Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Combat Ju-jitsu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4023-P-COMJ
Kod Erasmus / ISCED: 16.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Combat Ju-jitsu
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Zajęcia równoważne zajęciom wf prowadzone przez SWFiS i AZS, stacjonarne - PŁATNE
Strona przedmiotu: http://www.wfisport.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

zajęcia wychowania fizycznego

Założenia (opisowo):

Warunkiem przyjęcia na ćwiczenia jest brak przeciwwskazań zdrowotnych. O chorobach mogących być ograniczeniem w bezpiecznym trenowaniu należy powiadomić prowadzącego zajęcia.

Poza wyżej wymienionym ograniczeniem na ćwiczenia przyjmowani są wszyscy studenci.

Wcześniej nabyte umiejętności z zakresu gimnastyki (np. przewroty) mogą w znacznym stopniu ułatwić proces uczenia się, ale nie są warunkiem przyjęcia do grupy.


Skrócony opis:

Combat Ju-Jitsu jest kompilacją japońskiej tradycyjnej sztuki wojennej oraz nowoczesnych technik rozwiniętych między innymi w MMA. To trening ogólnorozwojowy, podnoszący ogólną sprawność fizyczną.


ZAJĘCIA PŁATNE!!!

Pełny opis:

Combat Ju-Jitsu jest kompilacją japońskiej tradycyjnej sztuki wojennej uprawianej przez samurajów oraz nowoczesnych technik rozwiniętych między innymi w MMA. Trening w tradycyjnym stroju judo-GA daje doskonałą możliwość nauki technik obronnych w sytuacji posiadania normalnego stroju (kurtka, spodnie). Dopełnieniem części tradycyjnej jest możliwość uczestnictwa w rywalizacji sportowej i realizacji się w różnych formułach walki. Dzięki treningowi Combat Ju-jitsu nabywa się wszechstronnych umiejętności samoobrony, w systemie tym występują zarówno rzuty, dźwignie, duszenia, we wszystkich płaszczyznach walki. Jest to trening ogólnorozwojowy, podnoszący ogólną sprawność fizyczną.

Efekty uczenia się:

Combat Ju-Jitsu is a combination of traditional Japanese martial art practised by

samurai and modern MMA techniques. Training in traditional judogi is a perfect

opportunity to learn self-defence techniques that can be used when wearing

normal clothes (jacket, trousers, etc.). In addition to traditional training, students

can participate in sports competition in various martial arts formulas.

Students will learn a number of self-defence techniques, as ju-jitsu combat

training involves throws, joint locking and choking in all positions. It is cross

training that improves general fitness.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)