Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium z chemii ogólnej i analitycznej A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CHOG-CW-A
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium z chemii ogólnej i analitycznej A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Strona przedmiotu: http://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=9336
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studentów obowiązuje znajomość chemii z zakresu szkoły średniej oraz wykładu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem pracowni jest zapoznanie studentów z zagadnieniami chemii ogólnej i analitycznej jakościowej. Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności prowadzenia eksperymentów chemicznych, obserwowanie zjawisk zachodzących z wyciąganiem wniosków.

Pełny opis:

Przedmiotem ćwiczeń są podstawowe czynności laboratoryjne - rozpuszczanie, roztwarzanie, ogrzewanie, strącanie osadów, sączenie, przemywanie osadów itp. Zapoznanie z analizą jakościową, z miareczkowaniem, z przebiegiem reakcji charakterystycznych. Wykrywanie kationów i anionów a także identyfikacja soli. Równowaga reakcji chemicznych. Zobojętnianie, strącanie, utlenianie i redukcja. Reakcje charakterystyczne, identyfikacja niektórych jonów i związków chemicznych (np. metali, niemetali, kwasów, zasad, soli, niektórych częściej spotykanych i mających znaczenie dla osób zajmujących się ochroną środowiska).

Literatura:

1. Skrypt dla studentów: "Laboratorium chemii ogólnej i analitycznej", Warszawa, 2022.

2. Z. Galus (red.): "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej", PWN, Warszawa, 2010.

3. J. Minczewski, Z. Marczenko: "Chemia analityczna", t. 1, PWN, Warszawa 2012.

4. J. Minczewski, Z. Marczenko: "Chemia analityczna", t. 2, PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student posiada umiejętność wykonywania identyfikacji niektórych związków z zakresu chemii analitycznej jakościowej oraz wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny z czterech krótkich testów pisemnych, ocen wykonywanych analiz oraz wynik kolokwium zaliczeniowego.

Zaliczenie zajęć może nastąpić po wykonaniu i zaliczeniu części praktycznej oraz uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów z testów i sprawdzianu końcowego. Obecność na zajęciach obowiązkowa, dopuszczalne dwie nieobecności, które mogą być odrobione na pracowni poprawkowej.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Poboży
Prowadzący grup: Joanna Kowalska, Ewa Poboży, Monika Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)