Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przedmiotowa przedszkolna i I etapu edukacyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-3M3S-DYDPPi1EE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotowa przedszkolna i I etapu edukacyjnego
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uzyskanie efektów kształcenia poświadczonych zaliczeniem przedmiotów I r. studiów 1. stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy wybranych zagadnień z zakresu dydaktyki języka francuskiego jako języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym . Jego celem jest zapoznanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego ze specyfiką pracy z małymi dziećmi przy kształtowaniu i rozwijaniu poszczególnych sprawności językowych.

Pełny opis:

W ramach konwersatorium omawiane są następujące treści:

1. Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka: stymulowanie rozwoju, podmiotowość i pełnomocność, istota edukacji integralnej, kształcenie zintegrowane oraz kompetencje kluczowe i ich kształtowanie.

2. Specyfika roli nauczyciela w edukacji przedszkolnej i na I etapie edukacyjnym, autorytet nauczyciela. Współpraca nauczyciela z rodzicami dzieci, pracownikami przedszkola i szkoły oraz ze środowiskiem.

3. Metody, zasady i formy pracy nauczyciela z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mówienie i porozumiewanie się w mowie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, słownictwo, kultura.

4. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i projektowanie sytuacji edukacyjnych z uwzględnieniem aktywizowania dzieci, dostosowywania sposobu komunikowania się do możliwości dzieci oraz organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

5. Nauczycielskie i uczniowskie rytuały lekcji. Planowanie lekcji. Formułowanie celów lekcji i dobór treści nauczania.

6. Podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Edukacyjne zastosowanie mediów i technologii informacyjnej w pracy z dziećmi.

7. Ocenianie na I etapie edukacyjnym.

8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień. Wspomaganie rozwoju poznawczego.

9. Dostosowywanie działań dydaktycznych do potrzeb i możliwości dziecka, w szczególności do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10. Kształtowanie dojrzałości szkolnej, a w tym: kształtowanie u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz motywacji.

11. Wychowawczy wymiar działań edukacyjnych. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci. Budowanie system wartości i rozwijanie postaw etycznych dzieci. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych. Kształtowanie poczucia przynależności społecznej. Edukacja obywatelska.

Literatura:

- EPS: Europejskie portfolio dla studentów- przyszłych nauczycieli języków.

- Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (do klasy IV szkoły podstawowej włącznie).

- Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe/les Editions Didier.

- COURTILLON J. (2003) Elaborer un cours de FLE, Paris, Hachette

- Cuq J.-P., Gruca I. (2002) Cours de didactique du français langue étrangère, PUG, Grenoble.

- Français dans le monde - wybrane numery czasopisma.

- Gordon Th. (2000) Wychowanie bez porażek w szkole, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.

- Języki Obce w Szkole - wybrane numery czasopisma.

- Karpińska-Szaj K. (2013) Nauczanie j. obcych uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań.

- Komorowska H. (2005) Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

- Pamuła M., Europejskie portfolio językowe- opis i ocena umiejętności komunikacyjnych i językowych ucznia (2002) (w) Komorowska H., Ewaluacja w nauce języka obcego, Wyd. UwB, Białystok.

- Pamuła, M., (2003) Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

- Perry R. (2000) Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, WSIP Warszawa.

- Samson C., Alex, Zoé et compagnie, 1 et 2 , Méthode de français, CLE International, Paris.

- Sikora-Banasik et all. (2009) Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwa CODN, Warszawa.

- Vanthier H. (2009) L’enseignement aux enfants en classe de langue, CLE International, Paris.

- Wilczyńska W. (2005) Introduction à la didactique du FLE, Wydawnictwo FLAIR, Kraków.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć poświęconych wybranym problemom dydaktyki przedmiotowej student:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu glottodydaktyki – nauczania języka francuskiego – zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu wczesnoszkolnym (K_W01)

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą metody nauczania języków obcych, charakterystykę materiałów dydaktycznych oraz cele nauczania i uczenia się języka, zorientowaną na zastosowania praktyczne w pracy z małymi dziećmi (K_W02)

- zna podstawową terminologię z zakresu glottodydaktyki (K_W03)

- posiada wiedzę nt. metodyki wykonywania zadań, norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem dzieci języków obcych (K_W04)

Umiejętności

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dot. metod glottodydaktycznych z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (K_U01)

- umie samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych(K_U02)

- potrafi w sposób podstawowy dokonać oceny jakości w nauczaniu języków obcych (K_U03)

- ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych (K_U06)

- ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej (K_U11)

- dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (K_U14)

- argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski (K_U16)

- wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne potrafi planować i realizować zadania związane z nauczaniem młodszych dzieci języków obcych (K_U24)

Kompetencje społeczne

- współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K06)

- wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej (K_K10)

- dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela (K_K11)

- odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania działań pedagogicznych (K_K13)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia konwersatorium jest:

- w każdym semestrze:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do trzech nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć - 20% oceny

c) aktywny udział w konwersatorium (uczestnictwo w dyskusji) - 20% oceny

d) pozytywne zaliczenie testu końcowego i przeczytanie wybranych artykułów spośród wskazanych przez wykładowcę (zalicza 60 % - test ustny zawierający zadania otwarte) - 40 % oceny

e) microteaching - zaprezentowanie na zajęciach fragmentów lekcji oraz konspektu lekcji - 20% oceny

Ocenie podlegają:

– stopień opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych planem konwersatorium,

- samodzielność i krytyczny stosunek w prowadzeniu analiz,

– argumentacja,

– poprawność językowa.

Semestr zimowy: zaliczenie na ocenę.

Semestr letni: zaliczenie na ocenę oraz egzamin ustny.

Student otrzymuje ocenę pozytywną w przypadku otrzymania 60% punktów.

Nakład pracy studenta:

2 ECTS – przyznawane jak poniżej:

- godziny kontaktowe, obecność na zajęciach = 1 ECTS

- przygotowanie do zajęć/aktywny udział w zajęciach, zaliczenie testu ustnego, microteaching, przeczytane artykuły z listy wskazanej przez wykładowcę: 1 ECTS

Praktyki zawodowe:

Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Prowadzący grup: Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu).

Pełny opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu).

Literatura:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.