Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-4SPRAKKKD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: MODUŁ III. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
Przedmioty obowiązkowe - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania języka angielskiego w tym wczesnego nauczania języka angielskiego) z rzeczywistością pedagogiczną w działalności praktycznej:

1.Zapoznanie się ze specyfiką pracy nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej (w zakresie pedagogicznym oraz metodycznym-nauczania języka angielskiego.

2.Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania lekcji języka angielskiego.

3.Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów podczas zajęć z metodyki nauczania języka angielskiego;

4.Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz jej efektów, a także pracy uczniów.

Pełny opis:

Szczegółowe cele praktyk

1. Zapoznanie się ze specyfiką pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej (w zakresie pedagogicznym oraz metodycznym-nauczania języka obcego).

2. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania lekcji języka obcego oraz przygotowania własnych materiałów dydaktycznych.

3. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów podczas zajęć z metodyki nauczania języka angielskiego;

4. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz jej efektów, a także pracy uczniów.

5. Zapoznanie się z zachowaniami i funkcjonowaniem emocjonalnym, intelektualnym, społecznym dzieci i młodzieży.

6. Nabycie umiejętności diagnozowania pedagogicznego, planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniającej różnice indywidualne uczniów.

7. Uświadomienie sobie problemów pojawiających się w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży i (biopsychicznych, społecznych, ekonomicznych).

8. Zapoznanie się z zakresem obowiązków nauczyciela języka obcego w szkole podstawowej (wychowawczych, dydaktycznych, organizacyjnych).

9. Obserwacja a następnie samodzielne prowadzenie lekcji języka angielskiego z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej

10. Analiza lekcji pod kątem zagadnień leksykalnych, gramatycznych i fonetycznych osadzonych w metodyce wczesnego nauczania języka angielskiego (klasy przedszkolne i I-III) oraz podstaw języka angielskiego (klasy IV-VI)

11. Analiza stylów nauczania, systemu motywowania uczniów podczas lekcji języka angielskiego

12. Planowanie sekwencji lekcji języka angielskiego w przedszkolu, we wczesnej edukacji językowej w klasach 1-3 oraz w klasach 4-8

13. Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji.

14. Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języka obcego.

Literatura:

Nie dotyczy

Efekty uczenia się:

K_W09 (H1A_W04) zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

K_W13

(S1A_W09) ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_W14 (S1A_W04) ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

K_W20

(H1P_W02)ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych

K_U01 (S1A, U01, S1A_U08) potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

K_U02 (S1A U02, S1A, U01, S1A, U06, H1A_U04) potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i dydaktyki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U09 (S1A, U06, S1A_U07) potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

K_U11 (S1A_U06) potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

K_U14 (S1A_U06) potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny przedmiotu Praktyki Pedagogiczne Rozwijające Kompetencje Dydaktyczne w UKKNJA UW

5 (bdb)

- starannie wypełniony dziennik praktyk z opisem obserwowanych lekcji zgodnie z podanym wzorem

- bardzo dobra opinia nauczyciela mentora wpisana do dziennika praktyk oraz na karcie oceny nauczyciela mentora

- rzetelnie opracowane konspekty lekcji złożone w Portfolio wraz z materiałami wizualnymi/ innymi pomocami dydaktycznymi przygotowanymi i wykonanymi przez studenta, potwierdzające bardzo dobrą znajomość metodyki nauczania języka angielskiego i umiejętność jej zastosowania w praktyce

- złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających odbycie praktyk (z pieczęciami szkoły i podpisami dyrektora oraz nauczyciela mentora) w pierwszym terminie, z wyjątkiem studentów wyjeżdżających na wymianę Erasmus+ lub szczególnych wypadków losowych, np. pobyt w szpitalu

4 (db)

- drobne uchybienia w dzienniku praktyk, niepełny opis niektórych obserwowanych lekcji

- dobra opinia nauczyciela mentora wpisana do dziennika praktyk oraz na karcie oceny nauczyciela mentora (zdecydowana większość ocen B)

- drobne uchybienia formalne w konspektach lekcji złożonych w Portfolio, materiały wizualne/ inne pomoce dydaktyczne przygotowane przez studenta, potwierdzające dobrą znajomość metodyki nauczania języka angielskiego i umiejętność jej zastosowania w praktyce

-złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających odbycie praktyk (z pieczęciami szkoły i podpisami dyrektora oraz nauczyciela mentora ) w pierwszym terminie ( z wyjątkiem studentów wyjeżdżających na wymianę Erasmus+ lub szczególnych wypadków losowych, np. pobyt w szpitalu)

3 (dst)

- niestarannie wypełniony dziennik praktyk, brak opisów lekcji, dużo skreśleń, chaotyczne i niezrozumiałe zapisy, brak pieczęci szkoły i podpisu dyrektora lub mentora

- dostateczna opinia nauczyciela mentora wpisana do dziennika praktyk oraz na karcie oceny nauczyciela mentora (większość ocen C)

- uchybienia formalne w konspektach lekcji złożonych w Portfolio, niestaranne, nieodpowiednie materiały wizualne ( np. zbyt małe, niewyraźne zdjęcia, ‘flashcards / brak pomocy dydaktycznych. Przedstawione materiały świadczą o słabej znajomości metodyki nauczania języka angielskiego i braku umiejętność jej zastosowania w praktyce

- złożenie pełnej dokumentacji w terminie poprawkowym lub po terminie ustalonym w regulaminie praktyk bez żadnego formalnego powodu

Brak zaliczenia - jeśli opisane powyżej kryteria nie są spełnione

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Walewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.