Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna. Elementy chemii nieorganicznej i analitycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CHOG-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna. Elementy chemii nieorganicznej i analitycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości z chemii na poziomie liceum.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo okresowości i układ okresowy. Konfiguracje elektronowe atomów i jonów. Typy wiązań chemicznych. Energetyczne i entropowe przyczyny przebiegu reakcji chemicznych. Efekt cieplny reakcji i jego wyznaczanie Stan równowagi chemicznej i stała równowagi. Reguła przekory. Równowagi kwasowo-zasadowe. Pojęcie pH.. Układy buforowe. Iloczyn rozpuszczalności. Równowagi redoks. Równanie Nernsta. Obliczenia rachunkowe: stężenia i stechiometria reakcji. Zapoznanie się z reakcjami charakterystycznymi kationów i anionów w roztworach.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia: atom, cząsteczka, liczba atomowa, liczba masowa, izotopy, masa atomowa. Prawo okresowości i układ okresowy. Konfiguracje elektronowe atomów i jonów. Typy wiązań międzyatomowych i międzycząsteczkowych. Energetyczne i entropowe przyczyny przebiegu reakcji chemicznych. Efekt cieplny reakcji i jego wyznaczanie Pojęcie i sens entropii. Energia (entalpia) swobodna. Stan równowagi chemicznej i stała równowagi. Reguła przekory. Równowagi kwasowo-zasadowe. Pojęcie pH. Iloczyn jonowy wody. Układy buforowe. Iloczyn rozpuszczalności. Równowagi redoks. Równanie Nernsta. Proste przykłady ogniw galwanicznych i układów elektrolitycznych. Przegląd podstawowych właściwości najważniejszych pierwiastków i ich prostych połączeń. Obliczenia rachunkowe: stężenia, stechiometria reakcji, równowagi protolityczne w roztworach, pH, roztwory buforowe, iloczyn rozpuszczalności. Zapoznanie się z reakcjami charakterystycznymi kationów i anionów w roztworach w celu wykorzystania ich w analizie jakościowej.

Literatura:

L. Pauling, P. Pauling „Chemia”, PWN.

J.D. Lee “Zwięzła chemia nieorganiczna”, PWN.

A. Bielański „Chemia ogólna i nieorganiczna” PWN.

T. Lipiec, Z. Szmal „Chemia analityczna”, PZWL.

J. Minczewski, Z. Marczenko "Chemia analityczna" Tom 1, PWN.

Efekty uczenia się:

Zdobycie wiadomości na temat właściwości związków chemicznych na podstawie budowy atomów ich tworzących oraz rodzajów przebiegających reakcji chemicznych. Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych na podstawie stechiometrii reakcji oraz sposobów wyrażania stężeń substancji w roztworach. Zdobycie wiadomości o różnych rodzajach reakcji – kompleksowania, reakcji erdoks, reakcji strąceniowych oraz równowagach kwasowo-zasadowych. Wykorzystanie tych informacji w analizie jakościowej do wykrywania obecności kationów i anionów.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu - 2.

Formą oceny pracy studentów jest egzamin pisemny po zakończeniu wykładu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Pyrzyńska
Prowadzący grup: Krystyna Pyrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)