Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-BIOE Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Bioetyka
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. II r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ spoza oferty UW
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Bioetyka jest dynamicznie rozwijającą się młodą dyscypliną, której przypisuje się interdyscyplinarność. Interdyscyplinarność bioetyki oznacza, że czerpie ona z różnych nauk, takich jak medycyna, prawo, biologia, a także w coraz większej mierze z nauk społecznych. Eksperci bioetyczni coraz częściej są widoczni w debacie publicznej. Powstają również liczne komitety i komisje bioetyczne, standardy i dokumenty określane mianem „bioetycznych”. Wielość ujęć bioetycznych powoduje, że o bioetyce mówi się dziś nie tylko jako o dyscyplinie akademickiej (filozoficznej), ale również jako o praktyce społecznej. W związku z powyższym uzasadnione staje się określenie specyfiki bioetyki oraz systematyzacja podstawowych pojęć i metod bioetyki. Koniecznym uzupełnieniem części teoretycznej jest analiza wybranych zagadnień bioetyki szczegółowej oraz zapoznanie studentów z kryteriami i zasadami umożliwiającymi etyczną ocenę istniejących problemów bioetycznych w obszarze szeroko rozumianej biomedycyny.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zapoznać studenta z genezą i specyfiką współczesnej bioetyki, wybranymi koncepcjami bioetycznymi, kryteriami oceny bioetycznej oraz celami omawianej dyscypliny. Wykłady skupiają się w dalszej części na problematyce szeroko rozumianej etyki prowadzenia badań naukowych.

Ćwiczenia mają na celu prezentację oraz analizę wybranych zagadnień bioetyki szczegółowej, które są problematyczne z etyczno-prawnego i społecznego punktu widzenia. Podczas ćwiczeń studenci nauczą się odróżniać różne typy argumentacji podczas prowadzenia debaty.

Literatura:

1. Wojciech Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka, Wyd. UKSW, Warszawa 2007

2. Edmund Kowalski, Osoba i bioetyka, Kraków 2009

3. Bioetyka. Weronika Chańska, Joanna Różyńska (red.), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013

4. Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe, Joanna Różyńska, Marcin Waligóra (red.), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

5. Komitet Sterujący do spraw Bioetyki, Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań naukowych, Strasburg, 7 lutego 2011

6. Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej, Zasady prawidłowego prowadzenia badań klinicznych [Good Clinical Practice (GCP)], Warszawa 1998

7. Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym. Poradnik dla badacza, Marek Czarkowski, Joanna Różyńska (red.), Naczelna Izba Lekarska 2008

8. Maja Grzymkowska, Stadardy bioetyczne w prawie auropejskim, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009

9. International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects -wytyczne CIOMS

10. Baza danych bioetycznych http://www.ptb.org.pl/bazy.html

11. Opinie i polemiki bioetyczne http://www.ptb.org.pl/opinie_archiwum.html

12. Deklaracja Helsińska

13. Europejska Konwencja Bioetyczna

14. Raport z Belmont

*Dokumenty pkt. 12-14 są do pobrania w wersji polskiej na stronie: http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-bioetyki

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student definiuje podstawowe pojęcia etyki i bioetyki, zna jej genezę i specyfikę, główne kierunki oraz wybrane metody. Rozumie specyfikę Komisji Bioetycznych, zna wartości i zasady etyczne oraz podstawy prawne związane z prowadzeniem badań naukowych. Posiada również wiedzę dotyczącą głównych współczesnych zagadnień bioetycznych.

Umiejętności: Student potrafi uzasadnić konieczność odwoływania się do bioetyki w sytuacjach problemowych pojawiających się w biomedycynie. Student ugruntowuje racjonalne podejście do zagadnień bioetycznych i pogłębia swoją wrażliwość moralną. Potrafi omówić i krytycznie ocenić (przeanalizować) wybrane zagadnienia z bioetyki szczegółowej.

Kompetencje: Student potrafi uzasadnić swoje stanowisko bioetyczne, ponieważ zna kryteria bioetyczne, powszechnie przyjęte standardy, którymi posługuje się we współczesnym dyskursie bioetycznym.

Metody i kryteria oceniania:

a. Obecność na zajęciach (dopuszczone 2 nieobecności na zajęciach)

b. Przygotowanie prezentacji na ćwiczenia (studenci oceniają i głosują na swoje prezentacje w e-learningu)

c. Zaliczenie modułu I „Wstęp do etycznej oceny badań biomedycznych” Training programme on the ethics and regulation of health research involving human participants (TRREE) – w wersji polskojęzycznej lub anglojęzycznej (ocena składowa w zależności od uzyskanego wyniku od 50-100%)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Smoderek
Prowadzący grup: Karolina Smoderek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.