Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego-B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-3M1S-PNJF Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego-B
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Moduł 1: Przygotowanie do nauczania pierwszego przedmiotu – języka francuskiego. Grupa treści podstawowych.

Przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów w UKKNJF.
Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń (120 godzin odpowiednio do kompetencji znajomości języka: rozumienie ze słuchu, komunikacja ustna, pisanie tekstów).Założenia formalne: zdany egzamin z PNJF po I roku

Założenia podstawowe: znajomość języka na poziomie B1/B1+

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: PT, KU, RS. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany w ramach zajęć w semestrze.

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania:

1. Zapoznanie z kryteriami redagowania tekstu

argumentacyjnego typu esej:

a/ spójna struktura – wstęp, rozwinięcie, zakończenie, logiczny

dobór argumentów i przykładów, wyrażanie myśli w sposób

uporządkowany

b/ wyrażanie opinii pozytywnej lub negatywnej oraz braku

jednoznacznego stanowiska

c/ wyrażanie opinii: pozytywne i negatywne aspekty zjawiska

2. Ćwiczenie umiejętności budowy planu, selekcji argumentów,

redagowania paragrafów.

3. Pogłębianie wiedzy na temat poprawnego pisania: specyfikacja

języka pisanego, spójność i precyzja, dobór słownictwa odpowiednio

do kontekstu i sytuacji komunikacji, transformacje składniowe i

słownikowe, użycie artykulatorów logicznych.

4. Ćwiczenie redagowania wypracowania na 250 do 300 słów wg

podanych kryteriów.

Cele zajęć w zakresie sprawności mówienia:

1. Zapoznanie z kryteriami, którym powinna odpowiadać

prezentacja swojego punktu widzenia, reformułowanie treści,

spójna struktura.

2. Ćwiczenie umiejętności wypowiedzi ustnej na podstawie

krótkich artykułów prasowych z różnych dziedzin z

podkreśleniem wagi doboru odpowiednich i zróżnicowanych

struktur językowych.

3. Opanowanie technik konstruowania prawidłowej wypowiedzi

ciągłej: argumentacja logiczna, organizacja wypowiedzi według

określonego planu

4. Rozwijanie umiejętności uczestniczenia w dyskusji:

nawiązywanie rozmowy, podtrzymywanie, zmiana tematu lub

wprowadzenie nowego wątku, finalizowanie rozmowy,

dostosowanie formy, struktury i stylu rozmowy do sytuacji

komunikacji.

Cele zajęć w zakresie sprawności rozumienia ze słuchu:

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu opiera się na materiałach autentycznych audio i video (nagrania z radia radia RFI, programy informacyjne telewizji francuskiej, głównie TV5 ).

Ćwiczenie umiejętności szybkiego rozumienia i selekcji informacji.

Zdobycie umiejętności hierarchizacji i klasyfikacji informacji.

Wyrobienie umiejętności rozpoznawania intencji rozmówcy.

Zdobycie kompetencji dot. technik argumentacji logicznej i organizacji wypowiedzi ustnej w oparciu o analizę materiałów.

Literatura:

1. Mimram R., Poisson-Quinton S., Expression écrite,

compétences B2, B2+, CLE International, Paris, 2008

2. Spicher A., Savoir rédiger, Ellipses, Paris, 2006

3. Le Lay Y., Savoir rédiger, Larousse Bordas, Paris, 1997

4. Spicher A., 7 jours pour rédiger avec élégance, Ellipses, Paris, 2010

5. Vigner G., Ecrire pour convaincre, Hachette, Paris, 1996

6. Fayet M., Rédiger sans complexes, Eyrolles, Paris, 2008

7. Hongre B., Eterstein C., Joyeux M., Lesot A., Réussir le 1er sujet, Le texte

argumentatif, Profil, Les pratiques du bac, Hatier, Paris, 1998

8. Lemeunier A., La dissertation, Profil, Pratiques du bac, Hatier, Paris, 2002

9. Crépin F., Desaintghislain C., Pouzalgues-Damon E., Français,

Méthodes & Techniques, Nathan, 1996

10. Charnet C., Robin-Nipi J., Rédiger un résumé, un compte

rendu, une synthèse, Hachette, Paris, 1997

11. Capelovici J., Le français sans fautes, L`Archipel, Paris, 2001

12. Chevallier-Wixler D., Dupleix D., Jouette I., Mègre B., Réussir le

DALF niveaux C1 et C2, Didier, Paris, 2007

13. Miquel C., Vocabulaire progressif du français, niveau

avancé, CLE International, Paris, 2004

14. Kobert-Kleinert C., Parizet M.-L., Poisson-Quinton S.,

Activités pour le Cadre Commun de Référence, niveau

C1-C2, CLE International, 2006

15. Blanc-Racotto M., L`expression orale et l`expression écrite en

français, Ellipsses, Paris, 2005

16. Chovelon B., Morsel M.-H., Lire la presse, Le compte rendu, la

synthèse, Presses Universitaires de Grenoble, 2005

17. Abbadie C., Chovelon B., Morsel M.-H., L`expression française

écrite et orale, Presses Universitaires de Grenoble, 1994

18. Thiry P., Didier J.-J., Moreau Ph., Seron M., Vocabulaire

français, Editions Duculot, 2000

19. Materiały własne w zakresie słownictwa oraz artykuły prasowe

20. Ogólnodostępne słowniki francusko-francuskie, synonimów,

frazeologiczne

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. ma uporządkowaną wiedzę na temat strategii wykorzystywanych przy rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu I wypowiedzi ustnej i pisemnej (K_W01)

2. zna słownictwo I terminologię związane z poruszanymi na zajęciach tematami (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w celu rozwijania kompetencji językowych na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Oceniania (K_U01)

2. potrafi zrozumieć informacje radiowe i telewizyjne w języku francuskim i potrafi przekazać/ zdać relację z usłyszanych lub obejrzanych nagrań (K_U02)

3. rozumie informacje prasowe i potrafi przekazać/ zdać relację z przeczytanych tekstów prasowych (K_U02)

4. rozwija ustnie I pisemnie poruszane na zajęciach treści, potrafi się do nich ustosunkować w wypowiedzi ustnej na poziomie B2 (K_U12)

5. potrafi spontanicznie reagować na wydarzenia, informacje, wypowiedzi (K_U02)

6. potrafi napisać spójny i precyzyjny tekst o charakterze argumentacyjnym (K_U11)

7. potrafi samodzielnie doskonalić swoje umiejętności z zakresu czterech kompetencji w języku obcym (K_U08)

8. rozpoznaje cechy języka pisanego i odróżnia je od form języka mówionego (K-U01)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych przez całe życie (K_K01)

2. potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

3. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania w zakresie kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i wypowiedź ustna (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (student ma prawo do 27% nieobecności na każdych zajęciach w ramach bloku PNJF, jeśli przekroczy wyznaczony limit nie zalicza przedmiotu).

Żeby otrzymać zaliczenie i i podejść do egzaminu, student ma obowiązek wywiązać się z wymagań wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia w ramach PNJF na II roku (PT, KU, RS).

Egzamin po semestrze letnim składa się z części pisemnej i ustnej:

- część pisemna składa się z dwóch części (50 pkt):

RS - czas: 30 minut, na 20 pkt;

PT - czas: 120 minut, na 30 pkt ( struktura= 4 pkt, treść = 6 pkt, poprawność językowa = 12 pkt, styl/słownictwo = 8 pkt);

- egzamin ustny: (25 pkt):

student ma 20 minut na przygotowanie krótkiego streszczenia (dwa, trzy zdania) głównej myśli zawartej w krótkim tekście oraz własnego punktu widzenia na temat zagadnienia opisanego w tekście (przedstawienie głównej myśli tekstu: 3 pkt, przedstawienie własnego punktu widzenia: 7 pkt, poprawność językowa i fonetyczna, bogactwo słownictwa: 13 pkt).

Punkty ECTS: 5,5 w tym zaliczenia i egzamin

90% godziny kontaktowe, w tym obecność na zajęciach, wywiązywanie się z zadań domowych, przygotowanie do zajęć, wszystkie prace kontrolne w ciągu semestru.

10% praca własna.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.