Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie języka wspomagane komputerem 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-1SNJWKO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauczanie języka wspomagane komputerem 1
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Strona przedmiotu: http://moodle.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=700
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana średniozaawansowana znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office lub alternatywnego.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs nauczania języka obcego z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) adresowany do przyszłych nauczycieli języków obcych.

Pełny opis:

Celem tego dwu-semestralnego kursu jest teoretyczne oraz praktyczne zapoznanie studentów z metodami oraz narzędziami technologii informacyjnych i komunikacyjnych przydatnymi w akwizycji oraz dydaktyce języka obcego.

W sensie metodycznym oznacza to z jednej strony interaktywność oraz zindywidualizowanie procesu zdobywania wiedzy przez samych uczących się (studentów), z drugiej zaś kurs ma pomóc im - jako przyszłym nauczycielom - w doskonaleniu warsztatu dydaktycznego poprzez intensywne, ale też świadome i krytyczne wykorzystanie cyfrowych mediów.

Projektowanie i realizowanie zadań podczas kursu polega na praktycznym połączeniu dostępnych nowoczesnych technologii z elementami dydaktyki przedmiotowej, różnych teorii uczenia się (np. behawioralnej, poznawczej, konstruktywistycznej) i teorii nauczania drugiego języka obcego przy zachowaniu autonomii uczącego się oraz uwzględnieniu podejścia komunikacyjnego w procesie przyswajania języka obcego.

Wykorzystywane jest w zasadzie tzw. swobodne lub powszechnie używane oprogramowanie, aplikacje web2.0/3.0 oraz zasoby WWW zawierające autentyczne materiały, niezbędne do tworzenia interaktywnych oraz multimedialnych ćwiczeń, projektów i innych pomocy dydaktycznych (prezentacji, podcastów, videocastów, blogów, wiki, itp.).

Kurs ma charakter mieszany (blended learning). Co oznacza, że prowadzony jest stacjonarnie - w laboratorium komputerowym - z wykorzystaniem wirtualnego środowiska uczenia się zawierającego m.in. materiały do pracy własnej (instrukcje, videotutoriale, artykuły naukowe) na dedykowanej platformie do zdalnego nauczania.

Literatura:

Żylińska. M., Miedzy podręcznikiem a internetem. Nowa dydaktyka języków obcych, Fraszka Edukacyjna 2013

Warschauer, M. 2011. Learning in the Cloud: How (and Why) to Transform Schools with Digital Media, Teachers College Press New York, NY

Thombs, Margaret M. 2009. Using WebQuests in the Social Studies Classroom, Corwin Press,Thousand Oaks

Siemieniecki, B. (red.). 2007. Pedagogika medialna, Wyd. Nauk. PWN: Warszawa

Prensky, M. 2010. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning, Corwin Press.

Dudeney,G. i Hockly, N. 2007. How to Teach English with Technology. Harlow: Pearson

Blak, Robert J. 2008. Brave New Digital Classroom: Technology and Foreign Language Learning, Georgetown University Press.

Czasopisma specjalistyczne on-line:

Języki Obce w Szkole (http://www.jows.pl)

Language Learning & Technology (http://llt.msu.edu/)

Efekty uczenia się:

Po pomyślnym ukończeniu kursu student/ka zdobędzie następujące kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych:

1. wiedza:

• ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod i narzędzi ICT niezbędnych w pracy nauczyciela języka obcego zorientowaną na praktyczne wykorzystanie w wybranej sferze działalności edukacyjnej(K_W01)

• ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu nauczania na odległość oraz usług typu cloud computing, w tym aplikacji Web2.0/3.0 przydatnych w pracy nauczyciela języka obcego (K_W02)

• zna podstawową terminologię techniczno-informatyczną niezbędną w pracy z oprogramowaniem i aplikacjami w języku angielskim (K_W03)

2. umiejętności:

• potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje zawarte w Internecie i wykorzystywać je w dydaktyce języka angielskiego wspartej metodami i narzędziami ICT(K_U01)

• umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych w wykorzystaniem cyfrowych mediów (K_U02)

• samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w szkolnictwie oraz w innych instytucjach nauczających języki obce (K_U03)

3. postawy społeczne:

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_KO1)

• potrafi współdziałać i pracować w grupie, planując i realizując wspólne projekty dzięki wykorzystaniu narzędzi do pracy na odległość oraz mediów cyfrowych(K_K02)

• prawidłowo identyfikuje potrzeby i zainteresowania uczniów i potrafi je rozwijać i zaspakajać dzięki właściwemu doborowi tematów i materiałów oraz poprzez właściwie sformułowane zadania z zachowaniem standardów pedagogiki medialnej(K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła – przygotowanie, aktywny udział w zajęciach, test z terminologii informatycznej w języku angielskim (semestr letni) – 50% oceny końcowej

E-portfolio – projekty przygotowywane indywidualnie lub w grupach w formie zróżnicowanych cyfrowych materiałów dydaktycznych. Do nich należy m.in. wykonanie podcastu, videocastu, ew. e-postera; ustne zaprezentowanie samodzielnie wykonanej prezentacji multimedialnej przy pomocy dostępnych aplikacji web2.0/3.0; wykonanie oraz opublikowanie w Internecie zestawu ćwiczeń interaktywnych i multimedialnych; opracowanie i opublikowanie planu lekcji / scenariusza zajęć typu webquest w oparciu o autentyczne zasoby WWW – 50 % oceny końcowej.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)