Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-MIKSWP-CW Kod Erasmus / ISCED: 13.4 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Identyczne z wszystkimi przedmiotami wstępnymi, wynikające ze zdania egzaminu maturalnego. Pożądana dobra znajomość biologii i chemii w zakresie wymaganym przez szkołę średnią.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe wiadomości o mikroorganizmach i ich zbiorowiskach w wodach naturalnych, głównych czynnikach fizycznych i chemicznych kształtujących warunki ich życia i wpływających na ich rozmieszczenie w zbiornikach i ciekach wodnych. Dostarcza wiedzy na temat mechanizmów odżywiania się i oddychania mikroorganizmów wodnych, roli materii mineralnej i organicznej w procesach produkcji pierwotnej i wtórnej oraz znaczenie rolę pętli mikrobiologicznej dla transferu materii i energii wewnątrz zbiornika. Charakteryzuje rodzaje zanieczyszczeń dopływające do wód naturalnych, mikroorganizmy bytujące w wodach silnie zanieczyszczonych. Dostarcza również wiadomości o organizmach patogennych i metodach kontroli stanu sanitarnego wód. Omawia także Ramową Dyrektywę Wodną UE oraz zgodne z jej wymogami metody oceny i klasyfikacji jezior.

Pełny opis:

Ćwiczenia praktyczne obejmą:

- naukę pomiarów podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wód za pomocą sondy wieloparametrycznej oraz analizy, na podstawie przygotowanych wcześniej zestawów danych, zmian badanych parametrów w profilach pionowych wybranych zbiorników wodnych o różnym statusie troficznym;

- oznaczanie liczebności, biomasy i struktury gatunkowej fitoplanktonu, rozpoznawanie taksonów dominujacych oraz badanie zależności składu fitoplanktonu i proporcji pomiedzy taksonami w wybranych zbiornikach wodnych o różnym statusie troficznym z użyciem mikroskopu odwróconego i epifluorescencyjnego. Przygotowanie preparatów i określanie liczebności, biomasy i struktury morfologicznej bakterii w próbkach wody z wybranych zbiorników wodnych z użyciem mikroskopu epifluorescencyjnego i systemu komputerowej analizy obrazu oraz określanie liczebności i biomasy protozooplanktonu (nanowiciowców i orzęsków) w przygotowanych uprzednio preparatach za pomocą mokroskopu epifluorescencyjnego i świetlnego.

- zapoznanie słuchaczy z reakcją bakteriocenoz wodnych na „zanieczyszczenie” środowiska nietoksycznymi organicznymi związkami azotu i fosforu oraz metodami określania aktywności bakterii heterotroficznych w wodach poprzez pomiary zmian stężenia tlenu (BZT5) oraz parametrów kinetycznych wybranych ektoenzymów (aminopeptydazy i alkalicznej fosfatazy).

Literatura:

1. Wetzel R.G. Limnology, Saunders College publishing 1975 (lub wydania późniejsze), Philadelphia, New York, Chicago, San Francisco, Montreal, Toronto, London, Sydney, Tokyo, Mexico City, Rio de Janejro, Madrid.

2. Overbeck J., Chróst R.J. (ed) Microbial Ecology of Lake Plußsee. Springer -Verlag 1994, New York, Berlin, Heidelberg, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest

3. Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych PWN, 1996 Warszawa.

4. Rheinheimer G. Mikrobiologia wód. PWRiL 1987, Warszawa.

5. Błaszczyk M.K., Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Warszawa PWN 2007.

6. Brock T.D.,Madigan M.T. Biology of microorganisms. Prentice Hall International. London

7. Kunicki-Goldfinger W. Życie bakterii. Warszawa PWN 2005.

Efekty uczenia się:

Opanowanie umiejętności obsługi podstawowej aparatury i sprzętu laboratoryjnego (mikroskop + komputerowy system analizy obrazu, kolorymetr, fluorymetr, biureta automatyczna, sonda wieloparametryczna do określania podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wód, pipety automatyczne itp.). Umiejętność pomiaru i interpretacji wyników pomiarów podstawowych parametrów fizyko-chemicznych i biologicznych wód (Temp. O2, przewodnictwa, mętności, pH, BZT5, chlorofilu, liczebności bakterii i pierwotniaków, aktywności enzymatycznej mikroorganizmów wodnych).

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - każde zajęcia będą poprzedzone 5-cio minutowym sprawdzianem przygotowania do ćwiczeń na podstawie konspektu. Oceny cząstkowe z w/w sprawdzianów będą integralnym składnikiem oceny końcowej. Brak przygotowania do zajęć (ocena niedostateczna) może być przyczyną niezaliczenia danego ćwiczenia.

Termin zaliczenia – 45-cio minutowe kolokwium w czasie wykładowym w tydzień po ostatnich ćwiczeniach. Zaliczenie na ocenę w następującej formie: test wielokrotnego wyboru, 12 pytań z czterema odpowiedziami cząstkowymi. Prawidłowa odpowiedź na każde z pytań cząstkowych - 1 pkt. Do zaliczenia kolokwium niezbędne jest uzyskanie co najmniej 55% maksymalnej możliwej do zdobycia sumy punktów.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Siuda
Prowadzący grup: Waldemar Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.