Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-1SGPEGKO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka 1
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy studentów dotyczącej gramatyki angielskiej i gramatyki kontrastywnej.

Omawiane są następujące tematy: czasy gramatyczne, czasowniki modalne, mowa zależna, zmiany w systemie czasów gramatycznych języka angielskiego, czasowniki posiłkowe z perspektywy diachronicznej, różnice w wyrażaniu modalności między polskim i angielskim.

Pełny opis:

Celem kursu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy studentów dotyczącej gramatyki angielskiej oraz gramatyki kontrastywnej.

Cele szczegółowe:

- zaznajomienie studentów z terminologią gramatyczną używaną przy opisie gramatyki angielskiej

- podniesienie poprawności gramatycznej studentów

- nauczenie studentów wydawania poprawnych osądów gramatyczności i rozpoznawania błędów

- nauczenie studentów odkrywania i formalnego formułowania reguł gramatyki angielskiej

- zapoznanie studentów z głównymi zmianami, które zaszły w języku angielskim od okresy staro angielskiego do współczesności

- zapoznanie studentów z różnicami i podobieństwami w zakresie gramatyki i leksyki pomiędzy językiem angielskim i polskim

- rozbudzenie zainteresowań poznawczych i wsparcie rozwoju intelektualnego, poprzez wzbogacenie wiedzy dotyczącej rozwoju regionalnych dialektów współczesnego języka angielskiego, genezy zjawisk mających status wyjątków we współczesnej angielszczyźnie, wpływ interferencji polskiego na struktury słownictwo występujące w angielszczyźnie - wykorzystanie wiedzy akademickiej do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych w zawodzie nauczyciela języka obcego na pierwszym i drugim etapie edukacji, w tym uczenia gramatyki i leksyki języka angielskiego

Zakres tematów:

Semestr I

1 System czasów gramatycznych w języku angielskim:

- pojęcia „czas” i „aspekt”

- podział czasowników w zależności od ich właściwości gramatycznych i semantycznych

- funkcje Present Simple, Present Progressive, Past Simple i Past Progressive

- znaczenie aspektu ciągłego

- znaczenie aspektu perfektywnego

- Present Perfect a Simple Past

- Present Perfect Progressive a Present Perfect Simple

- sposoby mówienia o przyszłości

2. Zmiany w systemie czasów gramatycznych pomiędzy okresem staro-angielskim a współczesnym angielskim:

- powstanie aspektu ciągłego oraz zmiany w jego użyciu

- rozwój aspektu perfektywnego i zmiany w jego formie użycia

3. Czasowniki modalne w angielskim:

- cechy formalne czasowników posiłkowych i modalnych

- modalność deontyczna

4. Czasowniki posiłkowe z perspektywy diachronicznej:

- czasowniki modalne – zmiany funkcji i znaczenia

- czasownik posiłkowy ‘do’, jego historia i funkcje we współczesnym angielskim.

Różnice w wyrażaniu modalności w polskim i angielskim.

Literatura:

Aitken, R. (1992) Teaching Tenses: Ideas for Presenting and Practising Tenses in English, Nelson.

Barber, C. (1976) Early Modern English. London, Deutsch.

Barber, C. (2007) The English Language: A historical introduction. Cambridge, Cambridge University Press.

Barber,C. , J. C. Beal and P. A. Shaw (2009) The English Language: A Historical introduction (wyd. 2). Cambridge, Cambridge University Press.

Biber D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, and E. Finegan (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman

Carter, R., R. Hughes, M. McCarthy (2000) Exploring English Grammar in Context, CUP.

Chalker, S. (1993, wyd. 8.) Current English Grammar, Macmillan.

Foley,M. and D. Hall (2003) Advanced Learners’ Grammar. Longman

Freeborne, Dennis (1992) From Old English to Standard English. Macmillan.

Fisiak, J. M. Lipińska-Grzegorek and T. Zabrocki (1978) An introductory English-Polish contrastive grammar. Warszawa, PWN.

Foley,M. and D. Hall (2003) Advanced Learners’ Grammar. Longman

Freeborne, Dennis (1992) From Old English to Standard English. Macmillan.

Gethin, Hugh (1990, wyd. 2.) Grammar in Context, Collins ELT.

Gołębiowska, L. (2000) A book czy rhw book?: o przedimkach w języku angielskim. Warszawa, Prószyński i S-ka.

Graver, B. D. (1986, wyd. 3.) Advanced English Practice, OUP.

Haines, S. and M. Nettle (2007) Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises, CUP.

Hall, N. and J. Shepheard (1991) The Anti-grammar Grammar Book, Longman.

Hewings, M. (1999) Advanced Grammar in Use, CUP.

Krzeszowski, T. (1978) Teaching English to Polish learners. Warszawa, PWN.

Krzeszowski, T. (1994) Gramatyka angielska dla Polaków. Warszawa, PWN.

Leech, G. (1987) Meaning and the English Verb, Longman.

Leech, G. and J. Svartvik (1990, wyd. 17.) A Communicative Grammar of English, Longman.

Lewis M. (1986) The English Verb, LTP.

McCrum, R., W. Cran and R. MacNeil (1986) The story of English. London, Faber and Faber/BBC Publications.

Millward, C. M. (1988) A biography of the English language. Holt, Reinhart and Winston.

Mitchell, B. (1995) An invitation to Old English and Anglo-Saxon England. Oxford: Blackwell.

Palmer, F. R. (1988, wyd. 2.) Modality and the English Modals, Longman.

Quirk, Randolph and Sidney Greenbaum (1991, wyd. 26.) A University Grammar of English, Longman.

Strang, B. M. (1970) A history of English. London, Metheun.

Swan, Michael (1997) Practical English Usage, OUP.

Swan, M. and D. Baker (2008) Grammar Scan, OUP.

Swan, Michael and Catherine Walter (1997) How English Works, OUP.

Wilim, E. and E. Mańczak-Wohlfeld (1997) A contrastive approach to problems with English. Warszawa, PWN.

Visser, F. T. (1963-73) An historical sytax of the English language. Leiden, E. J. Brill.

Yule, G. (2006) Oxford Practice Grammar, OUP.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1)K_W01 student ma uporządkowaną podstawową wiedzę dotycząca form i funkcji różnych pojęć gramatycznych takich jak: czasy gramatyczne, czasowniki modalne, itp. H1P_W01

2)K_W02 student ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą zmiany językowe zachodzące w historii języka angielskiego zorientowaną na rozpoznawanie wpływu procesów historycznych na kształt współczesnego języka angielskiego, oraz wiedzę dotyczącą podobieństw i różnic w sferze gramatyki i leksyki pomiędzy językiem angielskim i polskim zorientowaną na eliminowanie błędów wynikających z interferencji H1P_W02

3)K_W03 student zna podstawową terminologię z zakresu gramatyki pedagogicznej, historii języka i gramatyki kontrastywnej H1P_W03

Umiejętności:

1) K_U01 Student potrafi analizować dane językowe z różnych okresów rozwoju języka angielskiego, począwszy od języka staro-angielskiego po język współczesny z wykorzystaniem autentycznych materiałów językowych H1P_U01

2)K_U02 Student umie samodzielnie odkrywać procesy zachodzące w języku i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem gramatyki i leksyki języka angielskiego H1P_U02 H1A_U01 H1A_U03 H1A_U10

3)K_U03 Student samodzielnie planuje lekcje poświęcone uczeniu gramatyki i leksyki języka angielskiego warunkach szkolnych i innych instytucjach nauczających języków obcych H1P_U03

4)K_U08 Student potrafi ocenić przydatność metody indukcyjnej i dedukcyjnej do nauczania gramatyki języka angielskiego oraz umie je łączyć w czasie lekcji.H1P_U09

Kompetencje społeczne:

1) K_K07 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie gramatyki pedagogicznej, rozumie potrzebę ciągłego zawodowego dokształcania się i rozwoju osobistego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1A_K01 H1A_K04 S1A_K02

2)K_K02 Student potrafi współdziałać w grupie H1P_K02

3) Student uczy się tolerancji wobec innych języków i kultur

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): 10%

Końcowe zaliczenie pisemne: 60%

Praca na platformie e-learningowej: 30%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)