Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami diagnozy pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-4SPOWEDP Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami diagnozy pedagogicznej
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia należą do modułu psychologiczno-pedagogicznego ściśle związanego z realizacją standardu kształcenia nauczycieli. Przedmiot realizowany w formule blended learning: 14 godzin zajęć odbywa się w sali zaś 16 na platformie Kampus/Come.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wykład z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczą z elementami diagnozy pedagogicznej ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz wprowadzenie elementów diagnozy pedagogicznej.

Pełny opis:

Wykład z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczą z elementami diagnozy pedagogicznej ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz wprowadzenie elementów diagnozy pedagogicznej. Zadanie to będzie realizowane poprzez przedstawienie i przedyskutowanie wybranych zagadnień teoretycznych oraz możliwych rozwiązań praktycznych w obrębie następujących obszarów: wychowanie a rozwój, szkoła jako instytucja wychowawcza, zawód nauczyciela, komunikacja i kultura języka, poznawanie uczniów, profilaktyka w szkole. Tematyka kursu realizowana będzie z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczycieli języków obcych. Student ma ponadto rozpoznawać specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zubrzycka-Maciąg, Wosik-Kawala D., Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli, Wyd. UMCS, Lublin 2012.

Stemplewska-Zakowicz K., Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk 2013 (rozdz. 3-4).

Herbert M., Rozwój społeczny ucznia. Rozpoznanie potrzeb dzieci i ich problemów. GWP, Gdańsk 2004.

Hornby G., Hall E., Hall C., Nauczyciel wychowawca. GWP, Gdańsk 2005.

Jarosz E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.

King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. GWP, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca:

Kendall P., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, GWP, Sopot 2012.

Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, WSiP, Warszawa 2005.

Sałasiński M., Badziukiewicz B.: Vademecum pedagoga szkolnego. WSiP, Warszawa 2003.

Dąbrowski Zdzisław, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. 1 i 2, Wydawnictwo U W-M, Olsztyn 2000.

Dąbrowski Zdzisław, Kulpiński Franciszek, Pedagogika opiekuńcza, historia, teoria, terminologia, Wydawnictwo U W-M, Olsztyn 2000.

Olubiński Andrzej (red.), Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej, Akapit, Toruń 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W06 w sposób uporządkowany różne środowiska wychowawcze i edukacyjne, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące

K_W07

w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_W18 elementarne zasady i normy etyczne

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U03

diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

K_U04

w niezbędnym zakresie stosować przepisy prawa odnoszące się do instytucji związanych z edukacją, nauczaniem języków obcych

K_U06 wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K07 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela

K_K09 podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kursu internetowego jest obowiązkowe dla uzyskania zaliczenia całego przedmiotu.

40% oceny końcowej obejmuje aktywność na platformie Kampus oraz wykonywanie na niej zadań cząstkowych w określonych terminach.

60% oceny końcowej stanowi obecność na zajęciach w sali (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz punkty uzyskane z Quizu końcowego.

Ocena końcowa za przedmiot jest średnią ważoną z obu form kształcenia.

Sposób obliczania oceny końcowej:

40% - kurs internetowy; 1 punkt = 0,4% do oceny końcowej z przedmiotu

60% - ocena z testu "stacjonarnego", w teście można uzyskać maksymalnie 12 punktów

Sposób obliczania oceny końcowej z przedmiotu:

90-100% - 5

85-89,99% - 4,5

75-84,99% - 4

70-74,99% - 3,5

50-69,99% - 3

Poniżej 50% - przedmiot nie może zostać zaliczony.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Nowakowska-Siuta
Prowadzący grup: Renata Nowakowska-Siuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.