Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie systemów hydrologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-MSH-CW Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie systemów hydrologicznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Modelowanie systemów hydrologicznych 4030-MSH-W

Założenia (opisowo):

Zaliczenie zajęć "Hydrologia" oraz "Gospodarka wodna" na studiach I stopnia na kierunku "Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska". W przypadku absolwentów innych kierunków studiów I stopnia konieczne w miarę potrzeb bieżące uzupełnienie wiadomości na podstawie załączonej literatury. Mile widziana znajomość podstaw Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i obsługi pakietu ArcGIS Desktop lub innego oprogramowania GIS.

Student powinien realizować równolegle przedmiot Modelowanie systemów hydrologicznych - wykład (4030-MSH-W).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia związane z zastosowaniem modelowania do opisu procesów hydrologicznych. Ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej i pozwalają wykorzystać praktycznie wiedzę z wykładu (4030-MSH-W). Stanowią wprowadzenie do obsługi pakietu ArcGIS, który wykorzystywany jest następnie do przygotowania danych, stanowiących wejście do systemu modelowania hydrologicznego HEC.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie pogłębienie wiedzy wyniesionej z wykładu i umożliwienie jej praktycznego zastosowania. Są realizowane w pracowni komputerowej. Część wstępna poświęcona jest wprowadzeniu do metod statystycznych oraz do Systemów Informacji Geograficznej (GIS), wykorzystywanych do przygotowania danych wejściowych do modeli matematycznych. W zasadniczej części omówione są przykłady modeli integralnych oraz modeli procesów hydrologicznych. Ćwiczenia polegają na nauce praktycznego przeprowadzania specyfikacji, identyfikacji i weryfikacji modeli, wykorzystując ogólnie dostępne oprogramowanie (m.in. modele z rodziny HEC).

Liczba godzin:

System zajęć: 15 zajęć (15 × 2 h)

Forma zajęć: ćwiczenia kameralne w pracowni komputerowej – 30 h

Czas potrzebny na przygotowanie studenta do zajęć: - 40 h.

Razem: około 70 h.

Literatura:

Brimicombe A., 2010, GIS, Environmental Modeling and Engineering, CRC Press, New York.

Graham, D.N. and M. B. Butts, 2005, Flexible, integrated watershed modelling with MIKE SHE [w:] V.P. Singh & D.K. Frevert (red.) Watershed Models, str. 245-272, CRC Press. (http://www.mikebydhi.com)

Grayson R., Blöschl G. (red.), 2000 Spatial Patterns in Catchment Hydrology: Observations and Modelling, Cambridge University Press.

Johnson L.E., 2009, Geographic Information Systems In Water Resources Engineering, CRC Press, New York.

Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994, Hydrologia stosowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Sivakumar B., Berndtsson R., 2010, Advances In Data-Based Approaches for Hydrologic Modeling and Forecasting. World Scientific Publishing, Singapore.

Soczyńska U., 1995, Modelowanie systemów naturalnych, WGSR UW, Warszawa.

Soczyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

National Engineering Handbook. Part 630 Hydrology, 2000, Natural Resources Conservation Service, US Department of Agriculture. (www.wsi.nrcs.usda.gov).

Dokumentacja oprogramowania z rodziny HEC dostępna na stronie: http://www.hec.usace.army.mil/publications/pub_download.html

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu ćwiczeń student:

WIEDZA

1. zna podstawy teorii systemów hydrologicznych;

2. zna podstawy teorii modelowania procesów hydrologicznych;

3. zna główne pola zastosowania modelowania matematycznego w badaniach hydrologicznych;

4. zna podstawowe ogólnodostępne oprogramowanie służące do modelowania hydrologicznego,

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie dokonać wyboru struktury modelu adekwatnej do opisu zadanych procesów hydrologicznych;

2. umie przeprowadzić prostą procedurę modelowania procesów zachodzących w zlewni rzecznej;

3. umie zastosować metody statystyczne do oceny jakości modelu;

4. umie zastosować narzędzia GIS do przygotowania danych oraz do wizualizacji wyników modelowania.

POSTAWY

1. docenia znaczenie modelowania w badaniu obiegu wody w biosferze;

2. rozumie i krytycznie ocenia wyniki modelowania;

3. rozumie istotę wprowadzanych założeń i ich konsekwencje dla wyników symulacji procesów.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena pracy na zajęciach – 50% oceny końcowej, projekt zaliczeniowy, polegający na specyfikacji, identyfikacji i weryfikacji prostego modelu integralnego zlewni wykonywany w ciągu kilku ostatnich zajęć – 50 % oceny końcowej.

Dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 2. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 7. Student nieobecny na zajęciach (bez względu na przyczynę) jest zobowiązany do nadrobienia powstałych w ten sposób zaległości w ćwiczeniach w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: Maciej Lenartowicz, Dariusz Woronko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone synchronicznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem GoogleMeet lub podobnej aplikacji. Synchronicznie, tzn. w terminach przewidzianych w planie zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

W celu uczestnictwa w ćwiczeniach od studentów wymaga się posiadania komputera osobistego z zainstalowanym i działającym oprogramowaniem ArcGIS Desktop (wersja 10.3 lub wyższa) oraz pakietami modeli hydrologicznych HEC-HMS i HEC-RAS. Bezpłatna studencka, roczna licencja oprogramowania ArcGIS, dane do ćwiczeń i instrukcje zostaną zapewnione przez Uniwersytet Warszawski. Bezpłatne oprogramowanie HEC należy pobrać ze strony twórcy tzn. USACE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.