Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF-B-pisanie tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-3M1S-PNJF-PT Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF-B-pisanie tekstów
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdany egzamin z PNJF po I roku, znajomośc języka francuskiego na poziomie B1/B1+, docelowo B2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot realizuje część programu PNJF – rok II - patrz: PNJF B.

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowej: pisanie tekstów argumentacyjnych.

Pełny opis:

W semestrze zimowym:

1. kilka pierwszych zajęć poświęconych jest na wprowadzenie do

praktyki pisania wypracowania francuskiego typu esej/rozprawka

(struktura rozwinięcia, zakończenia i na końcu wstępu, budowa

paragrafu, strategie argumentacji, budowa planu, etapy pisania,

dobór argumentów i ilustrujących je przykładów)

2. część zajęć przeznacza się na pisanie prac na miejscu na poziomie

B1/B1+ według opisanych kryteriów egzaminu

końcowego (patrz: Kryteria i metody oceniania) o tematyce:

człowiek i środowisko, społeczeństwo,

rodzina, edukacja, praca, wypoczynek, reklama, mas media,

obyczaje, kultura...

3. przez cały semestr: analiza błędów i ćwiczenia językowo –

stylistyczne mające na celu unikanie błędnych form i struktur.

Punkty ECTS : 1 = 30 godzin:

- zajęcia kontaktowe i obecności = 0,75 ECTS,

- przygotowanie do zajęć/zaliczenie = 0,25 ECTS.

Literatura:

1. Mimram R., Poisson-Quinton S., Expression écrite,

compétences B2, B2+, CLE International, Paris, 2008

2. Spicher A., Savoir rédiger, Ellipses, Paris, 2006

3. Le Lay Y., Savoir rédiger, Larousse Bordas, Paris, 1997

4. Spicher A., 7 jours pour rédiger avec élégance, Ellipses, Paris,

2010

5. Vigner G., Ecrire pour convaincre, Hachette, Paris, 1996

6. Fayet M., Rédiger sans complexes, Eyrolles, Paris, 2008

7. Hongre B., Eterstein C., Joyeux M., Lesot A., Réussir le 1er

sujet, Le texte argumentatif, Profil, Les pratiques du bac,

Hatier, Paris, 1998

8. Lemeunier A., La dissertation, Profil, Pratiques du bac, Hatier,

Paris, 2002

9. Crépin F., Desaintghislain C., Pouzalgues-Damon E., Français,

Méthodes & Techniques, Nathan, 1996

10. Charnet C., Robin-Nipi J., Rédiger un résumé, un compte

rendu, une synthèse, Hachette, Paris, 1997

11. Capelovici J., Le français sans fautes, L`Archipel, Paris, 2001

12. Chevallier-Wixler D., Dupleix D., Jouette I., Mègre B., Réussir le

DALF niveaux C1 et C2, Didier, Paris, 2007

13. Kober-Kleinert C., Parizet M.-L., Poisson-Quinton S., Activités

pour le Cadre Européen Commun de Référence, CLE

International, Paris 2007

14. Wszystkie dostępne słowniki francusko-francuskie, synonimów,

frazeologiczne...

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

WIEDZA

1. ma uporządkowaną wiedzę w zakresie strategii wykorzystywanych przy praktycznym rozwijaniu kompetencji językowej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Oceniania: pisanie tekstów (K_W01)

2. zna słownictwo i terminologię w zakresie tematów poruszanych w czasie zajęć (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi zredagować wypracowanie typu rozprawka, esej argumentacyjny na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Oceniania: wypowiedź pisemna o spójnej strukturze – wprowadzenie, rozwinięcie, konkluzja, o długości na około 300 słów (K_U01)

2. umie samodzielnie rozpoznać strategie argumentacji (K_U01)

3. potrafi zastosować plan odpowiednio do proponowanego tematu (K_U01)

4. potrafi zilustrować odpowiednio dobranymi argumentami I przykładami postawioną tezę I napisać plan wypracowania z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (K_U01)

5. zna podstawową strukturę paragrafu i stosuje zasady spójności logicznej tekstu (kolejność w/w części struktury, artykulatory logiczne) (K_W03)

6. potrafi obronić lub odrzucić postawioną w temacie tezę w sposób obiektywny, a własny punkt widzenia zaprezentować w zakończeniu wypracowania (K_U12)

7. potrafi odróżnić język pisany od mówionego I respektować specyfikę języka pisanego (K_U01)

8. potrafi zredagować tekst argumentacyjny na poziomie B2 zgodnie z regułami morfologii I składni języka francuskiego, a styl wypowiedzi jest w miarę przejrzysty I nie powiela składni języka polskiego (K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. potrafi współdziałać I pracować w grupie podczas zajęć (K_K02)

2. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań domowych (K_K03)

3. rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia znajomości języka (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia semestru zimowego jest:

• obecność na zajęciach (powyżej 27% nieobecności

student traci prawo do zaliczenia semestru) i aktywny w nich

udział

• oddanie prac domowych: na początku 2 samodzielne

paragrafy, następnie 2 paragrafy na jeden temat, plany do

podanych tematów i opracowywanych strategii argumentacji,

jeden pełny tekst argumentacyjny

• napisanie 2 wypracowań na zajęciach według kryteriów

ewaluacji podczas egzaminu końcowego z PNJF (czas: 2

godz. x 60 min., struktura: 4 pkt., treść argumentacyjna: 6

pkt., poprawność języka: 12 pkt., styl/słownictwo: 8 pkt., w

sumie 30 pkt., a praca zalicza od 18 pkt.)

• zaliczenie na podstawie jest średniej punktów otrzymanych

ze wszystkich w/w prac i zadań.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kukuryka-Kwiecińska
Prowadzący grup: Eric Vauthier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Moduł 1: Przygotowanie do nauczania pierwszego przedmiotu – języka francuskiego. Grupa treści podstawowych.

Przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów w UKKNJF.

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń (120 godzin odpowiednio do kompetencji znajomości języka: rozumienie ze słuchu, czytanie i komunikacja, słuchanie i komunikacja, pisanie tekstów).

Założenia formalne: zdany egzamin z PNJF po I roku

Założenia podstawowe: znajomość języka na poziomie B1/B1+

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: PT, KU, CK, RS. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany w ramach zajęć w semestrze

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania:

1. Zapoznanie z kryteriami redagowania tekstu

argumentacyjnego typu esej:

a/ spójna struktura – wstęp, rozwinięcie, zakończenie, logiczny

dobór argumentów i przykładów, wyrażanie myśli w sposób

uporządkowany

b/ wyrażanie opinii pozytywnej lub negatywnej oraz braku

jednoznacznego stanowiska

c/ wyrażanie opinii: pozytywne i negatywne aspekty zjawiska

2. Ćwiczenie umiejętności budowy planu, selekcji argumentów,

redagowania paragrafów.

3. Pogłębianie wiedzy na temat poprawnego pisania: specyfikacja

języka pisanego, spójność i precyzja, dobór słów odpowiednio

do kontekstu i sytuacji komunikacji, transformacje składniowe i

słownikowe, użycie artykulatorów logicznych.

4. Ćwiczenie redagowania wypracowania na 250 do 300 słów wg

podanych kryteriów.

Cele zajęć w zakresie sprawności mówienia:

1. Zapoznanie z kryteriami, którym powinna odpowiadać

prezentacja swojego punktu widzenia, reformułowanie treści,

spójna struktura.

2. Ćwiczenie umiejętności wypowiedzi ustnej na podstawie

krótkich artykułów prasowych z różnych dziedzin z

podkreśleniem wagi doboru odpowiednich i zróżnicowanych

struktur językowych.

3. Opanowanie technik konstruowania prawidłowej wypowiedzi

ciągłej: argumentacja logiczna, organizacja wypowiedzi według

określonego planu

4. Rozwijanie umiejętności uczestniczenia w dyskusji:

nawiązywanie rozmowy, podtrzymywanie, zmiana tematu lub

wprowadzenie nowego wątku, finalizowanie rozmowy,

dostosowanie formy, struktury i stylu rozmowy do sytuacji

komunikacji.

Cele zajęć w zakresie sprawności rozumienia ze słuchu:

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu opiera się na materiałach autentycznych audio i video (nagrania z radia radia RFI, programy informacyjne telewizji francuskiej, głównie TV5 ).

Ćwiczenie umiejętności szybkiego rozumienia i selekcji informacji.

Zdobycie umiejętności hierarchizacji i klasyfikacji informacji.

Wyrobienie umiejętności rozpoznawania intencji rozmówcy.

Zdobycie kompetencji dot. technik argumentacji logicznej i organizacji wypowiedzi ustnej w oparciu o analizę materiałów.

Cele zajęć w zakresie sprawności czytania ze zrozumieniem:

1. Ćwiczenie umiejętności czytania tekstu: określenie rodzaju

tekstu (narracyjny, informacyjny, opisowy), jego pochodzenia,

uchwycenie logicznej struktury, rozumienie myśli przewodniej,

wychwycenie słów i myśli kluczowych, wyszukiwanie

konkretnej informacji.

2. Rozwijanie strategii czytania: cel lektury określa technikę

czytania.

3. Ćwiczenie kompetencji selekcji i porównania informacji –

przedstawienie głownych myśli zawartych w tekście w

wypowiedzi ustnej oraz w formie pisemnych odpowiedzi na

pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, pytania otwarte.

Literatura:

1. Mimram R., Poisson-Quinton S., Expression écrite,

compétences B2, B2+, CLE International, Paris, 2008

2. Spicher A., Savoir rédiger, Ellipses, Paris, 2006

3. Le Lay Y., Savoir rédiger, Larousse Bordas, Paris, 1997

4. Spicher A., 7 jours pour rédiger avec élégance, Ellipses, Paris, 2010

5. Vigner G., Ecrire pour convaincre, Hachette, Paris, 1996

6. Fayet M., Rédiger sans complexes, Eyrolles, Paris, 2008

7. Hongre B., Eterstein C., Joyeux M., Lesot A., Réussir le 1er sujet, Le texte

argumentatif, Profil, Les pratiques du bac, Hatier, Paris, 1998

8. Lemeunier A., La dissertation, Profil, Pratiques du bac, Hatier, Paris, 2002

9. Crépin F., Desaintghislain C., Pouzalgues-Damon E., Français,

Méthodes & Techniques, Nathan, 1996

10. Charnet C., Robin-Nipi J., Rédiger un résumé, un compte

rendu, une synthèse, Hachette, Paris, 1997

11. Capelovici J., Le français sans fautes, L`Archipel, Paris, 2001

12. Chevallier-Wixler D., Dupleix D., Jouette I., Mègre B., Réussir le

DALF niveaux C1 et C2, Didier, Paris, 2007

13. Miquel C., Vocabulaire progressif du français, niveau

avancé, CLE International, Paris, 2004

14. Kobert-Kleinert C., Parizet M.-L., Poisson-Quinton S.,

Activités pour le Cadre Commun de Référence, niveau

C1-C2, CLE International, 2006

15. Blanc-Racotto M., L`expression orale et l`expression écrite en

français, Ellipsses, Paris, 2005

16. Chovelon B., Morsel M.-H., Lire la presse, Le compte rendu, la

synthèse, Presses Universitaires de Grenoble, 2005

17. Abbadie C., Chovelon B., Morsel M.-H., L`expression française

écrite et orale, Presses Universitaires de Grenoble, 1994

18. Thiry P., Didier J.-J., Moreau Ph., Seron M., Vocabulaire

français, Editions Duculot, 2000

19. Materiały własne w zakresie słownictwa oraz artykuły prasowe

20. Ogólnodostępne słowniki francusko-francuskie, synonimów,

frazeologiczne

Uwagi:

II rok studia dzienne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.