Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PP
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ spoza oferty UW
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

System planowania przestrzennego w Polsce. Metodyka planowania przestrzennego. Przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i prawne podstawy planowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne w skali lokalnej, regionalnej i krajowej - cele i zakres problemowy dokumentów planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu. Planowanie przestrzenne w UE

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: podstawowe pojęcia (gospodarka przestrzenna, polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka); rola planowania przestrzennego w rozwoju kraju, regionu, gminy; relacje: planowanie przestrzenne - planowanie gospodarcze, planowanie przestrzenne a zrównoważony rozwój.

2. Historia planowania przestrzennego, planowanie przestrzenne na świecie.

3. System planowania przestrzennego w Polsce, na tle problemów planowania w wybranych krajach.

4. Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce - z uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.

5. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego; opracowania ekofizjograficzne, oraz prognozy oddziaływania na środowisko, opracowania planistyczne dla potrzeb ochrony środowiska.

6. Społeczne uwarunkowania planowania przestrzennego.

7. Planowanie przestrzenne a gospodarka – w tym zagadnienia infrastruktury technicznej.

8. Metody planowania przestrzennego.

9. Planowanie przestrzenne w skali lokalnej: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - cele i zakres dokumentu; problematyka środowiska przyrodniczego.

10. Planowanie przestrzenne w skali regionu: plany zagospodarowania przestrzennego województw - cele, zakres problemowy, powiązania ze strategią rozwoju, problematyka środowiska przyrodniczego.

11. Planowanie przestrzenne w skali kraju: koncepcja polityki zagospodarowania przestrzennego kraju - cele i zakres problemowy, problematyka środowiska przyrodniczego.

12. Unia Europejska a planowanie przestrzenne.

13. Podsumowanie: planowanie przestrzenne w Polsce wnioski na przyszłość.

Literatura:

Chmielewski J. M. 2001. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Górski M. (red), Prawo ochrony Środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Parysek J. 2007 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydaw. Naukowe UAM, Poznań.

Radziejowski J (Red), Planowanie przestrzenne. Stan i problemy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko, Wszechnica Polska, Zeszyty Naukowe 2/2010, Warszawa 2010.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy-omówienia-komentarze. G. Buczek. M. Tetera-Jankowska (red). Urbanista, Warszawa 2004.

Vademecum gospodarki przestrzennej. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

Wprowadzenie do zagadnień planowania przestrzennego. Zrozumienie roli planowania przestrzennego w racjonalnym zagospodarowaniu przestrzeni i jako narzędzia godzącego interesy różnych podmiotów gospodarujących w przestrzeni. Poznanie znaczenia planowania przestrzennego dla działań samorządów terytorialnych. Umiejętność analizy i interpretacji zawartości dokumentów planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska. Przygotowanie do współpracy z planistami.

Metody i kryteria oceniania:

- wykonanie prezentacji na wybrany temat związany z problematyką przedmiotu.

- Kolokwium pisemne/ustne:

Student odpowiada na 8 do 10 pytań problemowych. Pytania obejmują bezpośrednio tematykę przedstawioną na ćwiczeniach i wykładach oraz mogą mieć charakter syntez wymagających kojarzenia kilka zagadnień.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Kowińska, Paulina Sikorska
Prowadzący grup: Hanna Kowińska, Paulina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak
Prowadzący grup: Paweł Dobak, Artur Dziedzic, Emilia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)