Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-1SPSYCHOGO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia psychologii, ze szczególnym naciskiem na podstawowe funkcje psychologii jako nauki o człowieku, główne koncepcje psychologii, podstawowe zagadnienia metodologii badań społecznych w zakresie pozyskiwania danych i ich interpretacji, podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii społecznej.

Pełny opis:

Pełny kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

- Podstawowe funkcje psychologii

- Psychodynamiczna koncepcja człowieka

- Behawiorystyczna koncepcja człowieka

- Poznawcza koncepcja człowieka

- Struktura i funkcje układu nerwowego człowieka

- Koncepcje temperamentu; jego funkcja regulacyjna, psychologia różnic indywidualnych

- Psychologia społeczna; grupy, postawy i wpływ społeczny

- Proces komunikacji interpersonalnej, zasady i bariery w komunikowaniu się ludzi; asertywność

- Inteligencja

- Inteligencja emocjonalna

- Metodologia nauk społecznych

- Metodologiczne wymogi pozyskiwania danych i ich porównywania

- Metody pozyskiwania danych

- Podstawowe techniki przetwarzania danych

- Metody wnioskowania

Literatura:

Ph.Zimbardo, Psychology & Life,

Ph.Zimbardo & M.Leippe, The psychology of attitude change & social influence

R.Myers, Social Psychologu

S.Grollman, The human body

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin oraz ocena aktywności studentów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)