Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemiczna analiza w badaniu środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CABS-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemiczna analiza w badaniu środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie podstaw metod chemii analitycznej oraz ich zastosowanie w ochronie środowiska. Poznanie zasad opracowania wyników analiz i organizacji laboratorium analitycznego.

Pełny opis:

Program wykładu:

1. Organizacja wykładu, cel: przegląd zasad pomiaru i metod analitycznych.

2. Podział chemii analitycznej.

3. Podstawy klasycznej analizy - metody grawimetryczne, metody analizy objętościowej.

4. Zasady opracowania wyników ( elementy analizy statystycznej).

5. Etapy procesu analitycznego (pobieranie próbek, przygotowanie próbek, pomiar i opracowanie wyników.

6. Wybrane metody rozdzielania - wymiana jonowa, ekstrakcja, rozdzielanie elektrolityczne, chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa (odmiany), kierunki rozwoju metod rozdzielczych.

7. Metody elektrochemiczne: potencjometria (elektrody jonoselektywne), elektroliza metody prądowe (amperometria, polarografia, woltamperometria), metody elektrochemiczne połączone z wstępnym zatężaniem analitu.

8. Metody oparte na oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego i korpuskularnego, spektroskopia cząsteczkowa, spektrometria atomowa, spektrometria masowa, metody mikroskopii elektronowej w analizie powierzchni.

9. Metody tandemowe (GC-MS, ICP-MS).

10. Sensory (chemiczne, biosensory, miniaturyzacja układów sensorowych).

11. Metody analizy przepływowej.

12. Automatyzacja postępowania analitycznego.

13. Elementy analizy procesowej.

14. Uwagi końcowe (miejsce i organizacja laboratorium analitycznego, kierunki rozwoju analizy chemicznej).

Literatura:

"Podstawy Chemii Analitycznej" PWN, Red. A. Hulanicki, Warszawa, 2006.

Efekty uczenia się:

Student zdobędzie wiedzę na temat podstawowych metod analizy ilościowej, rozdzielania i oznaczania pierwiastków i związków istotnych dla środowiska. Zdobędzie umiejętność doboru odpowiedniej metody analitycznej do oznaczenia składnika lub całej mieszaniny zależnie od stężenia.

Metody i kryteria oceniania:

3 krótkie testy cząstkowe dobrowolne lub jeden końcowy obowiązkowy (30 pkt.) na ocenę.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bilewicz
Prowadzący grup: Renata Bilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)