Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Pisanie na poziomie akademickim 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-1SPAO Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Pisanie na poziomie akademickim 1
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: MODUŁ I. Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć)
Przedmioty obowiązkowe - sem. 1
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot odbywa się w cyklu rocznym - punkty ECTS zostaną przypisane po zdaniu egzaminu końcowego z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego po pomyślnym zakończeniu cyklu.

Głównymi celami kursu jest poprawa dokładności i zakresu słownictwa, znajomości gramatyki i interpunkcji. Kurs da studentom możliwość analizy i tworzenia różnorodnych tekstów faktograficznych i użycia różnych strategii w przedstawianiu i kompozycji treści własnych. Na zajęciach prowadzić się będzie pracę indywidualna i w parach. Kurs oparty jest na: 'Advanced Writing with English in Use' by H. Cory and 'The Random House Practice Book for Writers' by M. Hennessy.

Pełny opis:

Głównymi celami kursu jest poprawa dokładności i zakresu słownictwa, znajomości gramatyki i interpunkcji. Kurs da studentom możliwość analizy i produkcji różnorodnych tekstów faktograficznych i użycia różnych strategii w przedstawianiu i kompozycji treści własnych. Na zajęciach prowadzić się będzie pracę indywidualna i w parach.. Kurs oparty jest na: 'Advanced Writing with English in Use' by H. Cory and 'The Random House Practice Book for Writers' by M. Hennessy.

Tematyka kursu:

Semestr 1

- Określenie tezy, zdania kluczowego i pożytku z podziału na akapity

- Zdania kluczowe i informacja pomocnicza

- Akapity faktograficzne: narracja, porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, opis / analiza procesu

- Wzory przedstawiania: chronologia, uwydatnianie, ilustracja

- Analiza spekulatywna w opisie obrazka

- Użycie spójników (markerów dyskursu) i interpunkcji

- Praca nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki

Semestr 2

- Główne części struktury eseju, wstęp i konkluzja

- Esej opisowy: porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, argumenty za i przeciw

- Przedstawienie opisowe a precyzyjne użycie przymiotników i przysłówków

- Użycie spójników (markerów dyskursu) i interpunkcji

- Praca nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki

Literatura:

Oshima, Alice and Hogue, Ann. Writing Academic English. New York: Pearson Educational, 1999

Gould, DiYanni and Smith. The Act of Writing. Random House, 1998

Cory, Hugh. Advanced Writing with English in Use CAE. Oxford, 1999

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W07

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

K_W19

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice i psychologii, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

K_W23

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U09

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U11

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K07

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K11

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia jak i brać czynny udział we wszystkich przeprowadzanych ćwiczeniach.

Ocena będzie oparta na pracach domowych - do 50% wartości oceny ogólnej (minimum pięć akapitów do oceny w sem. 1., trzy oceniane eseje w sem. 2.), test na zajęciach pod koniec semestru - do 50% wartości oceny ogólnej.

Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać w sumie 70%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.