Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie systemów hydrologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-MSH-W Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie systemów hydrologicznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Modelowanie systemów hydrologicznych 4030-MSH-CW

Założenia (opisowo):

Założenie wstępne: zaliczenie zajęć "Hydrologia" oraz "Gospodarka wodna" na studiach I stopnia na kierunku "Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska". W przypadku absolwentów innych kierunków studiów I stopnia konieczne w miarę potrzeb bieżące uzupełnienie wiadomości na podstawie załączonej literatury. Mile widziana znajomość podstaw Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i obsługi pakietu ArcGIS Desktop lub innego oprogramowania GIS.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest równoległe uczestnictwo i zaliczenie przedmiotu Modelowanie systemów hydrologicznych - ćwiczenia

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia związane z zastosowaniem modelowania do opisu procesów hydrologicznych. W czasie wykładów student zostaje zapoznany z teorią systemów i modelowania, elementami statystyki opisowej jako narzędzia wspomagającego proces modelowania oraz źródłami danych hydrologicznych w modelowaniu matematycznym obiegu wody. Omawiane są również przykłady systemów modelowania hydrologicznego (MIKE-SHE, HEC, SWAT i in.)

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawami teorii systemów, relacjami między systemem a jego modelem, klasyfikacją modeli matematycznych, etapami tworzenia modelu matematycznego oraz zastosowaniami modeli matematycznych do opisu systemów i procesów hydrologicznych. Ponadto, przedstawiane są zagadnienia związane z pozyskiwaniem danych hydrologicznych i klimatologicznych, przykładami zastosowania metod statystycznych do przygotowywania danych wejścia i wyjścia, weryfikacji modeli oraz praktycznego wykorzystania modeli integralnych i modeli procesów hydrologicznych. Omawiane są szczegółowo pakiety oprogramowania MIKE-SHE, HEC oraz SWAT.

Liczba godzin:

System zajęć: 7,5 zajęć (7,5 × 2 h)

Forma zajęć: wykład w sali – 15 h

Czas potrzebny na przygotowanie studenta do zajęć: 10 h.

Razem: około 25 h

Literatura:

Brimicombe A., 2010, GIS, Environmental Modeling and Engineering, CRC Press, New York.

Graham, D.N. and M. B. Butts, 2005, Flexible, integrated watershed modelling with MIKE SHE [w:] V.P. Singh & D.K. Frevert (red.) Watershed Models, str. 245-272, CRC Press. (http://www.mikebydhi.com)

Grayson R., Blöschl G. (red.), 2000 Spatial Patterns in Catchment Hydrology: Observations and Modelling, Cambridge University Press.

Johnson L.E., 2009, Geographic Information Systems In Water Resources Engineering, CRC Press, New York.

Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994, Hydrologia stosowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Sivakumar B., Berndtsson R., 2010, Advances In Data-Based Approaches for Hydrologic Modeling and Forecasting. World Scientific Publishing, Singapore.

Soczyńska U., 1995, Modelowanie systemów naturalnych, WGSR UW, Warszawa.

Soczyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

National Engineering Handbook. Part 630 Hydrology, 2000, Natural Resources Conservation Service, US Department of Agriculture. (www.wsi.nrcs.usda.gov).

Dokumentacja oprogramowania z rodziny HEC dostępna w możliwie najnowszej wersji na stronie internetowej: http://www.hec.usace.army.mil/publications/pub_download.html

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student:

WIEDZA

1. zna podstawy teorii systemów hydrologicznych;

2. zna podstawy teorii modelowania procesów hydrologicznych;

3. zna główne pola zastosowania modelowania matematycznego w badaniach hydrologicznych;

UMIEJĘTNOŚCI

1. analizuje i ocenia wybór struktury modelu do opisu zadanych procesów hydrologicznych;

2. umie przeprowadzić analizę procedury modelowania procesów zachodzących w zlewni rzecznej;

3. umie zastosować metody statystyczne do oceny jakości modelu;

POSTAWY

1. docenia znaczenie modelowania w badaniu obiegu wody w biosferze;

2. rozumie i krytycznie ocenia wyniki modelowania;

3. rozumie istotę wprowadzanych założeń i ich konsekwencje dla wyników symulacji procesów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – końcowy egzamin pisemny, testowy, złożony z ok. 20 pytań, w tym wymagających obliczeń i rysowania wykresów.

Obecność na zajęciach będzie brana pod uwagę w ocenie końcowej. Do egzaminu dopuszczone będą osoby, które zaliczą pozytywnie ćwiczenia (4030-MSH-CW). Dopuszczalne jest przeprowadzenie egzaminu w terminie "0" przed rozpoczęciem sesji. Zdający w tym terminie mogą powtórnie zdawać egzamin w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub dostatecznej. Prowadzący może uzależnić możliwość poprawy oceny pozytywnej z egzaminu od liczby nieusprawiedliwionych nieobecności studenta na wykładzie.

Końcowa ocena przedmiotu w 30 % stanowi ocenę z egzaminu a w 70 % ocenę z ćwiczeń (4030-MSH-CW).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: Maciej Lenartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone synchronicznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem GoogleMeet lub podobnej aplikacji. Synchronicznie, tzn. w terminach przewidzianych w planie zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.