Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami diagnozy pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-3M2S-PEDAGOW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami diagnozy pedagogicznej
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz wprowadzenie elementów diagnozy pedagogicznej. Zadanie to będzie realizowane poprzez przedstawienie i przedyskutowanie wybranych zagadnień teoretycznych oraz możliwych rozwiązań praktycznych w obrębie następujących obszarów: wychowanie a rozwój, szkoła jako instytucja wychowawcza, zawód nauczyciela, komunikacja i kultura języka, poznawanie uczniów, profilaktyka w szkole. Tematyka kursu realizowana będzie z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczycieli języków obcych.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz wprowadzenie elementów diagnozy pedagogicznej. Zadanie to będzie realizowane poprzez przedstawienie i przedyskutowanie wybranych zagadnień teoretycznych oraz możliwych rozwiązań praktycznych z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczycieli języków obcych w obrębie następujących obszarów:

1. Wychowanie a rozwój. Funkcje wychowania. Proces wychowania, jego struktura, właściwości, dynamika. Podstawowe pojęcia: opieka, wychowanie, pomoc, wsparcie.

2. Opiekuńczo-wychowawcza działalność szkoły – potrzeby opiekuńczo-wychowawcze i ich rozpoznawanie, metody, techniki oraz formy opieki

i wychowania.

3. Metody wychowawcze i ich skuteczność. Umiejętności wychowawcze. Trudności wychowawcze. Konflikty w klasie.

4. Poznawanie uczniów. Techniki i ich ograniczenia, kwestie etyczne. Sposoby funkcjonowania uczniów w klasie. Pozycja społeczna ucznia w klasie.

5. Diagnoza nauczycielska: pojęcie i cele diagnozy, etapy postępowania

w diagnozie, sfery rozwojowe, które warto uwzględnić w diagnozie, podstawowe techniki diagnostyczne w pedagogice. Uwarunkowania procesu diagnostycznego. Rozpoznawanie i ocena poziomu rozwoju ucznia.

6. Narzędzia diagnostyczne: arkusze diagnostyczne, zadania i karty, sposoby opisywania i interpretowania wyników diagnozy / wyniki indywidualne dziecka oraz dziecko na tle grupy. Diagnoza nauczycielska jako podstawa do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej indywidualnej oraz z całą grupą.

7. Projektowanie działań naprawczych: konstruowanie programów stosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych konkretnego dziecka oraz ich realizacja; współpraca z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia.

Literatura:

Edwards, C.H. (2006). Dyscyplina i kierowanie klasą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gaś, Z. (2003). Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja. Warszawa: MENiS.

Gordon, T. (2004). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Hornby, G./Hall, E./Hall, C. (2005). Nauczyciel wychowawca. Gdańsk: GWP.

Jarosz, E./Wysocka, E. (2012). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak.

Jundziłł, E. (2003). Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży: diagnoza – zaspokojenie. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Kowalik, S. (red.). (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kruszewski, K. (red.). (2005). Sztuka nauczania. Tom 1: Czynności nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwieciński, Z./Śliwerski, B. (red.). (2007). Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mika, S. (1998). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Żak

Wosik-Kawala D. (red.), (2011), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin, Wyd. UMC-S.

Wosik-Kawala D./Zubrzycka-Maciąg, T. (red.). (2013). Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków: Impuls.

Zawadzka, E. (2004). Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Impuls.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

K_W08 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W15 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

K_W16 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

K_W19 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_U15 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania

i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

K_U20 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

K_U26 posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań edukacyjnych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb podmiotów edukacji

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K11 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

K_K12 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach

Analiza przypadku – planowanie działań diagnostycznych oraz kompensacyjno-wyrównawczych

Opracowanie narzędzia diagnostycznego do diagnozy problemów dziecka podczas zajęć z języków obcych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.