. Studenci przygotowują koncepcje własnych badań empirycznych, prowadzą badania pilotażowe i rozpoczynają właściwe własne badania empiryczne. Przygotowaniu badań empirycznych towarzyszą w toku seminariów: omówienie koncepcji badawczej, omówienie narzędzi badawczych, omówienie wyników badań pilotażowych, zatwierdzenie narzędzi badawczych po pilotażu, prezentacja wstępnych raportów z badań. Metody: prezentacja ustna, dyskusja z seminarzystami na podstawie przeanalizowanego przez nich piśmiennictwa lub przeprowadzonych badań, konsultacje zagadnień szczegółowych. Podczas seminarium licencjackiego wszyscy jego uczestnicy mają obowiązek przedstawienia i poddania pod dyskusję wstępnej koncepcji tej części pracy, nad którą aktualnie pracują oraz przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia ostatecznej wersji ustalonego przez promotora fragmentu pracy.

Literatura:

Wykaz literatury ustalany indywidualnie – zależnie od tematu pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Przygotowanie pracy licencjackiej dzięki rozszerzeniu wiedzy merytorycznej związanej z przedmiotem pracy oraz zdobyciu umiejętności warsztatowych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Przygotowanie ustnych prezentacji koncepcji całości pracy i poszczególnych rozdziałów, przygotowanie i przeprowadzenie badań własnych. Złożenie do sprawdzenia i przyjęcie przez promotora kolejnych rozdziałów pracy wg harmonogramu ustalonego przez promotora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Dariusz Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Dariusz Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Dariusz Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Dariusz Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.