Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy meteorologii i klimatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PMK-W Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy meteorologii i klimatologii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową wiedzę geograficzną.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Najważniejsze cele wykładu to wprowadzenie do meteorologii zanieczyszczeń powietrza, zapoznanie z funkcjonowaniem systemu klimatycznego Ziemi, prezentacja przyczyn zróżnicowania przestrzennego klimatu lokalnego oraz możliwościami kształtowania cech klimatu w tej skali przestrzennej, a także przedstawienie globalnych problemów środowiskowych związanych z atmosferą.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia

1. Przedmiot badań meteorologii i klimatologii, nurty badawcze.

2. Skład i budowa atmosfery ziemskiej. Rola atmosfery i jej głównych składowych. Efekt cieplarniany atmosfery Ziemi i jego antropogeniczny przyrost.

3. Zanieczyszczenie powietrza – historia i współczesność. Najważniejsze zanieczyszczenia powietrza: ich źródła, wpływ na człowieka i środowisko, czasowe zmiany stężenia i ich zależność od warunków pogodowych (informacje podstawowe).

4. Stany pionowej równowagi termiczno-dynamicznej w atmosferze i ich wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

5. Hałas jako specyficzne zanieczyszczenie środowiska.

6. Ogólna cyrkulacja atmosfery: rozkład ciśnienia atmosferycznego na kuli ziemskiej, układy baryczne, ruch powietrza. Cyrkulacje regionalne i lokalne. Masy powietrza, fronty atmosferyczne, charakterystyka pogody w różnych układach barycznych.

7. Charakterystyczne cechy klimatu i pogody Polski.

8. Wpływ warunków środowiska na kształtowanie klimatu lokalnego. Klimat obszaru o urozmaiconej rzeźbie, klimat lasu, klimat obszarów zurbanizowanych, klimat obszarów przyległych do zbiorników wodnych. Melioracje klimatu lokalnego.

9. Przyczyny zmian klimatu. Źródła wiedzy na temat klimatu minionych okresów. Zmiany klimatu w czasach historycznych. Wpływ klimatu i pogody na wydarzenia historyczne.

10. Globalne ocieplenie. Przewidywane skutki zmian klimatu w XXI w.

11. Inne globalne problemy środowiskowe związane z atmosferą.

Literatura:

Czarnecka M., Koźmiński C., 2006, Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Falkowska L., Korzeniewski K., 1995, Chemia atmosfery, WUG, Gdańsk.

Juda-Rezler K., 2000, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Kożuchowski K. (red.), 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa.

Kożuchowski K., 2011, Klimat Polski. Nowe spojrzenie, Wydawnictwo Naukowe SA, Warszawa.

Olszewski K., 1995, Meteorologia zanieczyszczeń. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tamulewicz J., 1997, Pogoda i klimat Ziemi, [w:] Wielka encyklopedia geografii świata, t. V, Wydawnictwo KURPISZ s.c., Poznań.

Woś A., 1996, Meteorologia dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, 2012, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student rozumie wpływ atmosfery i jej składowych na środowisko oraz funkcjonowanie człowieka.

Student ma podstawową wiedzę na temat najważniejszych zanieczyszczeń powietrza.

Student rozumie działanie systemu klimatycznego Ziemi.

Student zna cechy warunków klimatycznych i pogodowych Polski

Student rozumie wpływ zmian klimatu na przyrodę i działalność człowieka.

Student zna najważniejsze problemy środowiskowe związane z atmosferą.

Umiejętności

Student potrafi określić charakterystyczne cechy przestrzennego zróżnicowania warunków topoklimatycznych.

Student potrafi rozpoznawać typowe w Polsce warunki pogodowe w różnych porach roku i rozumie ich uwarunkowania.

Student potrafi rozpoznać rozwój sytuacji prowadzący do znacznego wzrostu stężenia różnych zanieczyszczeń powietrza.

Postawy

Student rozumie znaczenie badań atmosfery i potrzebę ochrony atmosfery.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Test składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Przy ich rozwiązywaniu student może korzystać z wybranych przez siebie źródeł informacji. W sumie za test można zdobyć do 60 punktów. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy zdobyć co najmniej 31 punktów.

Przystąpienie do egzaminu kończącego przedmiot jest możliwe tylko dla tych uczestników wykładu, którzy wcześniej zaliczą na pozytywną ocenę ćwiczenia z Podstaw meteorologii i klimatologii.

Sprawy organizacyjne

Obecność na wykładach nie jest bezwzględnie wymagana, jednak ciąg czterech nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach będzie potraktowany jako rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach. Ponadto student opuszczający bez usprawiedliwienia zajęcia nie może liczyć na indywidualne rozszerzone konsultacje służące tym samym celom, którym służył pominięty przez niego wykład (może na to liczyć student, który usprawiedliwił swą nieobecność). Usprawiedliwienie powinno być przedstawione bezpośrednio po wykładzie, na którym student był nieobecny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021, przy zajęciach realizowanych w trybie zdalnym, egzamin jest prowadzony z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021, przy zajęciach realizowanych w trybie zdalnym, egzamin jest prowadzony z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.