Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Czytanie na poziomie akademickim 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-1SCAO Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Czytanie na poziomie akademickim 1
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: MODUŁ I. Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć)
Przedmioty obowiązkowe - sem. 1
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Bez warunków wstępnych.

Skrócony opis:

Przedmiot odbywa się w cyklu rocznym -punkty ECTS zostaną przypisane po zdaniu egzaminu końcowego z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego po pomyślnym zakończeniu cyklu.

Główne cele kursu to: dzielić się doświadczeniami czytelniczymi, rozwijać umiejętności krytycznej analizy, przyczynić się do wykreowania analitycznie myślących absolwentów, zachęcić studentów do czytania tekstów na różne tematy zarówno dla przyjemności jak i celów akademickich. Od studentów wymaga się prowadzenia teczki zawierającej notatki, dziennika doświadczeń nabytych w trakcie czytania oraz pracy ze słownikiem w teczce. Do teczki powinna być dołączona lingwistyczna/krytyczna analiza tekstów reklam i artykułów z poważnych gazet brytyjskich. W przeważającej mierze na zajęciach będą wykorzystywane oryginalne materiały.

Pełny opis:

Główne cele kursu to: dzielić się doświadczeniami czytelniczymi, rozwijać umiejętności krytycznej analizy, przyczynić się do wykreowania analitycznie myślących absolwentów, zachęcić studentów do czytania tekstów na różne tematy zarówno dla przyjemności jak i celów akademickich. Od studentów wymaga się prowadzenia teczki zawierającej notatki, dziennika doświadczeń nabytych w trakcie czytania oraz pracy ze słownikiem w teczce. Do teczki powinna być dołączona lingwistyczna/krytyczna analiza tekstów reklam i artykułów z poważnych gazet brytyjskich. W przeważającej mierze na zajęciach będą wykorzystywane oryginalne materiały.

Zakres kursu obejmuje następujące obszary.

Pierwszy semestr:

- Czym jest czytanie? Jak czytamy? Czym jest tekst?

- Wstępne zadania: przewidywanie, dyskusja na dany temat, pisemne komentarze

- Głowna myśl tekstu oraz 'topic sentences'

- Kod, przekaz, dyskurs, cel i odbiorca

- Gazety: struktura artykułu informacyjnego

- Wzorce retoryczne: ekspozycja, polemika

- Artykuły wstępne, felietony

- Czasopisma, raporty naukowe

Drugi semestr:

- Robienie notatek, podsumowanie, parafrazowanie

- Rozróżnianie faktu od opinii

- Wzorce retoryczne: dyskurs naukowy

- Struktura eseju

- Narracja

- Proces analizy

- Argumentowanie, przekonywanie.

Literatura:

Alderson, Ch. 2000. Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University Press

Baudoin, M., E. et al. 1977. Reader's Choice. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Bobryk J. 2001. Spadkobiercy Teuta, Ludzie I Media. W-wa: Wydawnictwo UW

Grellet, F. 1981. Developing Reading Skills. CUP.

Nuttal, C. 1982/1999. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Heinemann.

Reading and Thinking in English. Exploring Functions. The British Council. OUP 1979.

Selected essays./The Norton Reader, Dolphin Anthology

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W08

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W21

ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U10

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów w języku angielskim

K_U13

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności psychopedagogicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K06

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

K_K07

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Ćwiczenia językowe: ocena ustawiczna i formatywna: punkty za uczestnictwo w zajęciach, pracę w parach i grupach, prezentacje, testy, prowadzenie teczki, udokumentowaną lekturę własna

Egzamin z PNJA po drugim semestrze

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.