Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Pisanie na poziomie akademickim 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-4SPAO Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Pisanie na poziomie akademickim 4
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - sem. 4
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Oczekuje się, że studenci posiadają dobrą znajomość (na poziomie minimum C1) zasad pisowni i interpunkcji oraz czasów. Ponadto powinni wykazywać zdolności organizacyjne niezbędne do terminowego wykonywania zadań, jak również chęć pracy w grupie.

Skrócony opis:

Głównymi celami kursu jest poprawa dokładności i zakresu słownictwa, znajomości gramatyki i interpunkcji. Kurs da studentom możliwość analizy i produkowania różnorodnych tekstów argumentacyjnych i krytycznych jak również zastosowania zaawansowanych technik pisarskich w przedstawieniu i organizacji własnych myśli. Na zajęciach prowadzić się będzie pracę indywidualna i w parach. Ocena będzie oparta na pracach domowych i testach w klasie do 50% wartości oceny ogólnej każde. W drugim semestrze studenci napiszą prace o długości 4 000 wyrazów na tematy oświatowe. Ocena dostateczna = 70%. Kurs oparty jest na: 'The McGraw-Hill College Handbook' by R. Marius and H.S. Wiener, and 'Advanced Grammar in Use' by M. Hewings.

Pełny opis:

Głównymi celami kursu jest poprawa dokładności i zakresu słownictwa, znajomości gramatyki i interpunkcji. Kurs da studentom możliwość analizy i produkowania różnorodnych tekstów argumentacyjnych i krytycznych jak również zastosowania zaawansowanych technik pisarskich w przedstawieniu i organizacji własnych myśli. Na zajęciach prowadzić się będzie pracę indywidualna i w parach. Ocena będzie oparta na pracach domowych i testach w klasie do 50% wartości oceny ogólnej każde. W drugim semestrze studenci napiszą prace o długości 4 000 wyrazów na tematy oświatowe. Ocena dostateczna = 70%. Kurs oparty jest na: 'The McGraw-Hill College Handbook' by R. Marius and H.S. Wiener, and 'Advanced Grammar in Use' by M. Hewings.

Zakres kursu obejmuje następujące obszary:

Semestr 1

- Użycie opisu do ćwiczenia synonimii i precyzji stylu

- Argumentacja, poparcie, ustępstwo i perswazja w pisaniu dyskursywnym

- Pathos, Logos, Ethos i wadliwa argumentacja

- Krytyczna odpowiedź na artykuł

- Parafraza,

Literatura:

Evans, Virginia. Successful Writing Proficiency. Swansea: Express, 1997.

Stevens, Mary. Proficiency Writing. Harlow: Pearson, 1999.

Oshima, Alice, Ann Hogue. Writing Academic English. New York: Pearson Educational, 1999.

Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers: New York: MLA, 2003.

The McGraw-Hill Reader. Ed. G.H. Muller. New York: McGraw-Hill, 1988.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W07

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

K_W19

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice i psychologii, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

K_W23

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U09

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U11

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K07

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K11

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.