Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia i ochrona atmosfery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-ZOA-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia i ochrona atmosfery
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawy wiedzy z zakresu meteorologii i klimatologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład służy przedstawieniu przyczyn zagrożeń atmosfery, a także lokalnych, regionalnych i globalnych problemów wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Omawiane są środki, jakie można podejmować w celu ochrony atmosfery.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia

1. Wykorzystanie błękitno-zielonej infrastruktury oraz najnowszych rozwiązań technologicznych w celu melioracji klimatu obszarów zurbanizowanych oraz kreowania w nich dobrych warunków aerosanitarnych.

2. Lokalne, regionalne i globalne problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza (rozwinięcie zagadnień przedstawionych w ramach Podstaw meteorologii i klimatologii oraz nowe aspekty – jak problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza azbestem, tlenkiem węgla). Zdrowotne i środowiskowe skutki oddziaływania omawianych zanieczyszczeń powietrza. Technologiczne i prawne drogi ograniczania emisji zanieczyszczeń. Możliwości identyfikacji zagrożeń w konkretnych miejscach.

3. Monitoring zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

4. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce: stan obecny oraz w ostatnich latach, środki podejmowane w celu jego poprawy.

Literatura:

Andrews J. E., Brimblecombe P., Jickells T. D., Liss P. S., 2000, Wprowadzenie do chemii środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Czarnecka M., Koźmiński C., 2006, Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Falkowska L., Korzeniewski K., 1995, Chemia atmosfery, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Hewitt C. N., Jackson A. V., 2003, Handbook of Atmospheric Science. Principles and Applications, Blackwell Publishing.

Juda-Rezler K., 2000, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Olszewski K., 1995, Meteorologia zanieczyszczeń. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Warszawski. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Siemiński M., 2007, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wiąckowski S. K., 2000, Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska, Stanisław K. Wiąckowski, Kielce.

Wiąckowski S., Wiąckowska I., 1999, Globalne zagrożenia środowiska, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska WSP, Kielce.

Zakrzewski S. F., 1995, Podstawy toksykologii środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o., Warszawa.

Raporty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna najważniejsze przyczyny zanieczyszczenia powietrza.

Student zna wpływ zanieczyszczeń powietrza na człowieka i jego środowisko.

Student wie, jakie działania są podejmowane w celu ochrony atmosfery.

Student zna sposoby melioracji klimatu i warunków aerosanitarnych miasta.

Student zna sytuację Polski w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

Umiejętności

Student potrafi identyfikować stany zagrożenia atmosfery.

Student potrafi określić wpływ różnych rodzajów działalności człowieka na stan atmosfery.

Student potrafi wskazać formy BZI pomocne w rozwiązywaniu problemów środowiskowych miasta.

Kompetencje społeczne

Student rozumie znaczenie badań atmosfery i potrzebę ochrony atmosfery.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Test składa się zadań otwartych, problemowych. Przy ich rozwiązywaniu student może korzystać z wybranych przez siebie źródeł informacji. Za test można zdobyć do 40 punktów. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy zdobyć co najmniej 21 punktów.

Przystąpienie do egzaminu kończącego przedmiot jest możliwe tylko dla tych uczestników wykładu, którzy wcześniej zaliczą na pozytywną ocenę ćwiczenia z Zagrożeń i ochrony atmosfery.

Przystąpienie do egzaminu poprawkowego w sytuacji, gdy student uzyskał w pierwszym terminie egzaminacyjnym ocenę pozytywną, jest możliwe na takich samych zasadach, jakie podano w paragrafie 9 Uchwały Nr 18 Rady Dydaktycznej dla kierunków geografia i gospodarka przestrzenna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku geografia.

Sprawy organizacyjne

Obecność na wykładach nie jest bezwzględnie wymagana, jednak ciąg trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach będzie potraktowany jako rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach. Ponadto student opuszczający bez usprawiedliwienia zajęcia nie może liczyć na indywidualne rozszerzone konsultacje służące tym samym celom, którym służył pominięty przez niego wykład (może na to liczyć student, który usprawiedliwił swą nieobecność). Usprawiedliwienie powinno być przedstawione bezpośrednio po wykładzie, na którym student był nieobecny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)