Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-4SWZPNJN Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów z PNJN, tzn. wszystkie cztery umiejętności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie będą – dzięki celowym strategiom – ćwiczone, utrwalane i poszerzane na poziomie B1.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów z PNJN, tzn. wszystkie cztery umiejętności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie będą – dzięki celowym strategiom – ćwiczone, utrwalane i poszerzane na poziomie B1.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu dalsze rozwijanie sprawności językowych: rozumienie ze słuchu - filmy dokumentalne, audycje popularnonaukowe; rozumienie tekstów pisanych - instrukcje obsługi, umiejętności rozumienia kompleksowych wypowiedzi na różne tematy; sprawność mówienia - swobodne wypowiadanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, wyrażenie opinii, umiejętność argumentacji; sprawność pisania - wypracowania, referaty - przedstawienie poglądów i ich uzasadnienie.

Zagadnienia leksykalne

1. Sprache

2.Weiterbildung

3. Bewerbungen

4.Jugend und Erinnerungen

5.Biografien

6.Politik und Gesellschaft

7.Tourismus

8.Regeln

9. Konzerte und Veranstaltungen

10. Geschichte

11. Umwelt und Klima

12. Zukunftsvisionen

oraz zagadnienia gramatyczne omawiane w rozdziałach.

• Konjunktionen und Adverbien (Folgen und Gründe): darum, deswegen, daher, aus diesem Grund, nämlich. Präpositionen wegen

• Partizip Präsens und Perfekt als Adjektive: faszinierende Einblicke, versteckte Talente

• zweiteilige Konjunktionen nicht nur………. sondern auch, sowohl ………. als auch

• nicht/ nur brauchen + Infinitiv mit zu

• Ausdrücke mit es

• zweiteilige Konjunktionen weder……… noch, entweder…… oder, zwar……… aber

• zweiteilige Konjunktionen je……. desto/umso, Modalpartikeln denn, doch, eigentlich, ja

• Konjunktionen indem, sodass

• Lokale und temporale Präpositionen innerhalb, außerhalb, um…… herum, an/am…………… entlang, Passiv Präsens mit Modalverben

• Passiv Perfekt: ist eingeführt worden, Passiv Präteritum: wurde eingeführt

• Konjunktionen (an)statt/ ohne…………. zu, (an)statt/ ohne dass

• Konjunktionen damit, um…….. zu, als ob

Nakład pracy studenta:

– 30 godzin uczestnictwa w ćwiczeniach w semestrze,

– 90 godzin pracy własnej (przygotowanie do zajęć i testów, praca na platformie Moodle, praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się).

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Menschen B1.1, B1.2: Arbeitsbuch und Kursbuch - Hueber Verlag

- Materiały przygotowane przez wykładowcę

- Artykuły ze strony internetowej: Deutsche Welle

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

K_W03 zna podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego nawiązujące do przerabianych tematów

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów potrzebnych do poszerzenia znajomości języka niemieckiego, np. poprzez przygotowywanie prezentacji czy odpowiedzi ustnych z wykorzystaniem powyższych źródeł

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności analizy, streszczenia, formułowania różnych wypowiedzi, referowania itd. w języku niemieckiego, korzystając z różnych źródeł (radio, internet, telewizja, prasa, kino) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U09 potrafi formułować wypowiedź ustną na zadany temat związany z programem zajęć ze szczególnym uwzględnieniem formułowania przyczynku do dyskusji, tez i wniosków, argumentowania, prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem adekwatnego dla danego obszaru tematycznego słownictwa

K_U10 potrafi bez trudności rozumieć skomplikowane rozmowy i dyskusje, audycje radiowe na znane mu i omawiane na zajęciach tematy

K_U12 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych, w języku niemieckim, dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach, z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania,

K_K05 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Elementy obowiązkowe w systemie oceniania w czasie zajęć w semestrze letnim:

• prace domowe pisemne – teksty komunikacji prywatnej i formalnej – 10%

• trzy testy pisemne, zawierające zadania zamknięte, półotwarte i otwarte / testy leksykalne – 40%

• aktywność, obecność, przygotowanie do zajęć – w tym znajomość tekstów, znajomość omówionych zagadnień, przynoszenie podręczników i innych materiałów poleconych przez wykładowcę na zajęcia, przygotowana praca domowa w formie pisemnej i (lub) ustnej) oraz zabieranie głosu w dyskusjach i aktywność w pracy w parach i grupach – 20%

• przygotowywana, dłuższa wypowiedź studenta (może być przygotowana i przedstawiona w parach), np. prezentacja, krótki referat, mündliche Überprüfung na samodzielnie opracowany temat – 10%

• rozwiązanie Menschen B1. Arbeitsbuch jako udokumentowana praca własna – 10%

Kryteria oceny:

– słownictwo

– treść: związek wypowiedzi z tematem, samodzielność, kompozycja wypowiedzi (celowość, logika, przejrzystość)

– poprawność gramatyczna

– poprawność fonetyczna

– płynność wypowiedzi

Sposób wyliczenia oceny za semestr

Ocena z PNJN jest wyliczana na podstawie ilości punktów lub ocen uzyskanych u wykładowcy oraz punktów z testu końcowego.

Na koniec semestru punkty uzyskane u wszystkich prowadzących oraz punkty z testu (Abschlusstest) są sumowane.

Aby zaliczyć semestr student musi:

- uzyskać minimum 60% punktów u każdego wykładowcy oraz

- uzyskać minimum 60% z testu.

Pod koniec semestru (ostatnie zajęcia lub inny ustalony na początku semestru ze studentami termin) odbywa się końcowy test zaliczeniowy. Test składa się z następujących części: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słownictwo.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Konopacka, Przemysław Wolski
Prowadzący grup: Magdalena Czyżo, Teresa Röhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.