Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiktymologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-CHSD-224-WI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiktymologia
Jednostka: Instytut Prawa Karnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami o problematyce ofiar przestępstw. Zaprezentowane będą rozmiary wiktymizacji kryminalnej, pola pokrzywdzenia, koncepcje dot. roli ofiary przestępstwa w jego genezie, sytuację prawną ofiar przestępstw, problematyka lęku przed przestępczością, a także programy pomocy skierowane dla ofiar przestępstw.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z historią wiktymologii, jej przedmiotem i metodami badawczymi. Przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje teoretyczne i teorie wiktymologiczne, koncepcja tzw. potencjału wiktymogennego oraz wyniki badań nad rozmiarami wiktymizacji w Polsce i na świecie. Ponadto studenci będą mogli uzyskać wiedze na temat działań podejmowanych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w celu pomocy osobom pokrzywdzonym, a także o pozycji ofiary w toku procesu karnego.

Literatura:

a. Bieńkowska E., Ofiara przestępstwa w systemie wymiaru sprawiedliwości : jak zapewnić należytą realizację praw ofiar nie pogarszając sytuacji sprawców przestępstw? PTW, TNPK, 1993

b. Bieńkowska E. Wiktymologia Ossolineum, 1992

c. Bieńkowska E Wiktymologia- zarys wykładu Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich 2000

d. Bieńkowska E., Mazowiecka L., Prawa ofiar przestępstw, Wolters Kluwer, 2009.

e. Błachut J, Gaberle A., Krajewski K Kryminologia Gdańsk 2000

f. Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D. (red.) Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary IWS, 1999

g. Falandysz L. Wiktymologia Wiedza Powszechna 1979

h. Kuć M.: Wiktymologia, Wydawnictwo C.H.Beck, 2010

i. Mazowiecka L., Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw, Wolters Kluwer 2012.

j. Mazowiecka L. (red.), Wiktymizacja wtórna, Wolters Kluwer 2012.

k. Ostaszewski P. Lęk przed przestępczością. Aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne. Wolters Kluwer Polska 2014

l. Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M.: Atlas przestępczości w Polsce 4; Oficyna Naukowa, Warszawa 2009;

m. Siemaszko A.: Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie; Oficyna Naukowa, Warszawa 2001;

n. Siemaszko A. (red.): Geografia występku i strachu. Polskie badanie przestępczości ’07; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gutkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)