Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka praktyczna-2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-3M1S-GP2 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Gramatyka praktyczna-2
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyćwiczenie poprawnego stosowania w kontekście form gramatycznych objętych tematyką zajęć.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyćwiczenie poprawnego stosowania w kontekście form gramatycznych objętych tematyką zajęć.

Tematyka zajęć

*1. Substantif et adjectif qualificatif

2. Subjonctif

3. Propositions complétives „que”

4. Expression du but

5. Expression de la concession/opposition

6. Pronoms relatifs

7. Discours indirect

Tematy oznaczone gwiazdką przeznaczone są do pracy własnej z kluczem, po uprzednim omówieniu zagadnienia na zajęciach. W wyznaczonym terminie, studenci oddają kartki z wykonanymi ćwiczeniami.

Nakład pracy studenta:

ECTS 2 (= 60 godzin) przyznawane jak poniżej:

- godziny kontaktowe, obecność na zajęciach = 1 ECTS (30h)

- przygotowanie do zajęć, aktywny udział w zajęciach =

0,5 ECTS (15h)

- przygotowanie do zaliczenia/zaliczenie = 0,5 ECTS (15h)

Literatura:

1. Akyüz, A., et alli, 2015, Grammaire du français A1 - B1, Paris : Hachette FLE

2. Beaulieu, Ch., 2007, Exercices de grammaire B1, Je pratique, Paris : Didier

3. Delatour Y, et alli, 2005, Les 500 exercices de grammaire B1, Paris : Hachette FLE

4. De Salin G-D., Santomauro A., 2008, Cour de grammaire française. Activités niveau 1 et 2, Paris : Didier

5. Glaud L., et alli, 2015, Grammaire essentielle du français, 100% FLE B1, Paris : Didier

6. Delatour Y, et alli, 2007, Les 500 exercices de grammaire B2, Paris : Hachette FLE

7. Przestaszewski, L., Rudawska, J., 2005, Gramatyka języka francuskiego dla wszystkich, Warszawa: Exlibris.

8. Delatour, Y., et alli. 2004, Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu gramatyki języka francuskiego (K_W02)

- zna podstawową terminologię z wybranego zakresu gramatyki, właściwego dla nauczania języka francuskiego (K_W03)

Umiejętności

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w zakresie znajomości i stosowania reguł gramatycznych (K_U01)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z uczeniem się gramatyki języka francuskiego (K_U02)

- posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z uczeniem się gramatyki języka francuskiego (K_U04)

Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych (poprawność gramatyczna) przez całe życie (K_K01)

- potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach ; powyżej 4 nieobecności (usprawiedliwionych lub nie) student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać

b) kartkówki po 2 tematach. Pozytywna ocena min. 60% pkt

c) warunek konieczny: oddanie ćwiczeń z tematów przeznaczonych do pracy w domu

d) jeśli wszystkie kartkówki są zaliczone (= ocena pozytywna), zaliczenie końcowe: średnia z uzyskanych ocen

lub

test końcowy z całości materiału – min. 60% pkt

e) przynoszenie przez studenta na zajęcia wydrukowanych materiałów udostępnionych na platformie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.