Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strzelectwo sportowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4023-P-STR
Kod Erasmus / ISCED: 16.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strzelectwo sportowe
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Zajęcia równoważne zajęciom wf prowadzone przez SWFiS i AZS, stacjonarne - PŁATNE
Strona przedmiotu: http://www.wfisport.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

zajęcia wychowania fizycznego

Założenia (opisowo):

Warunkiem przyjęcia na ćwiczenia jest brak przeciwwskazań zdrowotnych. O chorobach mogących być ograniczeniem w bezpiecznym trenowaniu należy powiadomić prowadzącego zajęcia. Poza wyżej wymienionym ograniczeniem, na zajęcia przyjmowani są wszyscy studenci.

Skrócony opis:

Elementami zajęć jest zapoznanie się z podstawami strzelectwa, prawidłową postawą strzelecką, technikami dobywania broni z kabury, a także zasadami bezpiecznego zachowania na strzelnicy oraz bezpiecznego posługiwania się bronią. Zajęcia pozwolą wyrobić dobre nawyki i systematyczność w działaniu. Ponadto student ma zapewnione wszystkie elementy konieczne do przeprowadzenia zajęć (np. broń, amunicje, kaburę).


ZAJĘCIA PŁATNE!!!

Pełny opis:

Zajęcia strzelectwa pozwolą studentowi nabrać unikalnych umiejętności oraz nauczą dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Obsługiwanie broni ma to do siebie, że wiąże się z odpowiedzialnością, a także z wyuczonymi procedurami. W zajęciach można uczestniczyć w dowolnym stroju (sugerowany wygodny strój turystyczny). Organizator zapewnia w cenie zajęć wstęp na strzelnice, broń, amunicję, a także wszelkie potrzebne elementy do szkolenia. Zajęcia strzeleckie w 90% opierają się na praktyce, ćwiczeniach techniki strzelania oraz poruszania się z bronią

Efekty uczenia się:

Student:

- posiada ogólną znajomość budowy i funkcjonowania broni

- potrafi ćwiczyć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

- umie współdziałać w grupie

- rozumie potrzebę dbania o bezpieczeństwo niezbędną do zachowania zdrowia

- potrafi w odpowiedni sposób posługiwać się bronią

- posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe nabyte pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Studium WFiS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)