Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: dydaktyka przedmiotowa (język niemiecki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-5SDPN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: dydaktyka przedmiotowa (język niemiecki)
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Zaliczona praktyka opiekuńczo-wychowawcza, znajomość języka niemieckiego na poziomie B2

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Program jest przewidziany do realizacji w trakcie dwóch semestrów. Zajęcia mają na celu przygotowanie metodyczne studentów do przeprowadzania zajęć w przedszkolu i lekcji języka niemieckiego w pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania języka niemieckiego, doboru odpowiednich materiałów, technik nauczania, sposobów prezentacji i kontroli. Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy oraz społecznych form uczenia się.

Pełny opis:

Program jest przewidziany do realizacji w trakcie dwóch semestrów. Zajęcia mają na celu przygotowanie metodyczne studentów do przeprowadzania zajęć w przedszkolu i lekcji języka niemieckiego w pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania języka niemieckiego, doboru odpowiednich materiałów, technik nauczania, sposobów prezentacji i kontroli. Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy oraz społecznych form uczenia się.

Omawiane zagadnienia to: rozwijanie sprawności receptywnych i produktywnych, nauczanie słownictwa, gramatyki, wymowy i intonacji, nauczanie interakcji i mediacji językowej, przedszkolne nauczanie języka niemieckiego, wykorzystanie gier i zabaw, wykorzystanie muzyki, rola realioznawstwa i kulturoznawstwa, obserwacja lekcji języka obcego i planowanie nauczania.

Nakład pracy studenta:

1 semestr:

30 godzin zajęć kontaktowych,

30 godzin pracy samodzielnej.

2 semestr:

30 godzin zajęć kontaktowych,

30 godzin pracy samodzielnej.

Literatura:

Bausch Karl-Richard, Christ Herbert, Krumm Hans-Jürgen (2000): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Stuttgart: UTB

Bimmel, P. / Kast, B. / Neuner, G. (2003): Deutschunterricht planen. Berlin / München: Langenscheidt

Caunneau, I. (1992): Hören, brummen, sprechen. München: Klett

Dahlhaus, B. (1992): Fertigkeit Hören. Berlin / München: Langenscheidt

Dauvillier, Ch. / Lévy-Hillerich, D. (2006): Spiele im Deutschunterricht. Berlin / München: Langenscheidt

Glaboniat, M. / Müller, M. / Rusch, P. (2002): Profile Deutsch. Berlin / München: Langenscheidt

Häussermann / Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch. München: Iudicium

Jaffke, Ch. (1996): Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe. Seine Begründung und Praxis in der Waldorfpädagogik. Weinheim: Deutscher Studien Verlag

Komorowska (2002): Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna

Pamuła, M. (2005): Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa: Fraszka Edukacyjna

Schwerdtfeger, I. C. (2005): Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin / München: Langenscheidt

Storch. G. (1999): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik: Theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. Paderborn: Fink

Trim, J., North, B.,Coste, D. (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen. München: Langenscheidt

Wicke, R. -E. (2000): Grenzüberschreitungen. Der Einsatz von Musik, Fotos und Kunstbildern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht in Schule und Fortbildung. München: Iudicium

Wicke, R. -E. (2003): Aktiv und kreativ lernen. Projektorientierte Spracharbeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. München: Max Hueber Verlag

Zawadzka, E. / Karpeta-Peć, B./ Peć, J. / Wolski, P. (2002): Fantastisch! Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Warszawa: REA.

Czasopismą: „Fremdsprache Deutsch“, "Frühes Deutsch", "Języki Obce w Szkole" - wybrane artykuły

Efekty uczenia się:

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności edukacyjnej H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności H1P_W02

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych H1P_W03

K_W04 ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z nauczaniem, w szczególności z nauczaniem języków obcych H1P_W06

K_W05 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych H1P_W07

K_W06 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach związanych z pracą w instytucjach edukacyjnych H1P_W09

Umiejętności

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych H1P_U02

K_U03 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych H1P_U03

K_U04 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z nauczaniem języków obcych H1P_U04

K_U05 posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości w nauczaniu języków obcych H1P_U06

K_U08 potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania H1P_U09

Kompetencje społeczne

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1P_K01

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1P_K03

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu H1P_K04

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie ponad 60% punktów w trzech zakresach:

-pisemny test zaliczeniowy (maks. 40 punktów)

Na podstawie przeczytanej literatury student wymienia elementy sekwencji dydaktycznych, definiuje części składowe procesów, wyjaśnia znaczenie terminów, uzasadnia, proponuje i projektuje rozwiązania dydaktyczne, ilustruje przykładami podane twierdzenia.

-przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych/praca na platformie (maks. 30 punktów)

-ustne zaliczenie udziału w zajęciach (maks. 30 punktów)

Studenci, którzy byli obecni na wszystkich zajęciach i wykonali zaplanowane do wykonania na nich zadania są zwolnieni z zaliczenia ustnego i otrzymują za nie maksymalną liczbę punktów.

Konieczne jest zdobycie przynajmniej połowy punktów z każdego zakresu.

Kryteria oceny końcowej:

Poniżej 60 - 2,0

60-68 - 3,0

69-78 - 3,5

79-88 - 4,0

89-96 – 4,5

Powyżej 97 – 5,0

Studenci, którzy z dowolnej przyczyny nie uczestniczyli w zajęciach lub byli nieprzygotowani, mają możliwość ustnego zaliczenia danego tematu podczas dyżuru.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia są zintegrowane z praktyką pedagogiczną

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)