Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekotoksykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PEKO
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekotoksykologii
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu ekologii, biologii i chemii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami ekotoksykologii oraz możliwościami wykorzystania jej osiągnięć w praktyce. W ramach wykładu omawiane są najważniejsze pojęcia i definicje z zakresu ekotoksykologii, główne metody stosowane w ekotoksykologii. podział i charakterystyka substancji toksycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania na różnych poziomach organizacji przyrody (komórka, organizm, populacja, ekosystem).

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1. Zakres ekotoksykologii oraz podstawowe terminy i pojęcia.

2. Związek ekotoksykologii z innymi naukami, głównie ekologią, toksykologią, fizjologią, genetyką.

3. Metody badań w ekotoksykologii, badania epidemiologiczne, badania laboratoryjne, testy ekotoksykologiczne, biooceny długo i krótko terminowe, metody statystyczne.

4. Klasyfikacja ksenobiotyków oraz czynniki środowiskowe wpływające na toksyczność substancji.

5. Wpływ trucizn na organizm, dawki i poziomy trucizn, rodzaje zatruć.

6. Wpływ substancji toksycznych na organizm: aklimacja i adaptacja.

7. Wpływ substancji toksycznych na organizm: metabolizm ksenobiotyków, biochemiczne mechanizmy obronne i detoksykacja.

8. Biomarkery ekspozycji, biomarkery efektu.

9. Ekotosykologia populacyjna: dostosowanie, ewolucja odporności, wpływ na pulę genową.

10. Ekotoksykologia ekosystemowa: bioakumulacja i biomagnifikacja trucizn w łańcuchu troficznym.

11. Nieorganiczne substancje toksyczne: metale ciężkie, gazy, pyły, detergenty, nawozy azotowe).

12. Toksyczne związki organiczne: pestycydy, WWA, dioksysny, furany, PCB itp.

13. Katastrofy ekologiczne.

14. Znaczenie biotechnologii dla potrzeb ekotoksykologii i ochrony środowiska.

Literatura:

Laskowski R., Migula P., 2004. Ekotoksykologia - od komórki do ekosystemu, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa

Manahan S.E., 2006. Toksykologia środowiska. PWN, Warszawa

Piotrowski J.K., 2006. Podstawy toksykologii. WNT, Warszawa

Seńczuk W., 2002. Toksykologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall B., 2002. Podstawy Ekotoksykologii, PWN, Warszawa

Zakrzewski Z., 2000. Podstawy toksykologii środowiska, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- dostrzega wielorakie związki między elementami składowymi środowiska i rozumie procesy zachodzące w środowisku na różnych poziomach organizacji przyrody,

- zna pojęcia z zakresu ekotoksykologii oraz główne substancje toksyczne występujące w środowisku,

- posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim,

- ocenia krytycznie informacje o środowisku,

- identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów środowiskowych,

- potrafi zidentyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności gospodarczej,

- rozumie potrzebę stałej weryfikacji pozyskiwanych informacji poprzez systematyczne zapoznawanie się z opracowaniami naukowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę. Podstawą zaliczenia jest opanowanie całości materiału omawianego w trakcie zajęć.

W przypadku zaliczenie w terminie poprawkowych obowiązują te same kryteria jak wyżej.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)