Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury brytyjskiej 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-3ZHLBO
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury brytyjskiej 1
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Course aims:

to provide students with a historical framework of British literature from the early Middle Ages to the present; to introduce students to major literary trends, authors and texts in British literature; to encourage students' personal interpretation of the text and improve their ability to recognise its historical context, rules of the genre and literary convention; to introduce students to the main developments in English versification; to acquaint students with the basic concepts and terms in modern approaches to texts; to encourage student interaction with text;to create opportunities for practising and developing advanced reading skills; to help students develop an active and well-informed attitude and response towards language, text and culture.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

TOPIC AREAS

1. From Old English to the Restoration period

OE heroic epic in verse; OE society: values and beliefs; epic convention: primary and OE versification: alliteration and kennings; Early Middle English (ME) conventions: allegory and romance; the Arthurian Cycle, Alliterative Revival; Medieval drama: origins and differences: Miracle, Mystery, Morality Plays and Interludes; Medieval literature: Geoffrey Chaucer and his contribution to the development of English versification; Renaissance (I): changes in philosophy and aesthetics, Tudor and Elizabethan drama (Interludes, University Wits), development of comedy and tragedy; Renaissance (II): William Shakespeare the dramatist, and his tragic hero; Renaissance (III): The English sonnet vs Petrarchan sonnet, the sonneteers: Thomas Wyatt,

Philip Sidney, Edmund Spencer, William Shakespeare; Renaissance (IV): prose of the Elizabethan period;

Metaphysical poetry vs Cavalier poetry; Puritans' approach to literature: John Milton; Restoration period: satire and comedy of manners.

2. From the rise of the novel to the Late Victorian period

Novel as discourse: socio-cultural shaping factors and literary antecedents; Typology of the 18th century novel; aspects of the structure (Laurence Sterne); Development of the novel at the turn of the 18th century: sentimental, Gothic, historical; Jane Austen and the modern psychological novel; Romanticism (1): William Blake and the Lake Poets (William Wordsworth, Samuel T. Coleridge); Romanticism (2): the second generation of Romantic poets (John Keats, Percy Bysshe Shelley, George Gordon Byron); Victorian novel (1): periodisation (Early and Late Victorian Period); Charlotte and Emily Bronte; the Romantic vs the Victorian; Victorian novel (2): Utilitarian philosophy; Victorian values; the Great Tradition of the 19th century novel (Charles Dickens) Victorian poetry: themes - death, relationship to God, the passage of time; Alfred Tennyson and Robert Browning; Late Victorian Period: breakdown of Victorian standards; "Gay Nineties" and the Aesthetic Movement (Oscar Wilde); Pessimism, determinism and emotional despair (Thomas Hardy); new concepts in poetry (Gerard Manley Hopkins).

3. British literature of the 20th century

Poetry of World War I: "War poets" Wilfred Owen and Isaak Rosenberg; new attitude to war ("the horror of war"); Modernism in the novel (1): reaction against representational (mimetic) function of literature; Joseph Conrad ? the narrative voice and the focal character; Modernism in the novel (2): stream of consiousness and interior monologue (James Joyce), experimental psychological novel (Virginia Woolf); Modernism in poetry: Imagism, Symbolism ? the later poetry of William Butler Yeats; The novel of ideas: utopia and anti-utopia from the turn of the 19th century to the 1950s (H.G.Wells, Aldous Huxley, George Orwell); Drama of the 1950s and the 1960s: the 'Angry Young Men' movement (John Osborne); the theatre of the absurd and the comedy of menace (Samuel Beckett, Harold Pinter); Postmodernist novel (the 1960s onwards) (John Fowles, Martin Amis, Ian McEwan); Postmodernist drama: postmodern topics and tactics in the British drama- language games (Tom Stoppard); poetry in the postmodern world: concrete poetry, 'Martian school'; exploration of the

nation's past, individuality and culture in "bog poetry" (Seamus Heaney).

Literatura:

Abrams, M. H., (ed), The Norton Anthology of English Literature, Vols. 1-2, W. W. Norton & Company, 1993.

Baldick, Ch., The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, OUP, Oxford, 1991.

Burgess, A, English Literature, Longman, Harlow,1990.

Cuddon, J. A., A Dictionary of Literary Terms, Penguin Books, London & New York, 1982.

Durant, A. & Fabb, N., Literary Studies in Action, Routledge, London & New York, 1990.

Easthope, A., Poetry as Discourse, Routledge, London & New York, 1983.

Ford, D. (ed), The New Pelican Guide to English Literature, Vols 1-9, Penguin Books, London & New York, 1990.

Gower, R., Past into Present: An Anthology of British and American Literature, Longman Harlow, 1990.

Montgomery, M. et al, Ways of Reading: Advanced Reading Skills for Students of English Literature, Routledge, London & New York, 1992.

Mrozowska, H., Adventure for the Reader: Teaching Texts to Students of English Literature, WSiP, Warszawa, 1998.

Pope, R., Textual Intervention: Critical and Creative Strategies for Literary Studies, Routledge, London & New York, 1995.

Toolan, M. J., Narrative: A Critical Linguistic Introduction, Routledge, London & New York, 1991.

Watt, I., The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding, Penguin Books, London & New York, 1976.

Zgorzelski, A., Lectures on British Literature: A Historical Survey Course, Parts 1-3, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk, 1999.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W01 w podstawowym zakresie wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska z zakresu literatury brytyjskiej zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym (P6S_WG Zakres i głębia)

K_W02 wybrane obszary z zakresu literatury brytyjskiej zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języka angielskiego (P6S_WG Zakres i głębia)

K_W03 podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i literatury brytyjskiej, właściwą dla nauczania języka angielskiego (P6S_WG Zakres i głębia)

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

K_U16 argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski (P6S_UK Komunikowanie się/ odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym)

K_U19 przygotować wystąpienia ustne, w języku polskim i języku angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (P6S_UK Komunikowanie się/ odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K_K02 refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia (P6S_KK Oceny/ krytyczne podejście)

K_K04 odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości w odniesieniu do grup etnicznych zamieszkujących terytorium Wielkiej Brytanii (P6S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego)

K_K06 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role (P6S_KR Rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie obecności (10%), aktywności w czasie zajęć (30%), minimum 3 prezentacji w czasie każdego semestru (3 x 20%). Wymiennie zamiast prezentacji, obowiązek zaliczenia 2 podsumowujących testów w semestrze (2 x 30%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)