Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-WEKON Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak formalnych wymagań. Pożądane jest zainteresowanie naukami społecznymi, a zwłaszcza ekonomią. Wykład ma charakter wstępu do danego przedmiotu i nie wymaga ukończenia innych zajęć uniwersyteckich.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii.

Omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych.

Przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów.

Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także zastępowany) jest innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa.

Pełny opis:

1. Przedmiot ekonomii, jako nauki. Podział ekonomii na mikro- i makroekonomię. Przykłady tzw. problemów ekonomicznych. Zagadnienie wyboru w ekonomii. Ilustracja problemu wyboru ekonomicznego na wybranych przykładach.

2. Podstawy metodologii ekonomii. Ekonomia a inne nauki. Ekonomia jako nauka społeczna. Normatywne i pozytywne podejście w ekonomii. Znaczenie modeli w ekonomii. Filozofia człowieka a ekonomia. "Drzewo genealogiczne ekonomii."

3. Systemowe uwarunkowania działalności gospodarczej. Czym jest system (ogólnie) i system ekonomiczny. Ewolucja systemów gospodarczych w historii. Powiązania systemu gospodarowania z otoczeniem społecznym i przyrodniczym.

4. Podstawowe kategoria ekonomiczne: zasoby, produkty, towary, gospodarowanie i produkcja, gospodarka naturalna i gospodarka towarowa, rynek i jego rodzaje, kapitał i akumulacja kapitału. Okrężny obieg w gospodarce.

5. Podstawowa analiza rynku: potrzeby ludzkie a popyt, czynniki kształtujące popyt, krzywa popytu, elastyczność popytu. Podaż i czynniki ją kształtujące, krzywa podaży, cena równowagi, zjawisko nadprodukcji i niedoboru, rola cen w gospodarce. Założenia modelu doskonałej konkurencji.

6. Podstawowe podmioty gospodarcze: przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Zachowanie producenta i zachowanie konsumenta na rynku. Zasady i ograniczenia wyboru. Rodzaje kosztów w gospodarowaniu. Równowaga konsumenta i równowaga producenta. Klasyczna i nowa teoria przedsiębiorstwa.

7. Analiza rynku na przykładzie funkcjonowania rynku produktów żywnościowych. Czynniki kształtujące popyt na żywność. Cenowa i dochodowa elastyczność popytu na żywność. Prawo Engla. Podaż żywności i regulacje rynku rolnego. Skutki interwencji państwa na rynku rolno-żywnościowym.

8. Analiza rynku na przykładzie rynku kapitałowego. Znaczenie rynku kapitałowego w gospodarce. Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego. Zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. Tworzenie rynku kapitałowego w Polsce.

9. Rynek światowy i globalny system gospodarczy. Zjawisko globalizacji procesów ekonomicznych i jego przyczyny. Więzi handlowe, finansowe i informacyjne w gospodarce światowej. Zmiana roli państwa narodowego i wzrost roli podmiotów ponadnarodowych. Pogłębianie się dystansów rozwojowych we współczesnym świecie. Główne zagrożenia rozwoju gospodarczego świata.

10. Rola państwa w gospodarce rynkowej. System ekonomiczny a polityka państwa. Podstawy systemu kapitalistycznego. Niesprawności rynku i reakcja państwa na te niesprawności. Dobra publiczne. Zasady "dobrego państwa” i „dobrego rządzenia”.

11. Podstawy analizy makroekonomicznej - główne kontrowersje i kierunki. Produkt Krajowy Brutto i sposoby jego liczenia. Makroekonomia i makroekonomiczne polityki państwa: polityka fiskalna i polityka monetarna. Instytucje, cele i instrumenty obu polityk. (Kategorie: pieniądz, agregaty pieniężne, podatki, fiskalizm, budżet państwa, deficyt budżetowy).

12. Wzrost i rozwój gospodarczy. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego, sposoby mierzenia wzrostu i rozwoju, modele wzrostu.

13. Znaczenie roli instrumentów ekonomicznych i administracyjnych na przykładzie problemów ochrony środowiska. Związki działalności gospodarczej ze środowiskiem. Koszty prywatne i koszty społeczne oraz efekty prywatne i efekty społeczne produkcji.

14. Przegląd najważniejszych problemów postsocjalistycznej transformacji systemowej.

Transformacja systemowa i stabilizacja makroekonomiczna, otwieranie się polskiej gospodarki i proces integracji europejskiej, wybrane problemy społeczne okresu transformacji.

Literatura:

Podstawowa:

M. Bednarski, J. Wilkin (red.): Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, wydanie czwarte (można też wykorzystać wydania wcześniejsze).

Dodatkowa:

T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996, r. 1, 2, 3.

M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, r. 5.

J. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2005, r. 1, 2, 3.

L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja, PWN, Warszawa 1997, r. 14.

J. Wilkin, Jaki kapitalizm, jaka Polska? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, r. 3, 4, 5.

W. M. Orłowski, Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy. Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Student kończący ten przedmiot zaznajomiony jest z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, sposobem analizy zjawisk gospodarczych i potrafi wyjaśnić związek działalności gospodarczej z procesami społecznymi i politycznymi. Zajęcia z tego przedmiotu mają zachęcić studentów do dalszego pogłębiania wiedzy ekonomicznej na bardziej zaawansowanych kursach mikro- i makroekonomii. Znajomość podstaw ekonomii ułatwia funkcjonowanie w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym kraju.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny i zaliczenia przedmiotu jest egzamin końcowy w formie pisemnej, składający się z testu i pytań otwartych.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Hardt
Prowadzący grup: Łukasz Hardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.