Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CHOR-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Strona przedmiotu: http://haar.zfb.fuw.edu.pl/edu/index.php/Podstawy_chemii_z_elementami_biochemii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dobrze opanowany materiał chemii ogólnej i organicznej w zakresie szkoły średniej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład pomyślany jest jako wprowadzenie do nowoczesnej chemii i ekochemii organicznej. Zakres tematyczny obejmuje zarówno podstawy wiadomości o budowie materii, oddziaływaniach międzycząsteczkowych, typach wiązań chemicznych i budowie molekuł, jak też systematycznie omawia poszczególne klasy połączeń oraz konsekwencje ekologiczne i gospodarcze związane z ich stosowaniem.

Pełny opis:

Wykład jest systematycznym wprowadzeniem do chemii organicznej na poziomie akademickim. Omawia właściwości poszczególnych głównych klas związków. Umożliwia słuchaczom zrozumienie zależności pomiędzy różnymi typami związków organicznych i przemian, którym one ulegają. Studenci zapoznani zostaną także z elementami ekochemii związków organicznych i problemami zagrożeń chemicznych i przeciwdziałaniem skażeniom środowiska. Kolejno, omówione zostaną węglowodory alifatyczne, aromatyczne oraz ich reaktywność i znaczenie gospodarcze. Pochodne halogenowe węglowodorów, procesy ich otrzymywania i przemiany, które są dla nich charakterystyczne, zostaną omówione w dalszej kolejności. Zarysowane są zagadnienia stereochemii statycznej i dynamicznej oraz omówione są mechanizmy kluczowych reakcji. Chemia alkoholi, aldehydów i ketonów oraz kwasów karboksylowych i ich pochodnych jest następnie gruntownie omówiona i stanowi punkt wyjścia dla prezentacji elementów kinetyki i termodynamiki procesów organicznych. W końcowej fazie wykładów poruszane są zagadnienia chemii organicznych związków siarki, azotu i fosforu oraz ich rola w gospodarce i środowisku naturalnym.

Literatura:

1. Morrison T.R., Boyd N.R., Chemia organiczna, PWN Warszawa 1994.

2. Mastalerz P., Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 1996.

3. Kupryszewski G., Wstęp do chemii organicznej, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1994.

4. Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J. Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kształcenia objętego tym wykładem student powinien orientować się we współczesnej chemii ogólnej, organicznej i bioorganicznej, w tym szczególnie:

- posiąść wiedzę w zakresie:

• ogólnego opisu podstawowych cech związków chemicznych,

• wyjaśnienia współzależności pomiędzy różnymi klasami związków chemicznych,

- nabyć umiejętności w zakresie:

• logicznego powiązania genezy i przemian pochodnych z różnych klas związków chemicznych,

• samodzielnego przewidywania możliwych konsekwencji biochemicznych i farmakologicznych istnienia wybranych grup funkcyjnych,

• dostrzegania roli i zagrożeń z pojawiania się niektórych związków chemicznych w środowisku naturalnym.

Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z podstawami współczesnej chemii organicznej, oraz wybranymi, kluczowymi grupami związków organicznych i reakcji, jakim one ulegają. Zarysowana zostanie ekochemia zasadniczych klas związków skażających środowisko i metody ich utylizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie egzaminu z całości omawianego materiału.

Wymagania egzaminacyjne (w tym dla egzaminu poprawkowego) określa precyzyjnie zakres tematów wykładu. Przystąpienie do egzaminu kończącego przedmiot jest możliwe tylko dla tych uczestników wykładu, którzy wcześniej zaliczą na pozytywną ocenę „Laboratorium z chemii organicznej A”.

Egzamin pisemny lub ustny w kontakcie osobistym lub zdalnym.

W przypadku egzaminu pisemnego, jeśli poszczególnym pytaniom przypisana jest możliwa do uzyskania liczba punktów, próg zaliczeniowy wynosi 55%.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidywane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czarnocki
Prowadzący grup: Zbigniew Czarnocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)