Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF-B-komunikacja ustna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-3M1S-PNJF-KU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF-B-komunikacja ustna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie egzaminu końcowego z PNJF po I roku, znajomość języka francuskiego na poziomie B1/B1+

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia rozwijają u uczestników sprawność poprawnego wyrażania się w języku francuskim. Różnego rodzaju pomoce dydaktyczne ( głównie: nagrania audio-wideo, ale również fragmenty filmów, zdjęcia, piosenki...) stanowią punkt wyjścia do ćwiczenia wypowiedzi ustnej (expose oral). Studenci ćwiczą formę prezentacji ustnej według schematu - wstęp, rozwinięcie/argumenty - konkluzja - jak również ćwiczą komunikację spontaniczną

Pełny opis:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do trzech nieobecności w semestrze). Zajęcia nie będą zaliczone jeśli student przekroczy limit nieobecności. W takim wypadku student będzie musiał powtarzać przedmiot.

b) zaliczenie testu ze słownictwa z omawianych na zajęciach tematów (zalicza 60 % punktów)

c) przedstawienie na ocenę wypowiedzi ustnej opartej na treściach z nagrań przedstawionych na zajęciach i wzbogaconej o informacje z prasy francuskojęzycznej lub własne (zalicza 15 punktów na 25)

d) systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych

f) końcowe zaliczenie ustne polegające na przedstawieniu uporządkowanej wypowiedzi ustnej na jeden z tematów z nagrań omawianych na zajęciach wzbogaconej informacjami własnymi lub z prasy francuskojęzycznej (zalicza 15 punktów na 25). Możliwe jest uzyskanie zaliczenia tego punktu na podstawie trzech pozytywnie ocenionych wypowiedzi podczas semestru.

g) Student ma prawo do poprawienia niezaliczonych prac dodatkowo raz w semestrze, w ostatnim tygodniu zajęć.

Każde zajęcia odbywają się według tego samego schematu

1. rozgrzewka językowa prowadzona przez wykładowcę lub studenta

2. zaprezentowanie informacji usłyszanych w nagraniu audio-wideo w ramach wykonania zadania domowego

3. sprawdzenie innych zadań domowych

4. wprowadzenie nowego tematu

5. rozwinięcie w postaci prezentacji wypowiedzi ustnych studentów na temat treści zawartych w nagraniu, tekście, piosence, itp.

6. podsumowanie nowych informacji i nowego słownictwa

7. sprawdzian zaliczeniowy ze słownictwa (możliwe jest równiez zaliczenie słownictwa w formie sprawdzianu z całego semestru)

Literatura:

1. Abbadie C. et all., L’expression française écrite et orale, PUG, Grenoble, 2002

2. Barféty M., Expression orale, CLE International/SEJER, 2006

3. Dollez C., Pons S., Alter ego plus 3, Hachette, Paris 2013

4. Dupoux, B., et alli, 2006, Réussir le Delf, Niveau B2, Paris : Didier

5. Miquel C., Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, CLE International, 1999

6. Kober-Kleinert C.,-Parizet M.-L, Poisson S. Activités pour le Cadre Européan Commun de Référence, niveau C1C2, CLE International 2006

7. Nagrania radiowe, materiały audio do Le Français dans le Monde

8. Artykuły z prasy francuskojęzycznej

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

WIEDZA

1. ma uporządkowaną wiedzę na temat strategii wykorzystywanych przy rozwijaniu sprawności rozumienia tekstu pisanego I wypowiedzi ustnej (K_W01)

2. zna słownictwo I terminologię związane z poruszanymi na zajęciach tematami (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

1. rozumie krótkie teksty o charakterze autentycznym, najczęściej artykuły prasowe, o różnorodnej tematyce, ale także recenzje filmów, książek, spektakli, debaty, piosenki – poziom wyjściowy wg Europejskiego Systemu Oceniania - B1; poziom docelowy na koniec semestru letniego – B2 (K_U01)

2. rozpoznaje formy języka potocznego mówionego i odróżnia je od form używanych w języku pisanym (K_U01)

3. rozpoznaje najważniejsze informacje w tekście i rozwija ustnie poruszane w nim treści, potrafi się do nich ustosunkować w wypowiedzi ustnej (K_U09)

4. potrafi zrelacjonować w formie uporządkowanej wypowiedzi ustnej różne punkty widzenia na dany temat (K_U12)

5. potrafi samodzielnie doskonalić swoje umiejętności z zakresu czytania tekstów w języku obcym I wypowiedzi ustnej na temat przedstawiony w tekście (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. potrafi współdziałać I pracować w grupie w trakcie przygotowywania wypowiedzi ustnej na zajęciach (K_K02)

2. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań domowych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Patrz część przypisaną do konkretnej grupy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kukuryka-Kwiecińska, Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Prowadzący grup: Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia rozwijają u uczestników sprawność poprawnego wyrażania się w języku francuskim. Różnego rodzaju pomoce dydaktyczne (nagrania audio, fragmenty filmów, artykuły z prasy, zdjęcia, piosenki...) stanowią punkt wyjścia do ćwiczenia wypowiedzi ustnej. Studenci ćwiczą formę prezentacji ustnej według schematu- wstęp, rozwinięcie/argumenty- konkluzja - jak również ćwiczą komunikację spontaniczną

Pełny opis:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do czterech nieobecności w semestrze. Zajęcia nie będą zaliczone jeśli student przekroczy limit nieobecności. W takim wypadku student będzie musiał powtarzać przedmiot)

b) punktualne przychodzenie na zajęcia ( czwarte i kolejne spóźnienia traktowane są jak nieobecność)

c) zaliczenie testu ze słownictwa z omawianych na zajęciach tematów ( zalicza 60 % punktów) .

d) przedstawienie na ocenę wypowiedzi ustnej opartej na treściach z nagrań przedstawionych na zajęciach i wzbogaconej o informacje z prasy francuskojęzycznej (zalicza 15 punktów na 25)

e) systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych

f) końcowe zaliczenie ustne polegające na przedstawieniu uporządkowanej wypowiedzi ustnej na jeden z tematów z nagrań omawianych na zajęciach wzbogaconej informacjami z prasy francuskojęzycznej (zalicza 15 punktów na 25)

g) Student ma prawo do poprawienia niezaliczonych prac dodatkowo raz w semestrze, w ostatnim tygodniu zajęć.

Każde zajęcia odbywają się według tego samego schematu

1. rozgrzewka językowa prowadzona przez wykładowcę lub studenta

2. zaprezentowanie informacji usłyszanych w radio w ramach wykonania zadania domowego

3. sprawdzenie innych zadań domowych

4. wprowadzenie nowego tematu

5. rozwinięcie w postaci prezentacji wypowiedzi ustnych studentów na temat treści zawartych w nagraniu, tekście, piosence etc

6. podsumowanie nowych informacji i nowego słownictwa

7. sprawdzian zaliczeniowy ze słownictwa

Literatura:

1. Abbadie C. et all., L’expression française écrite et orale, PUG, Grenoble, 2002

2. Barféty M., Expression orale, CLE International/SEJER, 2006

3. Dollez C., Pons S., Alter ego plus 3, Hachette, Paris 2013

4. Dupoux, B., et alli, 2006, Réussir le Delf, Niveau B2, Paris : Didier

5. Miquel C., Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, CLE International, 1999

6. Kober-Kleinert C.,-Parizet M.-L, Poisson S. Activités pour le Cadre Européan Commun de Référence, niveau C1C2, CLE International 2006

7. Nagrania radiowe, materiały audio do Le Français dans le Monde

8. Artykuły z prasy francuskojęzycznej

Uwagi:

II rok studia dzienne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.