Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GEO2 Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia II
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu chemii, geografii fizycznej, fizyki i biologii na szczeblu maturalnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci uczą się makroskopowych metod rozpoznawania minerałów i skał. Poznają cechy fizyczne minerałów służące do identyfikacji podstawowych minerałów skałotwórczych, jak twardość, łupliwość, barwa i barwa rysy, oraz cechy specjalne (smak, palność, sprężystość, właściwości magnetyczne). Poznają cechy charakterystyczne minerałów skałotwórczych skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Uczą się rozpoznawania skał o genezie magmowej, osadowej i metamorficznej. Uczą się rozpoznawania poszczególnych typów skał magmowych, osadowych i metamorficznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów rozpoznawania minerałów skałotwórczych oraz identyfikacji na podstawie składu mineralnego skał magmowych, osadowych i metamorficznych.

Do przeprowadzenia przedmiotu służy skrypt „Materiały do ćwiczeń z geologii dla MSOŚ” opracowany przez pracowników Zakładu Geologii Dynamicznej Instytutu Geologii Podstawowej.

Na cykl 30 godzin spotkań składają się następujące zagadnienia dydaktyczne:

1. Omówienie cech fizycznych i chemicznych minerałów: twardość, łupliwość, barwa i barwa rysy, połysk, postać i pokrój minerału, reakcja z kwasem solnym lub alizaryną, oraz cechy specjalne (smak, palność, sprężystość, właściwości magnetyczne i inne).

2. Zastosowanie cech fizycznych i chemicznych minerałów do rozpoznania i prawidłowego nazwania minerałów skałotwórczych skał magmowych, osadowych i metamorficznych.

3. Omówienie cech tekstualnych skał i związek cech tekstualnych z genezą skał.

4. Nabycie umiejętności rozróżnienia trzech podstawowych typów genetycznych skał: magmowych, osadowych i metamorficznych na podstawie ich cech tekstualnych oraz na podstawie składu mineralnego.

5. Opis teksturalny, skład mineralny, klasyfikacja i nazewnictwo skał magmowych, w tym głębinowych, wulkanicznych i żyłowych.

6. Typy regionalne skał wulkanicznych, głębinowych i metamorficznych w Polsce.

7. Opis teksturalny, skład mineralny, klasyfikacja i nazewnictwo skał osadowych.

8. Opis teksturalny, skład mineralny, klasyfikacja i nazewnictwo skał osadowych.

Literatura:

„Materiały do ćwiczeń z geologii dla MSOŚ” – skrypt

Efekty uczenia się:

Student umie przeprowadzić podstawowe doświadczenia makroskopowe służące rozpoznaniu cech fizycznych lub chemicznych minerałów, jak twardość minerału, barwa i barwa rysy, pokrój minerału, postać, połysk minerału, reakcja z kwasem solnym lub alizaryną, oraz rozpoznać cechy specjalne (smak, palność, sprężystość, właściwości magnetyczne, iryzacja, pleochroizm).

Student umie rozpoznać i nazwać na podstawie makroskopowych doświadczeń minerały skałotwórcze z grupy krzemianów, tlenków i wodorotlenków Fe i Al., węglanów Ca, Mg i Fe, chlorków, siarczanów i siarczków Fe, Pb, Zn.

Student zna terminologię służącą do opisania cech teksturalnych skał. Prawidłowo identyfikuje na podstawie cech tekstualnych genezę skał magmowych (w tym genezę głębinową, wulkaniczną i żyłową), osadowych i metamorficznych. Umie sklasyfikować skały do odpowiedniej grupy skał magmowch, osadowych lub metamorficznych. Umie rozpoznać i nazwać skały należące do wymienionych grup skał i ponadto nazwać skałę stosując klasyfikację opartą o skład chemiczny. Umie rozpoznać i prawidłowo nazwać skały magmowe felsytowe, obojętne i maficzne o genezie głębinowej wulkanicznej i żyłowej. Umie rozpoznać i prawidłowo nazwać skały osadowe o genezie detrytycznej, a ponadto węglany, ewaporaty, skały powstające w wyniku procesów diagenezy oraz kaustobiolity. Zna terminologię służącą opisaniu tekstur oraz umie rozpoznać skład mineralny skał metamorficznych. Prawidłowo rozpoznaje różne typy skał metamorficznych, w tym łupki, gnejsy, zieleńce, fyllity i granulity.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o system wejściówkowy, polegający na samodzielnym przygotowaniu się do zajęć na podstawie skryptu w domu i sprawdzeniu tej wiedzy na początku zajęć przez prowadzącego w postaci 2-3 pytań testowych zwanych wejściówką. Wejściówki są oceniane na punkty. Punkty uzyskane na wejściówkach mogą zostać później dodane do wyników punktacji TESTU na kolokwium w sytuacji, jeśli punkty uzyskane z Testu przez studenta nie wystarczają do uzyskania oceny pozytywnej. Pozytywna ocena uzyskana z Wejściówek na koniec semestru jest brana pod uwagę przy wystawianiu końcowej oceny zaliczeniowej.

Na zajęciach dopuszczalne są DWIE nieobecności w semestrze letnim ale TYLKO JEDNA może być nieusprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim.

Opuszczone zajęcia – ze zwolnieniem lekarskim lub bez – muszą być odrobione samodzielnie z zestawami skałkowymi w najbliższym wolnym terminie salki ćwiczeniowej. Termin odrobienia jest poza godzinami zajęć, po uprzednim uzgodnieniu dnia i godzin odrabiania zaległych zajęć z prowadzącym.

Zaliczenie praktikum jest na ocenę. Ocena wystawiana jest na podstawie dwóch kolokwiów cząstkowych:

- KOLOKWIUM 1 : przeprowadzone w końcu marca, obejmuje program ćwiczeń 1-5,

- KOLOKWIUM 2 : przeprowadzone w maju; wersja „Mała” obejmuje program ćwiczeń 6-9, wersja „Duża” obejmuje program ćwiczeń 1-9.

- Nieobecność na Kolokwium 1 lub 2 musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Jeśli nie jest usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim wtedy student traci prawo poprawy ewentualnej oceny niedostatecznej uzyskanej w późniejszym terminie pisania tego kolokwium.

KOLOKWIA 1 i 2 składają się z dwóch części: z PISEMNEGO TESTU na podstawie skryptu do ćwiczeń oraz z OPISU I ROZPOZNAWANIA minerałów i skał (tzw. część praktyczna).

Warunkiem koniecznym dopuszczania do KOLOKWIUM 1 i KOLOKWIUM 2 jest obecność na wszystkich zajęciach poprzedzających dane kolokwium (w to wlicza się także zajęcia odrobione). NIESPEŁNIENIE tego kryterium skutkuje NIEDOPUSZCZENIEM do pierwszego terminu kolokwium i w konsekwencji możliwość tylko jednokrotnego przystąpienia to tego kolokwium w terminie późniejszym (po odrobieniu nieobecności), z tym jednak, że bez możliwości poprawy, jeśli ocena z tego kolokwium byłaby niedostateczna..

.

Poprawa oceny niedostatecznej z praktikum przysługuje TYLKO RAZ i tylko tym osobom, które przystąpiły do kolokwiów w I terminie lub przedstawiły zaświadczenie lekarskie, ze nie mogły wziąć udziału w I terminie kolokwium. Poprawa odbędzie się w czerwcu, jednak nie później niż przed dniem egzaminu z geologii. Student poprawia wtedy KOLOKWIUM w tej wersji, której uprzednio nie zaliczył, tj. „Małej” lub „Dużej” (Test z teorii, rozpoznawanie skał lub obie te części) . Po tym terminie NIE PRZYSŁUGUJE już prawo poprawy we wrześniu.

Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń z planisekcji w sesji poprawkowej semestru zimowego, mogą warunkowo uczestniczyć w zajęciach praktikum w semestrze letnim. Przysługuje im prawo jednokrotnej poprawy planisekcji w czerwcu. Warunkiem dopuszczenia do tej poprawy będzie jednak uprzednie pozytywne zaliczenie kolokwiów z części skałkowej.

Przypadki losowe, których nie regulują powyższe ustalenia, będą rozstrzygane indywidualnie przez koordynatora praktikum oraz Kierownika MSOŚ na podstawie podania złożonego przez studenta do Sekretariatu MSOŚ.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Głowniak
Prowadzący grup: Ewa Głowniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.