Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Komunikacja ustna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-1SKUO Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Komunikacja ustna 1
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: MODUŁ I. Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć)
Przedmioty obowiązkowe - sem. 1
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany w cyklu rocznym – punkty ECTS zostaną przypisane po pomyślnym zaliczeniu egzaminu z Praktycznego nauczania języka angielskiego po zakończeniu cyklu dydaktycznego

Komunikacja Ustna jest podzielona na dwa kursy: pierwszy (A) dwusemestralny, rozwija umiejętności słuchania i mówienia, natomiast kurs drugi (B), który trwa jeden semestr ma na celu rozwijanie słownictwa i umiejętności poprawnego użycia języka angielskiego oraz ćwiczenia bardziej złożonych struktur syntaktycznych. Obydwa kursy Komunikacji Ustnej są zakończone Egzaminem Kompetencji Ustnej w sesji letniej.

Pełny opis:

Komunikacja ustna jest podzielona na dwa kursy A i B. Kurs pierwszy (A) rozwija umiejętności słuchania i mówienia, natomiast kurs drugi (B) ma na celu rozwijanie słownictwa i umiejętności poprawnego użycia języka angielskiego oraz wyćwiczenia bardziej złożonych struktur syntaktycznych.

Kurs Komunikacji Ustnej A ma na celu kształcenie ustawiczne przy użyciu różnorodnych materiałów wybranych przez nauczyciela oraz, w pewnych wypadkach, przez studentów. Materiały dają studentom szeroki dostęp do ćwiczeń w słuchaniu na poziomie zaawansowanym i wyższym oraz umożliwiają rozwijanie zasobów słownikowych studentów. Umiejętności studentów są oceniane w czterech kategoriach : wymowy, poprawności użycia języka angielskiego, słownictwa i płynności wypowiedzi.

Jeśli chodzi o sprawności integrujące to kurs wprowadza i ćwiczy: wyrażenia spójnikowe w wypowiedziach ustnych, gramatykę, punktowywanie wypowiedzi, streszczanie news-ów i reagowanie na aktualne wydarzenia, przedstawianie argumentów, wyrażenia spójnikowe między zdaniami i poszczególnymi kwestiami.

Kurs ma również na celu doskonalenie i rozwijanie tych sprawności komunikacji ustnej w języku angielskim, które są przydatne w działalności akademickiej: sprawne przedstawianie krótkich prezentacji, stosowne i płynne wypowiadanie się w dyskusjach seminaryjnych, śledzenie i reagowanie na wypowiedzi innych uczestników dyskusji, ocenianie jakości własnej prezentacji i własnego udziału w dyskusji, ocenianie udziału innych uczestników z punktu widzenia poprawności i płynności użycia języka, wybieranie informacji z materiałów do słuchania, przedstawianie autentycznych materiałów językowych do nauki słuchania i mówienia dla celów akademickich.

Zakres tematyczny:

I.Słownictwo tematyczne

- Położenie/cechy geograficzne – szczegółowy opis

- Wiadomości

- Dyskusja na temat obrazków 1: opis akcji/położenia; spekulowanie

- Sztuka – opis akcji, zawartości i stylu

- Pogoda

- Turystyka/środowisko

- Dieta i odżywianie

- Prawo i porządek

- Wojna

- Dom

- Dyskusja na temat obrazków 2: wyrażanie własnych opinii na temat obrazków związanych z bieżącymi/społecznymi sprawami

II.Wymowa

- Koncentracja na samogłoskach, dyftongach oraz “szwa”

- Korekcja błędów w oparciu o ustne zadania

III.Wzbogacanie słownictwa

- ERIC – pisownia/gramatyka

- pisownia, czasowniki frazalne, przyimki zależne.

Literatura:

Black, V, McNorton, M., Maldrez, A. & Parker, S., Speaking Advanced, OUP, Oxford, 1992.

Briggs, D. & Dummet, P., Listening and Speaking Advanced, Heineman, Oxford, 1995.

Carter, R. & McCarthy, M., Exploring Spoken English, CUP, Cambridge, 1997.

Evans, V.& Scott, S., Listening and Speaking Skills for the CPE (1), Express Publishing,

Swansea, 1998.

Gude, K., Advanced Listening and Speaking, CAE. OUP, Oxford, 1999.

Harmer, J. & Rossner, R., More Than Words, Longman, Harlow, 1991.

Jones, L., New Cambridge Advanced English, CUP, Cambridge, 1998.

Jones, L., Progress to Proficiency, CUP, Cambridge, 2002.

Laroy, E., Pronunciation. CUP, Cambridge, 1994.

Lynch, T. & Anderson, K., Study Speaking, CUP, Cambridge, 1992.

Porter Ladouse, G., Speaking Personally, CUP, Cambridge, 1983.

Preiss, S., Focus on Listening and Speaking Advanced, Longman, Harlow, 1998.

Ponsonby, M., How Now Brown Cow? A course in the pronunciation of English, Prentice Hall

Europe ELT, New York, 1982.

Rignall, M & Furneaux, C., Speaking, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York, 1997.

Rudzka, B., Channell, J. & Putseys, Y., The Words You Need, Macmillan, Oxford, 1993.

Stanton, A. & Morris, S., CAE Practice Tests Plus (1+2), Pearson Education, Harlow, 2000.

Soars, J. & Soars, L., Headway Advanced, OUP, Oxford, 1989.

Tsui, A., English Conversation. OUP, Oxford, 2002.

Underhill, N., Testing Spoken Language, CUP, Cambridge, 1997.

Ur, P., Discussions that work, CUP, Cambridge, 1996.

Vince, M., Advanced Language Practice, Macmillan Heinemann, Oxford, 1994.

Wellman, G., The Heinemann English Wordbuilder, Macmillan Heinemann, Oxford, 1998.

CAE Practice tests of various sources.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W08

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W14

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów języka nauczanego

UMIEJĘTNOŚCI

K_U12

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U18

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

K_U24

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K07

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie dwóch semestrów nauczyciel powinien kłaść nacisk na odpowiednie przygotowanie studentów do English Competency Examination.

Bardzo ważne jest, aby nauczyciele angażowali studentów w słuchanie tekstów audio na poziome C1.

Fonetyka powinna być kluczowym elementem sylabusa.

Nauczyciel powinien zachęcać do używanie transkrypcji fonetycznej.

Końcowa ocena powinna zawierać oceny cząstkowe za pracę w klasie, trzy równoważne testy oraz jedno nagrane zadanie ustne (każde warte 25% końcowej oceny).

Nauczyciel powinien poinformować studentów, jakie są kryteria oceny.

Ostateczna ocena jest składową ocen dwóch nauczycieli.

Obecność: zgodnie z wytycznymi uczelni

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.