Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-SEMMGR1 Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Cel zajęć: przyswojenie przez studentów zasad warsztatu i metodyki pracy dyplomowej, przeprowadzenie badań własnych, opracowanie rozdziałów pracy. Celem seminarium jest również przygotowanie – w drodze grupowej dyskusji oraz indywidualnych konsultacji z promotorem – pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Przedmiotem seminarium są wybrane zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego, tj. prawa regulującego funkcjonowanie budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, prawa dotyczącego funduszy europejskich oraz prawa podatkowego.

1. Problematyka funkcjonowania budżetu państwa, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji na poziomie konstytucyjnym, ustawy prawo finansów publicznych oraz orzecznictwa sądów.

2. Problematyka funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji na poziomie konstytucyjnym, ustawy prawo finansów publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz orzecznictwa sądów.

3. Funkcjonowanie systemu wydatkowania środków z funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych rozwiązań w zakresie wdrażania funduszy europejskich.

4. Prawo podatkowe - ogólne prawo podatkowe, podatki bezpośrednie, podatki pośrednie, międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe.

5. Prawo bankowe.

W semestrze 1. seminarium magisterskie służy określeniu tematyki prac magisterskich, dopracowaniu planów prac, zgromadzeniu bibliografii. Studenci przygotowują ponadto pierwsze rozdziały prac. Napisanie każdego rozdziału jest poprzedzone prezentacją i dyskusją podczas seminarium. W czasie seminarium promotor ocenia i analizuje teksty przygotowane przez poszczególnych studentów. Podczas semestru 2. powstają kolejne rozdziały prac magisterskich, które są wcześniej prezentowane i poddawane wstępnej ocenie. Studenci przygotowują koncepcje własnych badań empirycznych, prowadzą badania pilotażowe i rozpoczynają właściwe własne badania empiryczne. Przygotowaniu badań empirycznych towarzyszą w toku seminariów: omówienie koncepcji badawczej, omówienie narzędzi badawczych, omówienie wyników badań pilotażowych, zatwierdzenie narzędzi badawczych po pilotażu, prezentacja wstępnych raportów z badań. Metody: prezentacja ustna, dyskusja z seminarzystami na podstawie przeanalizowanego przez nich piśmiennictwa lub przeprowadzonych badań, konsultacje zagadnień szczegółowych. Podczas seminarium magisterskiego wszyscy jego uczestnicy mają obowiązek przedstawienia i poddania pod dyskusję wstępnej koncepcji tej części pracy, nad którą aktualnie pracują oraz przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia ostatecznej wersji ustalonego przez promotora fragmentu pracy.

Literatura:

Wykaz literatury ustalany indywidualnie – zależnie od tematu pracy magisterskiej.

Literatura podstawowa:

1. M. Bitner, E. Chojna-Duch, M. Grzybowski, E. Kornberger-Sokołowska, M. Supera-Markowska, Prawo finansowe. Tom I. Finanse publiczne, Warszawa 2011

2. H. Litwińczuk (red.), Prawo finansowe. Tom II. Prawo podatkowe, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. E. Chojna-Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. 2, Warszawa 2012

2. E. Kornberger-Sokołowska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012

3. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2008, t.1-2

4. W. Modzelewski, Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, wyd. 9, Warszawa 2010

6. W. Modzelewski, Materialne prawo podatkowe, wyd. 7, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Przygotowanie pracy magisterskiej dzięki rozszerzeniu wiedzy merytorycznej związanej z przedmiotem pracy oraz zdobyciu umiejętności warsztatowych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Przygotowanie ustnych prezentacji koncepcji całości pracy i poszczególnych rozdziałów, przygotowanie i przeprowadzenie badań własnych. Złożenie do sprawdzenia i przyjęcie przez promotora kolejnych rozdziałów pracy wg harmonogramu ustalonego przez promotora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Prowadzący grup: Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Prowadzący grup: Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Prowadzący grup: Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Prowadzący grup: Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.