Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Czytanie na poziomie akademickim 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-4SCAO Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Czytanie na poziomie akademickim 4
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - sem. 4
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że studenci na poziomie C2 znają podstawowe elementy struktury tekstu i potrafią połączyć tę wiedzę z wymaganym stopniem płynności wypowiedzi ustnej, umożliwiającym omawianie tekstów na zajęciach w grupie.

Skrócony opis:

Kurs już od pierwszego roku ma na celu rozwijanie u studentów umiejętności czytania ze zrozumieniem. Ma zatem przygotowywać studentów do pracy nad szerokim spektrum tekstów pisanych, ale w semestrze 4. tematyka będzie oscylować w kierunku tekstów o charakterze akademickim i skupiać się głównie na zagadnieniach edukacyjnych.

Pełny opis:

Semestr 4.: Omówione będą następujące zagadnienia:

Studenci zastosują umiejętności ćwiczone w semestrze 3, koncentrując się na tekstach o charakterze czysto edukacyjnym.

Literatura:

Alderson, C., Assessing Reading, CUP, Cambridge, 2000.

Alderson, C. & Urquhart, A. (eds), Reading in a Foreign Language, Longman, London, 1984.

Baudoin, M. et, Reader's Choice, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1997.

Cook, G., Discourse, OUP, Oxford, 1989.

Conlin, M. L., Patterns Plus. A Short Prose Reader with Argumentation, Houghton Mifflin,

Boston,1995.

Cortina, J., Comprehending College Textbooks, McGraw Hill, New York, 1996.

Dasguta, G. & Redfern, J., Reading Writing. Nelson, London,1996.

Grabe, B., "Discourse Analysis and Reading Instructions", in Miller, T. (ed), Functional

Approaches to Written Text: Classroom Applications, USIA, Washington D.C.,1997.

Grellet, F., Developing Reading Skills, CUP, Cambridge, 1990.

Greenall, S. & Swann, M., Effective Reading, CUP, Cambridge, 1987.

Hedge, T., Writing, OUP, Oxford, 1990.

Huckin, Th., 'Critical Discourse Analysis' in Miller, T. (ed), Functional Approaches to the

Written Text: Classroom Applications USIA, Washington D.C., 1997.

Knepler, H., Crossing Cultures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NewYork, 1992.

Nuttal, C., Teaching Reading Skills in a Foreign Language, Heinemann, Oxford, 1996.

Wiener, H. & Bazermann, C., Reading Skills Handbook, Houghton Mifflin, Boston, 1988.

Wallace, C., Reading, OUP, Oxford, 1993.

Selected essays: The Norton Reader & Dolphin Anthology.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W08

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W21

ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U10

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów w języku angielskim

K_U13

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności psychopedagogicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K06

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

K_K07

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Semestr 4: tak jak semester 3

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.