Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemiczna analiza w badaniu środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CABS-CW
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemiczna analiza w badaniu środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia ogólna. Elementy chemii nieorganicznej i analitycznej 4030-CHOG-W
Chemiczna analiza w badaniu środowiska 4030-CABS-W
Laboratorium z chemii ogólnej i analitycznej A 4030-CHOG-CW-A

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student ma wiadomości z chemii analitycznej i chemii ogólnej na poziomie wykładów Chemia Analityczna i Chemii Ogólna dla studiów licencjackich w kolegium MSOŚ

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia o charakterze laboratoryjnym. Zastosowanie klasycznych i instrumentalnych metod analizy chemicznej (miareczkowych, chromatografii cieczowej i gazowej, spektrofotometrii, atomowej spektrometrii absorpcyjnej, fotometrii płomieniowej) do badania wód naturalnych, ścieków, tkanek. Metody polowe badania zanieczyszczeń. Ograniczenia eksperymentalne w analizie śladów. Granice oznaczalności. Sposoby przedstawiania wyników analiz, zastosowanie metod statystycznych w analizie chemicznej.

Pełny opis:

Laboratorium składa się z ośmiu jednostek ćwiczeniowych:

Ćwiczenie 1. Oznaczanie tlenu metodą Winklera

Ćwiczenie 2. Analiza składu pierwiastkowego próbek biologicznych i środowiskowych metodą XRF

Ćwiczenie 3. Potencjometryczne oznaczanie zawartości jonów chlorkowych w wodzie.

Ćwiczenie 4. Zastosowanie metod statystycznych w analizie chemicznej

Ćwiczenie 5. Rozdzielanie wybranych związków za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC); podstawy procesu

Ćwiczenie 6. Zapoznanie się z metodą fotometrii płomieniowej i możliwościami jej wykorzystania w analizie wody.

Ćwiczenie 7 Identyfikacja lotnych związków organicznych w produktach spożywczych za pomocą chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas

Ćwiczenie 8 Spektrofotometryczne oznaczania fosforanów

W ciągu 4 godzin studenci wykonują ćwiczenia, zgodnie z instrukcją, wykonują obliczenia i omawiają z prowadzącym wyniki starając się je zinterpretować i ocenić ich poprawność, porównując wyniki liczbowe z wartości normatywnych lub literaturowych. Przygotowanie się do ćwiczeń, krótki sprawdzian wiadomości, wykonanie ćwiczenia oraz opracowanie wyników trwa ok.5 godzin.

Literatura:

1.A.Cygański "Chemiczne metody analizy ilościowej", WNT

2.R. D. Beaty "Podstawy, aparatura i metodyka atomowej spektrometrii absorpcyjnej", Perkin Elmer, Warszawa

3.A. Cygański, "Metody elektroanalityczne", WNT

4.K. Doerffel, Statystyka dla chemików analityków, WNT, Warszawa, 1989.

5. Z. Witkiewicz ,,Podstawy chromatografii",WNT.

6. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien potrafić zastosować podstawowe metody badania próbek rzeczywistych np. wody i ścieków, zaproponować metodę oznaczania podstawowych parametrów opisujących jakość wód pitnych, powierzchniowych lub odpadowych. Powinien także potrafić zinterpretować i ocenić statystycznie otrzymane wyniki, a także skorzystać z fachowej literatury lub uregulowań normatywnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń. Każdy student musi zaliczyć wszystkie ćwiczenia

2. Studenci wykonują ćwiczenia zgodnie z harmonogramem pracowni otrzymanym na początku semestru. W ramach harmonogramu przewidziana są dwie pracownie poprawkowe. Studentowi nieobecnemu w regularnym terminie przysługują maksymalnie dwa terminy poprawkowe, bez względu na powód nieobecności w normalnym terminie ( nieobecność usprawiedliwiona, niezaliczenia kolokwium wejściowego, nieobecność nieusprawiedliwiona).

3. Każde ćwiczenie jest oceniane w skali ocen od 2 do 5 i końcowa ocena jest oceną za kolokwium wejściowe i opis. Zarówno kolokwium wejściowe jak i opis muszą być zaliczone na ocenę pozytywną tzn co najmniej ocenę dostateczną. Za kolokwium wejściowe można dostać maksymalnie 8 pkt, za opis 2 punkty. Minimalna liczba punktów za wejściówkę do zaliczenia wynosi 4 punkty. Ocena za ćwiczenie: 5-6 pkt 3; 7 pkt 3+, 8 pkt 4; 9 pkt 4+; 10 pkt 5.

4. Udział w ćwiczeniu jest możliwy wyłącznie po zaliczeniu kolokwium wejściowego, chyba, że prowadzący asystent zadecyduje inaczej.

5. W przypadku niezaliczenia kolokwium wejściowego dane ćwiczenie można odbyć w terminie pracowni poprawkowej pod warunkiem zaliczenia kolokwium wejściowego.

6. Student ma jedynie dwa terminy pracowni poprawkowej tzn , że w ciągu semestru może nie zaliczyć jedynie dwóch ćwiczeń. W czasie jednej pracowni poprawkowej student może poprawić tylko jedno ćwiczenie. W przypadku niezaliczenia więcej niż dwóch ćwiczeń w ramach harmonogramu student nie uzyskuje zaliczenia Pracowni i musi ją powtórzyć w całości. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest przewlekłe zwolnienie lekarskie (ponad dwa tygodnie).

7. Opis ćwiczenia musi być oddany na następnej pracowni (tzn w ciągu tygodnia od wykonania ćwiczenia) prowadzącemu dane ćwiczenie. Opóźnienie oddania opisu skutkuje obniżeniem oceny o pół stopnia za każdy tydzień opóźnienia.

8. Warunkiem zaliczenia Pracowni jest zaliczenie wszystkich kolokwiów wejściowych na ocenę co najmniej 3 (dostateczny) i wszystkich ćwiczeń (oddanie i uzyskanie zaliczenia opisów) na ocenę pozytywną tzn co najmniej 3 (dostateczny).

9. Ocena końcowa z Pracowni jest określana na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen za ćwiczenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Biesaga
Prowadzący grup: Magdalena Biesaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)