Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF-B-rozumienie ze słuchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-3M1S-PNJF-RS Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: PNJF-B-rozumienie ze słuchu
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdany egzamin z PNJF po I roku, znajomość języka francuskiego na poziomie B1/B1+ - docelowo B2.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot realizuje część programu PNJF – rok II (patrz: PNJF B

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowych: rozumienie ze słuchu i mówienie, a także poprawność ortograficzna).

Pełny opis:

Tematyka zajęć

1. rozgrzewka językowa

2. przypomnienie reguł gramatycznych pojawiających się w dyktandzie, które studenci mają przygotować na następne zajęcia

3. omówienie błędów w sprawdzonym dyktandzie

4. dyktando (czasami studenci sprawdzają prace kolegów)

5. wprowadzenie i ćwiczenia do nagrań audio sprawdzające zrozumienie całościowe i szczegółowe (odpowiedzi na pytania, test wielokrotnego wyboru, robienie notatek, rozmowa w parach sprawdzająca zrozumienie nagrania, krótka dyskusja w grupach na temat poruszony w nagraniu, krótka wypowiedź ustna prezentująca stanowisko grupy na temat poruszonego problemu, praca z transkrypcją nagrania)

- sprawdzian zaliczeniowy i dyktando

Literatura:

1. Beaudet D., 1996, Réussir le DALF B2, Entrainement à la compréhension orale, Paris; Hatier/Didier

2. Chevalier-Wixler D., et alli, 2007, Réussir le Dalf Niveau C1 et C2, Paris : Didier

3. Dupoux, B., et alli, 2006, Réussir le Delf, Niveau B2, Paris : Didier

4. Girardet J., 1993, Le Nouveau Sans Frontières 4, Paris ; Clé International, (nagrania)

5. Girardet J., 1999, Panorama 4, Paris : Clé International, (nagrania)

6. Lescure R., et alli, 2007, Dalf C1/C2, 250 activités, Paris : Clé International

7. Roesch R., Rolle-Harold R., 2009, Ecouter et comprendre. La France au quotidien, Grenoble : PUG

8. Roesch R., Rolle-Harold, 2005, Cinq sur Cinq, Grenoble : PUG

Nagrania radiowe, materiały audio do Le Français dans le Monde i do podręczników

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

Wiedza: student zna i rozumie

- terminologię i słownictwo z zakresu tematów poruszanych w nagraniach (K_W03)

Umiejętności: student potrafi:

- potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje w wysłuchanym nagraniu i wykorzystywać je do krótkiej wypowiedzi ustnej (K_U01)

- umie samodzielnie rozwijać umiejętności związane z kompetencjami: rozumienie ze słuchu i krótka wypowiedź ustna (K_U02)

- posiada umiejętność przygotowania krótkiej wypowiedzi ustnej w języku francuskim dotyczącej zagadnień poruszanych w wysłuchanym nagraniu (K_U23)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do:

- uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych przez całe życie (K_K01)

- potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K06)

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania w zakresie kompetencji językowych: rozumienie ze słuchu i krótka wypowiedź ustna (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach, powyżej 27% nieobecności (usprawiedliwionych lub nie) student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać

b) końcowe zaliczenie pisemne:

- dyktando

- test do uzupełnienia na podstawie wysłuchanego materiału audio

Obie prace muszą być zaliczone (test minimum 60% pkt, dyktando – nie więcej niż 10 błędów)

Ects: 1 pkt

Punkty ECTS: 1,5 = 30 godzin:

Obecność na zajęciach (powyżej 27 % nieobecności na jednych z zajęć w ramach bloku PNJF student nie zalicza przedmiotu) oraz punktualne przychodzenie na zajęcia - 15% oceny końcowej.

Wywiązywanie się z zadań domowych/praca na zajęciach - 30%.

Zaliczenie wszystkich testów/prac - 45%.

Praca własna - 10%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.