Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-SEMMGR2 Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cel zajęć: przyswojenie przez studentów zasad warsztatu i metodyki pracy dyplomowej, przeprowadzenie badań własnych, opracowanie rozdziałów pracy. Celem seminarium jest również przygotowanie – w drodze grupowej dyskusji oraz indywidualnych konsultacji z promotorem – pracy magisterskiej.

Tematyka seminarium: funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonowanie administracji publicznej, służba cywilna, status prawny i socjalny pracowników administracji publicznej, etyka w administracji publicznej, prawo urzędnicze.

Pełny opis:

Tematyka seminarium: funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonowanie administracji publicznej, służba cywilna, status prawny i socjalny pracowników administracji publicznej, etyka w administracji publicznej, prawo urzędnicze.

W semestrze 1. seminarium magisterskie służy określeniu tematyki prac magisterskich, dopracowaniu planów prac, zgromadzeniu bibliografii. Studenci przygotowują ponadto pierwsze rozdziały prac. Napisanie każdego rozdziału jest poprzedzone prezentacją i dyskusją podczas seminarium. W czasie seminarium promotor ocenia i analizuje teksty przygotowane przez poszczególnych studentów. Podczas semestru 2. powstają kolejne rozdziały prac magisterskich, które są wcześniej prezentowane i poddawane wstępnej ocenie. Studenci przygotowują koncepcje własnych badań empirycznych, prowadzą badania pilotażowe i rozpoczynają właściwe własne badania empiryczne. Przygotowaniu badań empirycznych towarzyszą w toku seminariów: omówienie koncepcji badawczej, omówienie narzędzi badawczych, omówienie wyników badań pilotażowych, zatwierdzenie narzędzi badawczych po pilotażu, prezentacja wstępnych raportów z badań. Metody: prezentacja ustna, dyskusja z seminarzystami na podstawie przeanalizowanego przez nich piśmiennictwa lub przeprowadzonych badań, konsultacje zagadnień szczegółowych. Podczas seminarium magisterskiego wszyscy jego uczestnicy mają obowiązek przedstawienia i poddania pod dyskusję wstępnej koncepcji tej części pracy, nad którą aktualnie pracują oraz przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia ostatecznej wersji ustalonego przez promotora fragmentu pracy.

Literatura:

Wykaz literatury ustalany indywidualnie – zależnie od tematu pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Wiedza (W)

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu badań nad administracją publiczną, w tym nad samorządem terytorialnym

Zna podstawowe metody i techniki prowadzenia badań

Umiejętności (U)

Potrafi identyfikować problemy badawcze

Potrafi dobierać i właściwe wykorzystać źródła do będącego przedmiotem pracy - problemu

Potrafi dobierać właściwe metody i techniki badawcze

Potrafi trafnie diagnozować problem

Posługuje się wiedzą nabytą w trakcie studiów

Potrafi analizować, oceniać i wyciągać wnioski

Potrafi redagować spójną i logiczną wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej i profesjonalnej terminologii charakterystycznej dla nauk o polityce i administracji

Kompetencje personalne i społeczne (K)

Potrafi poszerzać swoją wiedzę poprzez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach naukowych

Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Przygotowanie ustnych prezentacji koncepcji całości pracy i poszczególnych rozdziałów, przygotowanie i przeprowadzenie badań własnych. Złożenie do sprawdzenia i przyjęcie przez promotora kolejnych rozdziałów pracy wg harmonogramu ustalonego przez promotora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Itrich-Drabarek
Prowadzący grup: Jolanta Itrich-Drabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Itrich-Drabarek
Prowadzący grup: Jolanta Itrich-Drabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Malinowska
Prowadzący grup: Izabela Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Itrich-Drabarek
Prowadzący grup: Izabela Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.